Programma 6. Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Portefeuillehouder(s) Rikkers en Zonderland
Organisatie Sociaal domein  

Taakvelden

  • Samenkracht en burgerparticipatie
  • Arbeidsparticipatie
  • Begeleide participatie
  • Geëscaleerde zorg 18+
  • Inkomensregelingen
  • Maatwerkdienstverlening 18+
  • Maatwerkdienstverlening 18-
  • Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
  • Wijkteams
  • Geëscaleerde zorg 18-

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Programma 6 Sociaal domein 2020
Lasten
Taakveld
Samenkracht en burgerparticipatie -40.000
Arbeidsparticipatie 13.600
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) -10.000
Maatwerkdienstverlening 18+ 60.000
Maatwerkdienstverlening 18- 98.000
Totaal lasten 121.600
Baten
Taakveld
Samenkracht en burgerparticipatie 40.000
Inkomensregelingen -140.000
Totaal baten -100.000
Totaal programma 6 21.600

Toelichting op actuele ontwikkelingen / knelpunten

WMO
Om de tekorten binnen het Wmo budget terug te dringen zijn er diverse besparingsmogelijkheden opgenomen in het memo Grip op Wmo. Voor een aantal maatregelen geldt dat er eerst extra investeringen gedaan moeten worden voordat er een besparing plaatsvindt. De meeste investeringen worden pas gedaan in 2021 en zijn meegenomen met de begroting. Voor het onderdeel hulp bij het huishouden en de inzet van domotica is in 2020 nog een extra investering van € 10.000 noodzakelijk.

Arbeidsparticipatie
Veranderopgave Inburgering
De meicirculaire bevat een aantal belangrijke aanknopingspunten voor het budget rondom de (Veranderopgave) Inburgering. Hierin is de integratie-uitkering Inburgering geïntroduceerd in verband met de Wet Inburgering die per 1 juli 2021 in werking treedt. Wij ontvangen zowel een incidentele bijdrage in de invoeringskosten (voor 2020 afgerond € 51.400) en vanaf 2021 een structurele bijdrage in de uitvoeringskosten. Voor dit jaar gaat een deel van het incidentele budget voor de nieuwe wet Inburgering niet op. Er is vertraging ontstaan door het coronavirus, het is de bedoeling om het resterende bedrag medio januari 2021 in te zetten.

WSW
Wegens de coronacrisis is er een iets hogere kostenpost ontstaan dan voorzien. Dit is een bedrag rond de € 35.000. Omdat gemeenten door de coronacrisis onder financiële druk staan, kiest het kabinet ervoor om de Rijksbijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) te verhogen, voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Welk bedrag dit betreft is nog niet bekend.

Participatie
Er zijn minder plaatsingen richting werk, stages en onderwijs geweest. Vergoedingen en werkvouchers zijn minder uitgegeven. Er blijft mede hierom een bedrag van € 25.000 over in het Participatie werkdeel.
In de re-integratie zijn een aantal maanden weinig trajecten richting werk ingezet en opgestart. Deze cijfers nemen weer toe, toch verwachten we dat er € 75.000 overblijft in dit budget.

Geëscaleerde zorg 18-
Beleidsveld Jeugd
We verwachten een eenmalig voordeel van maximaal € 98.000 vanuit de financiële afhandeling project conversieproblematiek jeugd. Dit project gaat om de terugvordering door de Friese gemeenten van dubbele declaraties (‘conversie’ problematiek) als gevolg van de omzetting van het inkoopmodel in 2018.

BUIG
Ondanks dat het aantal uitkeringen in Weststellingwerf stabiel lijkt, moeten we op basis van de laatste actuele berichten de inkomsten uit de BUIG met € 140.000 naar beneden bij stellen.
Het definitieve budget BUIG is eind september 2020 bekend. We hebben rekening gehouden met het budget zoals voorlopig is toegekend in september 2019. In mei 2020 is een nadere voorlopige vaststelling van het budget door het rijk ontvangen. Dit bedrag is lager uitgevallen. Hierbij is geen rekening gehouden met de actuele conjuncturele situatie (coronacrisis), ook is de bijstelling niet in de maandelijkse betalingen aan gemeenten verwerkt. Het rijk geeft aan dat bij de vaststelling van het definitieve budget eind september wel rekening wordt gehouden met de actuele conjuncturele situatie. Op dit moment is de hoogte van het definitieve budget nog onduidelijk.

Maatwerkdienstverlening 18+
Op het budget schuldhulpverlening blijft naar verwachting een bedrag van € 60.000 over. Er zijn minder aanvragen ingediend voor schuldhulp. Naar verwachting duurt het ongeveer negen maanden voordat we de effecten van de coronacrisis merken bij de toestroom rond schuldhulpverlening. Mogelijk zien we dat al eind dit jaar en anders begin 2021.

Bestemming Noordwolde
We verwachten in 2020 budget over te houden binnen het programma Bestemming Noordwolde. Dit heeft onder andere te maken met de corona waardoor sommige activiteiten/initiatieven niet uitgevoerd konden worden. Ook zijn er in fase 5 projecten aangepast waardoor we nu verwachten nog middelen over te houden. We komen hier in de jaarrekening op terug.

De komende maanden zetten we (een deel van) de budgetten nog in voor (lopende) projecten en activiteiten binnen Bestemming Noordwolde.
Bestemming Noordwolde is een samenwerking met de Provincie. Om toch de gereserveerde financiering in te kunnen blijven zetten voor Noordwolde vragen wij u om de mogelijkheid te bieden het budget over te hevelen naar 2021.
Indien de raad hiermee instemt wordt de vraag ook voorgelegd aan de provincie zodat we in 2021 de middelen alsnog kunnen inzetten voor projecten binnen Bestemming Noordwolde. Indien dit niet mogelijk is zal een deel van het restant teruggestort worden naar de Provincie.

Vitale regio (Onderdeel project Bestemming Noordwolde fase 5)
Hogere bijdrage zorgverzekering van € 40.000 zorgt ervoor dat ook ons budget met € 40.000 omhoog kan.