Uitgangspunten en resultaat

Uitgangspunten en resultaat

Algemeen
Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2018 aan. Waar de programmabegroting een meerjarig overzicht biedt, gaat de najaarsnota alleen over de stand van zaken van het huidige jaar, 2018.

Het verwachte exploitatieresultaat over 2018 na de voorjaarsnota was € 876.300 negatief.
Na vaststelling van de voorjaarsnota en de bijbehorende amendementen, is het nadelig saldo uiteindelijk € 682.800 negatief.
Tussentijds heeft u een aantal besluiten genomen die een effect hebben op het saldo van het lopende begrotingsjaar. Als gevolg hiervan is het verwachte negatieve exploitatieresultaat over 2018 gestegen naar € 764.550.
Het resultaat van de najaarsnota bedraagt € 108.500 positief.
Met de bijstelling in deze najaarsnota ramen wij het uiteindelijke exploitatieresultaat over 2018 € 656.000 negatief.

Actuele ontwikkelingen en knelpunten

Algemene uitkering
De uitkering vanuit het gemeentefonds neemt toe naar aanleiding van de ontwikkelingen in de mei-circulaire en de september-circulaire. Echter, opgemerkt wordt dat de voordelen van de mei-circulaire nagenoeg "verdampen" bij de september-circulaire. Daar waar de mei-circulaire een positief saldo liet zien van € 781.000 voor de algemene uitkering, wordt dit nu met de september-circulaire naar beneden bijgesteld tot € 63.000 (zie hiervoor het "Overzicht algemene dekkingsmiddelen"). Naar verwachting op basis van de mei-circulaire hadden wij u een sluitende eindejaarsprognose in deze najaarsnota kunnen aanbieden. Echter, als gevolg van de september-circulaire ontvangen wij via de algemene uitkering € 718.000 minder.

Sociaal domein
Enerzijds zien we bij  Sociaal domein een hogere bijdrage integratie-uitkering (september-circulaire) en anderzijds een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze voordelen doen zich voor binnen 't 'Hek' van het Sociaal domein. Daarnaast zijn er nog steeds onzekerheden over de kostenontwikkeling voor de jeugdzorg, toegelicht in programma 6.
Wij stellen voor om, gezien de risico's in de jeugdzorg, het positieve saldo binnen 't 'Hek'  en de stelpost Algemene risicobeheersing voorlopig in stand te houden en in te zetten voor het mogelijke incidentele tekort voor 2018. In totaal is er een bedrag van circa € 2 miljoen beschikbaar.

Investeringen
Via deze najaarsnota wordt een aantal investeringskredieten alvast doorgeschoven naar toekomstige jaren. Dit heeft geen gevolgen voor het exploitatieresultaat van 2018.
In de programmabegroting 2019-2022 is al rekening gehouden met deze verschuivingen en ook zijn de bijbehorende kapitaallasten opgeschoven in de begroting.

Resultaat
Het resultaat van deze najaarsnota nemen we mee in het totaal resultaat van de jaarrekening 2018. Een voorstel voor de bestemming van het totale resultaat vindt u te zijner tijd in de jaarrekening 2018.

Volledigheidshalve vermelden wij nog dat de actualisatie van de grondexploitaties en de voorzieningen niet in deze najaarsnota zijn meegenomen. Zoals u van ons gewend bent, worden deze bij de jaarrekening geactualiseerd.

 

Samenvatting mutaties najaarsnota 2018

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Eindtotaal per programma 2018
Voorjaarsnota -876.300
Gevolgen aangenomen amendementen op voorjaarsnota 193.500
Tussentijdse besluiten -81.750
Vertrekpunt najaarsnota -764.550
Mutaties najaarsnota:
Programma 0 Bestuur en ondersteuning -10.500
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie -29.000
Programma 6 Sociaal domein budgetneutraal binnen 't 'Hek'
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 148.000
Eindtotaal programma's 108.500
Stand 2018 na najaarsnota -656.050