Programma 6. Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Portefeuillehouder(s) Rikkers en Zonderland
Organisatie Sociaal domein  

Taakvelden

  • Samenkracht en burgerparticipatie
  • Arbeidsparticipatie
  • Begeleide participatie
  • Geëscaleerde zorg 18+
  • Inkomensregelingen
  • Maatwerkdienstverlening 18+
  • Maatwerkdienstverlening 18-
  • Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
  • Wijkteams
  • Geëscaleerde zorg 18-

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Programma 6 Sociaal domein 2021
Lasten
Taakveld
Arbeidsparticipatie
Participatie Werkdeel 75.000
Inkomensregelingen
BUIG 250.000
Maatwerkdienstverlening 18+
Vervoersvoorziening vanuit PGB 25.000
Geëscaleerde zorg 18-
Hoogspecialistische jeugdhulp 285.000
Totaal lasten 635.000
Baten
Taakveld
Geëscaleerde zorg 18+
WMO MO en vrouwenopvang 115.000
Inkomensregelingen
BUIG 250.000
Totaal baten 365.000
Totaal programma 6 1.000.000

Toelichting cijfers

Begeleide participatie

Op het taakveld begeleide participatie verwachten we voor 2021 een voordeel van € 75.000.
Dit bestaat uit een nadeel op de WSW van € 175.000, een voordeel op participatie werkdeel van € 310.000 en een nadeel op de inkoop re-integratie van € 60.000.

WSW
Er is een structureel budget van € 3.255.000 voor de Sociale Werkvoorziening tot 2024. Een aantal jaren geleden is een berekening gemaakt op de mogelijke uitstroom van oud SW. Per jaar wordt hiervan een bedrag afgeroomd en richting het Participatie Werkdeel overgeboekt. Dit is bestemd voor onderzoek en mogelijke opstartkosten om nieuw beschut in eigen organisatie op te nemen. De uitstroomregelingen zijn gebaseerd op verwacht natuurlijk verloop, namelijk door ziekte, overlijden of verhuizingen. Door een hoger ziekteverzuim en minder verhuizingen uit onze gemeente is er een hogere kostenpost ontstaan dan voorzien. Verwacht tekort is € 175.000.

Participatie Werkdeel
Er zijn minder plaatsingen richting werk, stages en onderwijs geweest. Vergoedingen, reispassen en werkvouchers zijn minder uitgegeven. De kosten gaan stijgen door toename van gebruik van middelen en verwachte subsidie.

Inkoop re-integratie
In de re-integratie zijn een aantal maanden weinig trajecten richting werk ingezet en opgestart. Deze cijfers nemen weer toe, en er volgt een toevoeging in het pakket inkoop perceel 6. De verwachting is dat er € 60.000 tekort is aan het einde van dit jaar.

Veranderopgave Inburgering
De meicirculaire bevat voor de Veranderopdracht Inburgering een tweetal budgetten, in verband met de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2022. Wij ontvangen zowel een incidentele bijdrage in de invoeringskosten en een structurele bijdrage in de uitvoeringskosten. Door vertragingen in onder andere de implementatie van de ICT en invoeringspakketten, gaat een deel van het incidentele budget voor de nieuwe wet Inburgering dit jaar niet op. De verwachting is dat er 75.000 resteert in het budget, welke wij graag overhevelen naar 2022 voor de Opstartklas kosten. Dit verwerken we dan bij de jaarrekening.

BUIG
Op basis van de laatste voorlopige gegevens hebben we de inkomsten bijgesteld. Het definitieve budget voor de BUIG wordt pas eind september 2021 bekend gemaakt door het rijk. We houden rekening met het budget zoals voorlopig is toegekend voor 2021. Dit bedrag wijkt af van de begroting. Hierdoor vallen de inkomsten hoger uit.  De uitgaven voor de BUIG zijn lager dan verwacht. Het aantal uitkeringsgerechtigden blijft aardig stabiel, er is een kleine daling te zien.  

WMO
De verwachting is dat het budget Vervoersvoorziening vanuit een PGB niet volledig besteed wordt (€ 25.000 lager). Er zijn minder vervoerskosten dan voorgaande jaren. Één van de bezuinigingsmaatregelen uit Grip op Wmo is het invoeren van een opstaptarief. Ook zijn er vanwege het Coronavirus minder reisbewegingen.

Voor het budget Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang valt er een incidenteel financieel voordeel te vermelden. In 2021 heeft er vanuit de centrumgemeente een afrekening over de jaren 2019 en 2020 plaatsgevonden van respectievelijk € 26.000 en € 89.000.

JEUGD
In mei 2020 is de financiering van Hoogspecialistische jeugdhulp gewijzigd. Vanwege onduidelijkheid over de toepassing van de nieuwe definitie en reikwijdte nam de afrekening 2020 meer tijd in beslag. Op basis van de definitieve afrekening 2020 hebben wij een voordeel van € 285.000. 
Ook verwachten we een voordeel in de bevoorschotting Hoogspecialistische jeugdhulp over 2021. Bij de jaarrekening zijn de definitieve voorschotbedragen bekend en nemen we dit mee.