Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Hoen en Jongebloed
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

 Het programma Sport, Cultuur en Recreatie omvat de taakvelden:

 

Taakvelden

  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 2018
Lasten
Taakveld
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -29.000
Totaal lasten -29.000
Totaal programma 5 -29.000

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

In de Streekagenda is het projectplan ErVaren en Turf opgenomen. Dit is een samenhangend geheel van 9 projecten die onder verantwoordelijkheid van de vijf Zuidoost Friesland gemeenten worden aangestuurd op proces en inhoud. Het totale projectplan, met een doorlooptijd van september 2017 tot eind 2019, bestaat enerzijds uit ontwikkelprojecten die leiden tot visies en plannen, en anderzijds uitvoeringsprojecten gericht op ondernemerssamenwerking en het stimuleren van meer faciliteiten en arrangementen.
De gemeentelijke bijdrage is € 80.000 per gemeente voor de periode 2017-2019. Dekking van de gemeentelijke bijdrage komt vanuit het structurele budget van € 25.000 per jaar voor VVV / R&T Zuidoost Friesland. De uitgaven zijn echter niet elk jaar gelijk. In 2017 is een financiële bijdrage geleverd van € 14.500. Ook in 2019 zal de gemeentelijke bijdrage binnen het beschikbare budget blijven. Maar in 2018 verwachten we meer uitgaven, waardoor er voor 2018 € 29.000 extra nodig is.