Programma 4. Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Portefeuillehouder(s) Hoen
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

  • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
  • Onderwijshuisvesting
  • Openbaar basisonderwijs

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken, leerlingenvervoer: 
De maatregelen in verband met grip op leerlingenvervoer zullen in het schooljaar 2022-2023 voor het eerst doorgevoerd worden. Desondanks wordt voor 2021 geen grote overschrijding van het budget verwacht.

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Programma 4 Onderwijs 2021
Lasten
Taakveld
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -423.000
Totaal lasten -423.000
Baten
Taakveld
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 423.000
Totaal baten 423.000
Totaal programma 4 0

Toelichting cijfers

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Nationaal Programma Onderwijs - Gemeenten
Het kabinet heeft recent besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het doel hiervan is om leerlingen te helpen die vertraging hebben opgelopen in hun leerontwikkeling. Ook is het bedoeld om leerlingen te ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. De maatregelen starten op korte termijn en lopen door tot en met 2023. Het NPO is ambitieus, vanuit het besef van urgentie: de huidige generatie leerlingen verdient deze ondersteuning voor een goede leerontwikkeling en toekomstperspectief.  Het uiteindelijke doel is een goede start op de arbeidsmarkt.
Wij krijgen hiervoor van het rijk afgerond € 403.000. 

In het kader van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)-ondersteuningstraject krijgen we € 20.000 extra dit jaar.

Beide bedragen staan ook aan de inkomstenkant.