Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

 

Portefeuillehouder(s) Jongebloed
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

De begroting onderscheidt specifieke dekkingsmiddelen en algemene dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen zijn bijvoorbeeld de opbrengst afvalstoffenheffing, de opbrengst rioolheffing, de leges voor burgerzaken. Ze hangen altijd samen met een concreet beleidsveld. Ze staan opgenomen in de betreffende programma’s. Deze dekkingsmiddelen verlagen het saldo van lasten en baten op de betreffende programma’s in de begroting.

De algemene dekkingsmiddelen onderscheiden zich van specifieke dekkingsmiddelen doordat ze vrij besteedbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is vooraf door de verstrekker niet aan een bepaald programma (doel) gebonden. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de bestedingen in de programma’s 0 tot en met 8.

Het overzicht bestaat uit de volgende taakvelden:

 

Taakvelden

  • OZB woningen
  • OZB niet-woningen
  • Belastingen overig
  • Economische promotie
  • Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • Treasury

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2018
Lasten
Taakveld
Belastingen overig -3.000.000
Totaal lasten -3.000.000
Baten
Taakveld
Belastingen overig 3.000.000
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 617.000
Ten gunste van 't Hek Sociaal domein -580.000
Treasury 111.000
Totaal baten 3.148.000
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen 148.000

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Belastingen overig
Vanaf belastingjaar 2016 stijgt de opbrengst precariobelasting met ruim € 1 miljoen per jaar. We verwachten dus een jaarlijkse opbrengst van ruim € 2,3 miljoen. Dit als gevolg van de toename van de te belasten strekkende meters aan kabels en leidingen. Over 2016 en 2017 is/wordt de naheffing dit jaar opgelegd. De (meer)opbrengst over 2016, 2017 en 2018 (totaal € 3 miljoen) houden we vooralsnog in de voorziening tot de bezwaar- en beroepsmogelijkheden zijn uitgeput en er een definitief vonnis ligt. 

We verwachten voor de toeristenbelasting ook een meeropbrengst gezien de mooie weersomstandigheden dit zomer. De omvang daarvan is nog niet bekend omdat dat afhangt van de totale logiesomzet over 2018. We hebben nu een opbrengst geraamd van € 120.000.

Algemene  uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Het gemeentefonds is de grootste inkomstenpost voor iedere gemeente. Het kent voor 2018 de volgende uitkeringen:

1. Algemene uitkering (58%)
2. De integratie-uitkering Sociaal domein (34%)
3. De decentralisatie- en (overige) integratie-uitkeringen (8%)

Gemeenten ontvangen normaal gesproken op drie tijdstippen in het jaar informatie over de gemeentefondsuitkeringen. Dit jaar is in maart een extra circulaire uitgegeven waarin de (financiële) gevolgen van het regeerakkoord en het interbestuurlijk programma (IBP) zijn verwerkt. Voor het jaar 2018 hebben we de maart-circulaire al verwerkt in de voorjaarsnota 2018. 

Algemene uitkering
De ontwikkeling van de Algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van "samen de trap op en samen de trap af" hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds.

De mei-circulaire 2018 laat een aanzienlijk positief beeld zien (zie ook de memo aan de raad van 28 juni 2018). We verwachtten € 781.000 extra voor 2018 waarvan € 733.000 ten gunste van de algemene middelen (het verschil van € 48.000 heeft betrekking op 't Hek Sociaal domein). De september-circulaire, die we onlangs hebben ontvangen, kondigt een behoorlijke daling aan van de rijksuitgaven en daarmee ook een lagere gemeentefondsuitkering. Het extra dat ons bij de mei-circulaire werd "beloofd" verdwijnt dus nagenoeg bij de volgende circulaire. Ten opzichte van de raming is de meeropbrengst nog € 63.000 waarvan € 26.000 betrekking heeft op 't Hek. Per saldo kunnen we de raming van de Algemene uitkering dus met € 37.000 verhogen.

Integratie-uitkering Sociaal domein
Ook laat de mei-circulaire 2018 een stijging zien van de integratie-uitkering Sociaal domein. De meeropbrengst bedraagt € 540.000 en betreft voornamelijk indexatie voor loon- en prijsontwikkelingen. Deze meevaller blijft ook in de september-circulaire overeind en groeit naar € 554.000. Deze middelen € 580.000 (€ 554.000 en € 26.000 zie onder "Algemene uitkering") komen ten gunste van 't Hek Sociaal domein.  

Het verloop van het gemeentefonds over 2018 is als volgt: 

Gemeentefondsuitkering 2018 A B C    
Omschrijving (bedragen x 1.000)    - = nadelig Actuele begroting 2018 Mei-circulaire 2018 Sept-circulaire 2018 Verschil A-B Verschil A-C
Algemene uitkering 27.074 27.855 27.137 781 63
Integratie-uitkering Sociaal domein 14.382 14.922 14.936 540 554
Totaal gemeentefonds 41.456 42.777 42.073 1.321 617

Treasury
Hier staat het renteresultaat verantwoord. Dat wil zeggen de rente die we moeten betalen voor onze langlopende geldleningen minus de rente die we doorrekeningen naar de taakvelden en minus de rente die we ontvangen van derden. Ook de te verwachten dividenduitkering valt onder dit taakveld. Aandeelhouders van de BNG bank profiteren van een goed jaar (2017).  Het dividendpercentage is over 2017 verhoogd waardoor we dit jaar (2018) € 111.000 extra aan dividend hebben ontvangen.