Niet financieel vertaalde ontwikkelingen met betrekking tot Corona

Ontwikkelingen

In deze paragraaf worden de onderwerpen besproken voor zover ze nu bekend zijn.

Compensatie vanuit het Rijk
In mei jl. nam het kabinet besluiten voor een eerste tranche compensatie ter hoogte van ruim € 700 miljoen. Dit bedrag is inclusief eerder toegekende bedragen voor onder andere eigen bijdrage Wmo en sport. Het ging bij de eerste tranche om onder andere inkomstenderving (parkeerbelasting en toeristenbelasting), meerkosten en inhaalzorg sociaal domein, noodopvang kinderen, OV en culturele voorzieningen.
In de zomer zijn er afspraken gemaakt over het compenseren van de extra uitgaven van de GGD-en en veiligheidsregio’s (rechtstreeks). Hiervoor is een bedrag gereserveerd van € 365 miljoen. Maandag 31 augustus jl. werd duidelijk dat het kabinet een besluit heeft genomen over een tweede tranche compensatie van ruim € 330 miljoen in 2020.
In de septembercirculaire maakt BZK bekend wat de toevoegingen aan het gemeentefonds betekenen per gemeente. De financiële vertaling hiervan voor onze gemeente zal plaatsvinden bij de jaarrekening.

Sportstimulering
Het college scheldt de huren kwijt aan de amateursportverenigingen die bij de gemeente Weststellingwerf hebben gehuurd in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. We ontvangen hiervoor (gedeeltelijke) rijksbijdrage. U wordt bij de jaarrekening hier verder over geïnformeerd.

Buurtsportwerk
Met buurtsportwerk wordt onderzocht wat in verband met corona nog georganiseerd kan worden.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het is moeilijk in te schatten op dit moment of alle geplande uitgaven ook daadwerkelijk zullen worden gedaan. Dit heeft alles te maken met corona. Er moet nog een besluit worden genomen met betrekking tot een tegemoetkoming voor culturele organisaties om de verliezen door corona deels te compenseren. We willen voorkomen dat culturele organisaties omver vallen. Deze uitgaven lopen gelijk op met het aanhouden van de corona-crisis. De bedoeling is later dit najaar een besluit te nemen voor het jaar 2020.

Sportaccommodaties
Zwembadkaartjes de Dobbe
In december 2019 zijn de tarieven voor 2020 van onder andere de gemeentelijke zwembaden vastgesteld. Dit voorjaar werden we geconfronteerd met de coronacrisis. Door middel van memo’s is de raad geregeld op de hoogte gehouden wat deze coronacrisis betekent voor de gemeente. Hierin stond onder andere ook dat de zwembaden weer open zouden gaan met aangepaste zwemtijden en tarieven.
Normaal kost een kaartje € 4,20 om een hele dag te mogen zwemmen. De tarieven van het zwembad De Dobbe zijn gelijk getrokken aan het tarief van een kaartje van zwembad De Steense. Dit komt neer op een verlaging van de prijs naar € 3,20. Er was geen abonnementenverkoop.
Nog niet alle inkomsten uit kaartverkoop voor zwembad de Dobbe zijn verwerkt maar we komen in de buurt van € 30.000 aan opbrengst kaartverkoop in 2020. Dit is ruim de helft minder dan begroot. Het definitieve bedrag wordt meegenomen bij de jaarstukken 2020.

Sportkantine de Steense
Sportkantine de Steense is in gemeentelijk beheer genomen. In deze najaarsnota zou u nader over de inkomsten en uitgaven worden geïnformeerd. Helaas kunnen we door de Corona-omstandigheden geen goed jaarbeeld presenteren. De kantine is in maart gesloten, en begin september heropend. Hierbij is sprake van een verminderde capaciteit door de RIVM-richtlijnen.

Jeugd
Zoals in de voorjaarsnota 2020 aangegeven voorzien we een aantal risico’s voor het budget jeugd door de corona-crisis. Hoewel we verder in de tijd zijn, zijn de risico’s nog niet concreet te maken.

  • Mogelijk meer hulpvragen: Vooralsnog is er geen toename van het aantal toegekende voorzieningen. Het kan een corona-effect zijn en dat er nog wel meer hulpvragen komen (‘uitgestelde hulpvraag’);
  • Op grond van de Friese gedragslijn continuïteitsbijdrage is tot september 2020 aan vier aanbieders een bijdrage betaald van in totaal € 57.000. Zorgaanbieders kunnen voor de maanden maart tot en met juni een beroep doen op een bijdrage. Van zo’n 75 aanbieders (met omzet in onze gemeente) hebben we nog geen facturen ontvangen. We weten niet of dit nog komt. Onze kosten voor deze continuïteitsbijdrage kunnen we bij het Rijk declareren. Risico is dat de vergoeding van het Rijk achteraf onvoldoende is voor alle gemaakte kosten (ook al is in de gedragslijn opgenomen dat we niet meer betalen dan we van het Rijk krijgen);
  • Beheersmaatregelen: de uitgaven tot en met juli 2020 zijn lager dan in dezelfde periode in 2019. Let wel, het gaat hier om uitgaven voor hulp aan jeugdigen (directe kosten), exclusief jeugdbescherming- en reclassering omdat dit niet via het berichtenverkeer gaat. Mogelijk speelt hier ook een corona-effect dat aanbieders gezien de situatie (en alle regelingen die lopen) nog even wachten met hun facturatie:
    • In de periode maart tot en met juni zijn we blijven sturen op resultaten en zijn ook aanpassingen gedaan in de intensiteiten. Door een beroep op de bovengenoemde continuïteitsbijdrage door één bepaalde aanbieder zien we dat het effect van de inspanningen van de inkoopondersteuner voor de helft weer teniet is gegaan. Gezien het (nog) geringe aantal indieners voor de continuïteitsbijdrage treedt dit effect niet op grote schaal op.
    • De inzet op preventie en met name de ontwikkeling op scholen wordt in september weer opgestart. De ontwikkelingen om van individuele tot collectieve voorzieningen zijn ook weer gestart. Het effect van het enige tijd ‘stil liggen’ van deze op preventie gerichte ontwikkelingen kunnen we (nog) niet aangeven.

Jeugdgezondheidszorg maatwerk
Tot nu toe blijkt uit de kwartaalrapportage maatwerk 2020 van GGD Fryslân dat de afspraken achterblijven vanwege de ontwikkelingen in het coronavirus en bijbehorende landelijke maatregelen.

Toeristenbelasting
Vanwege de Corona besloot u dit voorjaar om de aanslagoplegging voor de toeristenbelasting uit te stellen. Daarom lopen de inkomsten nu ook fors achter bij de raming. Per 1 september zijn de voorlopige aanslagen opgelegd. Ondernemers die vanwege de corona crisis problemen hebben met de betaling van de aanslag kunnen een beroep doen op maatwerk voor een betalingsregeling. We houden er rekening mee dat de geraamde inkomsten toeristenbelasting 2020 niet geheel zal worden geïnd.