Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Hoen en Jongebloed
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

Sportaccommodaties
In het najaar zal een evaluatie plaatsvinden van de subsidieregeling sportverenigingen. De inhoud en mate van evalueren wordt momenteel onderzocht. Eventuele gevolgen worden meegenomen in de kadernota van 2023.

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 2021
Lasten
Taakveld
Cultureel erfgoed
Kerkenvisie (projectleider) -50.000
Totaal lasten -50.000
Totaal programma 5 -50.000

Toelichting cijfers

Cultureel erfgoed
Voor het opstellen het opstellen van een kerkenvisie hebben we een bedrag nodig  € 50.000.  Dit bedrag hebben we van het Rijk hiervoor ontvangen. Deze baat is onderdeel van het gemeentefonds. We hebben  2 jaar de tijd om de kerkenvisie op te stellen.