Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

 

Portefeuillehouder(s) Jongebloed
Organisatie Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

 

Taakvelden

  • OZB woningen
  • OZB niet-woningen
  • Belastingen overig
  • Economische promotie
  • Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • Treasury

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2020
Baten
Taakveld
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 369.035
Totaal baten 369.035
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen 369.035

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
De algemene uitkering is € 81.000 lager ten opzichte van de septembercirculaire 2019. Dit bedrag is het saldo van een daling van het accres voor 2020 (ten opzichte de septembercirculaire 2019) en bijstellingen in integratie- en decentralisatie-uitkeringen. Het budget voor jeugdhulp is met ingang van 2019 opgenomen in de Algemene uitkering. Uitzondering daarop is het budget voor jeugdigen met een voogdijmaatregel óf van 18 jaar en ouder. In de memo over de meicirculaire 2019 hebben we aangegeven, dat de bijdrage voor Voogdij/18+ vanaf 2020 naar beneden wordt bijgesteld van ruim € 8 ton naar ruim € 5 ton. Naar aanleiding van de meicirculaire 2019 hebben we destijds nader onderzoek gedaan en (naar nu blijkt) voor 2020 met succes een beroep gedaan op de compensatieregeling Voogdij/18+. In de decembercirculaire 2019 is opgenomen dat we in 2020 een compensatiebedrag van € 271.000 ontvangen. Dit is in de meicirculaire 2020 verwerkt. Het totale participatiebudget is toegenomen met ruim € 176.000. Daarnaast hebben nog enkele overige kleine aanpassingen plaatsgevonden.

Bovenstaande punten laten per saldo een positieve bijstelling zien in de algemene dekkingsmiddelen van € 369.000.