Actualisatie van het investeringsplan

Totaal investeringen

Geplande investeringen 2018 Investeringsplanning 2018 na voorjaarsnota Bijstelling najaarsnota 2018 Bijgestelde investeringsplanning 2018
Programma 2 Vervangingsbudget openbare verlichting 192.000 192.000
Uitvoeringsplan bermen 1.209.000 -1.000.000 209.000
Veilige Otterpassages 40.000 40.000
1e fase upgrading fietspad langs De Linde (Gapenburg-Stroomkantpad) 1.233.000 -275.000 958.000
2e fase upgrading fietspad langs De Linde (Lindepad) 407.000 -407.000 0
Verbeteren bereikbaarheid station 727.000 -427.000 300.000
Vervanging brug over de Tjonger 250.000 -100.000 150.000
Parkeerplaats Munnekeburen 86.000 86.000
Programma 3 Herstel walbeschoeiing recreatiegebied Driewegsluis 37.000 37.000
Programma 5 Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP 500.000 500.000
Groot materiaal sporthallen 30.000 30.000
Renovatie/verbouw 't vlechtwerk 28.000 28.000
Programma 6 Project bestemming Noordwolde fase 5 241.000 241.000
Griffioenpark 3 120.000 120.000
Programma 7 Budget rioleringswerkzaamheden:
Vervangen riolering 720.000 720.000
Vervangen rioolgemalen (elektromechanisch) 144.000 144.000
Drinkvoorziening voor vee 160.000 160.000
Aanleg hemelwaterriool 275.000 275.000
Stedelijke wateropgave Wolvega 86.000 86.000
Programma 8 Algemeen budget voor Investeringskalender en overige ambities 414.000 -414.000 0
Pand hoofdstraat Oost 52 Wolvega 367.000 367.000
Overzicht kosten overhead Budget informatisering 548.000 548.000
Vervanging hard- en software 135.000 135.000
INUP 2016 105.000 -98.000 7.000
Alarmeringssyteem bedrijfshulpverlening/agressieteam 45.000 45.000
Vloerverwarmingsverdelers 61.000 61.000
Noodstroomvoorziening 108.500 108.500
Uitbreiding gemeentewerf 665.000 665.000
Plaatsing zonnepanelen gemeentewerf 90.000 90.000
Vervangingsbudget:
Automatisering 450.000 -285.000 165.000
Tractie (incl. twee elektrische dienstauto's) 300.000 300.000
Totaal geplande investeringen 2018 9.286.500 -2.519.000 6.767.500