Najaarsnota 2020

Mutaties najaarsnota

Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2020.

Voorgestelde wijzigingen
Per programma staan de op dit moment bekende wijzigingen die onoverkomelijk en onvermijdelijk zijn, plus de ontwikkelingen waarvan we verwachten dat die door zullen gaan.
Zoals u van ons gewend bent, worden de reserves, voorzieningen en de grondexploitaties bij de jaarrekening geactualiseerd.

Samenvatting mutaties najaarsnota 2020

Het resultaat van deze najaarsnota nemen we mee in het totaal resultaat van de jaarrekening 2020. Een voorstel voor de bestemming van het totale resultaat vindt u te zijner tijd in de jaarrekening 2020.

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Eindtotaal per programma 2020
Voorjaarsnota 2020 -2.580.600
Mutaties najaarsnota:
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Programma 1 Veiligheid
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma 3 Economie
Programma 4 Onderwijs
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 65.000
Programma 6 Sociaal domein 21.600
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 369.035
Overzicht Overhead
Overzicht Onvoorzien
Eindtotaal programma's 455.635
Stand 2020 na najaarsnota -2.124.965