Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Hoen en Jongebloed
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 2020
Lasten
Taakveld
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 65.000
Totaal lasten 65.000
Totaal programma 5 65.000

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Muziekonderwijs
Er zijn afspraken gemaakt met het werkveld voor uitgaven muziekonderwijs in het najaar. Het popfestival met de scholen in 2020 gaat niet door, hierdoor valt € 20.000 vrij.

Cultuurbevordering
Voorstel is om de post project CH2028 legacy voor het jaar 2020 met een bedrag van 45.000 euro, te laten vervallen als bijdrage in de bezuinigingen.