Najaarsnota 2019

Mutaties najaarsnota

Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2019. U bent van ons gewend de najaarsnota in een boekwerk te krijgen met daarin de wijzigingen op de begroting van het lopende jaar. Wij voorzien nu een beperkt aantal wijzigingen en ontwikkelingen, waardoor wij er voor kiezen u via een memo te informeren.

Voorgestelde wijzigingen
Per programma staan de op dit moment bekende wijzigingen die onoverkomelijk en onvermijdelijk zijn, plus de ontwikkelingen waarvan we verwachten dat die door zullen gaan.
Zoals u van ons gewend bent, worden de reserves, voorzieningen en de grondexploitaties bij de jaarrekening geactualiseerd.

Totaal resultaat:

Het resultaat van deze najaarsnota nemen we mee in het totaal resultaat van de jaarrekening 2019. Een voorstel voor de bestemming van het totale resultaat vindt u te zijner tijd in de jaarrekening 2019.

Toelichting per programma:
Programma 0
Burgerzaken
De kosten voor het uitgeven van rijbewijzen zijn in de begroting te hoog ingeschat. Dit levert een voordeel op van € 65.000 voor 2019. Het structurele effect is ook verwerkt in de programmabegroting 2020 -2023.

Programma 3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
In de begroting is voor 2019 een bijdrage aan het ondernemersfonds opgenomen van € 35.000. Wij verwachten € 40.000 aan reclamebelasting te ontvangen dit jaar. De perceptiekosten (bijdrage aan de gemeente voor inning van de gelden) van naar schatting € 5.000 vervallen. De ondernemers ontvangen het gehele bedrag aan reclamebelasting als bijdrage. We passen de begroting hierop aan.

Programma 4
Onderwijshuisvesting
In MFC Multisteck was obs De Triangel gebruiker van diverse ruimtes in het gebouw. Door het sluiten van de basisschool staan deze ruimtes nu leeg. Het pand dient geen gemeentelijk beleidsdoel meer en is hierdoor aan te merken als niet-functioneel vastgoed. Het pand zal, na akkoord van de gemeenteraad, worden verkocht. De verwachte verkoopopbrengst is lager dan de huidige boekwaarde. Dit geeft een nadeel van € 44.000.

Programma 5
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Muziekonderwijs
Vanwege een teruglopend aantal leerlingen dat gebruik maakt van muziekonderwijs vallen de uitgaven € 5.000 lager uit. En er ontstaat een voordeel van € 20.000 vanwege het niet maken van kosten voor een festival. Beide voordelen zijn incidenteel.

Sportaccommodaties
Subsidie groot onderhoud sport 2019
Sportorganisaties uit onze gemeente kunnen op basis van onze subsidieverordeningen jaarlijks voor 1 april subsidie voor groot onderhoud aan sportvoorzieningen aanvragen.  In 2019 hebben 3 sportaanbieders een aanvraag gedaan, voor totaal afgerond € 11.500. Het ongebruikte deel voor 2019 is € 62.700. Dit is een incidenteel voordeel.

Kantine De Steense
Bij de voorjaarsnota hebben wij toegezegd u bij de najaarsnota te informeren over de kosten en opbrengsten van het beheer van de kantine van De Steense.
Inmiddels hebben wij besloten om de exploitatie van de kantine voor 1 jaar in eigen beheer te nemen. U bent hierover geïnformeerd per memo.
De kosten van deze keuze vangen wij voor 2019 op binnen de bestaande budgetten.

Programma 6
Arbeidsparticipatie
Participatie re-integratie
In 2019 heeft het afsluiten van nieuwe contracten met aanbieders van re-integratietrajecten meer tijd gekost. Hierdoor zijn minder trajecten ingezet. Ook blijven de indicaties beschut werk die door het UWV worden afgegeven achter. Deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor een incidenteel overschot van € 100.000 op dit budget.

Begeleide participatie
Caparis
Voor 1 oktober moeten de raden van de deelnemende gemeenten instemmen met de voorgestelde Fair deal. Dit voorstel wordt in onze gemeente op 30 september door u behandeld. De uitkering uit deze Fair deal is voor ons € 322.230.

Programma 8
Beheer overige gebouwen en gronden
In mei 2017 is het besluit genomen om de voormalig aulalocatie gelegen aan de Buurthuisstraat 5 in Noordwolde te slopen en in te richten als openbare ruimte. In maart 2018 heeft Stichting Radio Weststellingwerf Centraal (RWC) alsnog haar belangstelling voor het pand kenbaar gemaakt. In mei van dit jaar is het pand en een deel van het perceel verkocht aan RWC, het resterende deel van de kavel blijft in eigendom van de gemeente en wordt ingericht als openbaar groen. In 2018 was de boekwaarde van het pand al verlaagd naar de verwachte verkoopprijs. Met de huidige opbrengst wordt het restant van de boekwaarde naar nul gebracht.

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen
De mei-circulaire 2019 laat voor het jaar 2019 een positief beeld zien (zie ook de memo aan de raad van 4 juli 2019). We verwachten € 181.000 extra aan Algemene uitkering. Ook voor de integratie-uitkering Voogdij 18+ en de integratie-uitkering participatie krijgen we € 41.000 meer. Totaal ontstaat dus een gunstig verschil van € 222.000 ten opzichte van de verwachting op basis van de actuele begroting 2019. Daarnaast zorgt een afrekening over 2018 nog een meevaller van € 18.000.

Overige ontwikkelingen
Programma 2
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
Eikenprocessierups
Zoals u weet zijn we in Weststellingwerf al jaren bezig met het bestrijden van de eikenprocessierups. Afgelopen jaar is de eikenprocessierups in aantal enorm groot geworden. In het verleden werd er af en toe overlast gemeld. Nu merken we dat er veel meer meldingen gedaan worden.
We hebben acties gedaan om overlast te voorkomen. Zoals natuurlijke bestrijding met aaltjes en het verbeteren van de leefomgeving van de natuurlijke vijanden (zoals vogels, insecten). Door het verbeteren van de biodiversiteit kan de eikenprocessierups plaag enigzins beheerst worden. Dit kunnen we doen door onder andere zorgen voor bermen met meer bloemen, openbaar groen en het plaatsen van nestkasten voor vogels. De extra inzet die wij doen om de  eikenprocessierups te bestrijden, kost meer geld. Dit past niet binnen het beschikbaar gestelde budget. Echter binnen het programma proberen wij deze extra kosten op te vangen. Bij de jaarrekening informeren wij u hier verder over.

Programma 6
Maatwerkvoorziening WMO; maatwerkdienstverlening 18+ en geëscaleerde zorg 18+
Vanwege toenemende vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief is een toename van cliënten en voorzieningen zichtbaar.
De budgetten voor de WMO staan hierdoor onder druk. Een eindejaarsprognose is echter lastig te geven.

Maatwerkdienstverlening 18- en Geëscaleerde zorg 18-
Sinds het voorjaar van 2019 is hard gewerkt aan de implementatie van een monitoringssysteem voor het Sociaal Domein, waaronder ook Jeugd.
Samen met de verplichtingenadministratie ontstaat zo beter inzicht. Momenteel wordt dit verder ontwikkeld.
Weststellingwerf is lokaal, regionaal (OWO-verband) en provinciaal (SDF) nauw betrokken bij het verkrijgen van 'Grip op Jeugd.'
In samenwerking met de backoffice, administratief medewerkers, inkoopondersteuners en vlechtwerkers werken we maatregelen uit om grip te krijgen op de jeugdhulpkosten.
De risico's voor jeugd zoals genoemd in de meerjarenbegroting 2020 -2023 (Zie paragraaf weerstandsvermogen) gelden ook voor het jaar 2019. 

Samenvatting mutaties najaarsnota 2019

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Eindtotaal per programma 2019
Voorjaarsnota 2019 -1.457.337
Mutaties najaarsnota:
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 65.000
Programma 1 Veiligheid
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma 3 Economie -5.000
Programma 4 Onderwijs -44.000
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 87.700
Programma 6 Sociaal domein 422.230
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 240.000
Overzicht Overhead
Overzicht Onvoorzien
Eindtotaal programma's 765.930
Stand 2019 na najaarsnota -691.407