Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Zonderland
Organisatie Ruimte

Taakvelden

  • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen en bouwen
  • Beheer overige gebouwen en gronden

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 2021
Lasten
Totaal lasten 0
Baten
Totaal baten 0
Mutatie reserve investeringsambities 54.000
Totaal programma 8 54.000

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Mutatie reserve
De opbrengst precariobelasting wordt in de bestemmingsreserve investeringsambities gestort. De verwachting is dat de opbrengst van de precariobelasting € 54.000 lager uit valt dan is begroot (zie overzicht algemene dekkingsmiddelen). De storting in de reserve wordt daardoor ook € 54.000 lager.