Najaarsnota 2021

Mutaties najaarsnota

Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2021.

Voorgestelde wijzigingen
Per programma staan de op dit moment bekende wijzigingen die onoverkomelijk en onvermijdelijk zijn, plus de ontwikkelingen waarvan we verwachten dat die door zullen gaan.
Zoals u van ons gewend bent, worden de reserves, voorzieningen en de grondexploitaties bij de jaarrekening geactualiseerd.

Samenvatting mutaties najaarsnota 2021

Het resultaat van deze najaarsnota nemen we mee in het totaal resultaat van de jaarrekening 2021. Een voorstel voor de bestemming van het totale resultaat vindt u te zijner tijd in de jaarrekening 2021.

Het saldo van de Voorjaarsnota 2021 was € 3.326.233 negatief.
De financiële wijzigingen van de najaarsnota geven een positief resultaat van € 1.682.500, waardoor het saldo van de begroting 2021 inclusief de najaarsnota op € 1.643.733 negatief uitkomt.

De  belangrijkste oorzaken voor dit positieve saldo is de uitkomst van de meicirculaire 2021 en de voordelen in het Sociaal domein. 

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Eindtotaal per programma 2021
Voorjaarsnota 2021 -3.326.233
Mutaties najaarsnota:
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Programma 1 Veiligheid -10.000
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma 3 Economie
Programma 4 Onderwijs
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie -50.000
Programma 6 Sociaal domein 1.000.000
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu -20.000
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 54.000
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 1.108.500
Overzicht Overhead -400.000
Overzicht Onvoorzien
Eindtotaal programma's 1.682.500
Stand 2021 na najaarsnota -1.643.733