Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s) Zonderland en Rikkers
Organisatie Ruimte, Sociaal domein, Publiekscentrum, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie (DBO)

Taakvelden

  • Riolering
  • Volksgezondheid
  • Milieubeheer
  • Afval
  • Begraafplaatsen en crematoria

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

 

 

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu 2021
Lasten
Taakveld
Volksgezondheid -20.000
Milieubeheer
Subsidieregeling energiecoaches -50.000
Totaal lasten -70.000
Baten
Taakveld
Afval
Dividend/winstuitkering Omrin 79.000
Milieubeheer
Subsidieregeling energiecoaches 50.000
Totaal baten 129.000
Mutatie reserve Afval -79.000
Totaal programma 7 excl. Afval en Riolering -20.000

Toelichting cijfers

Volksgezondheid
We doen mee aan het lokaal preventieakkoord  van het Nationaal Preventieakkoord. Het betreft een jaarlijkse Rijksbijdrage van € 20.000 van 2021 tot en met 2023. Met deze middelen gaat de gemeente preventief inzetten op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik in samenwerking met lokale partners. De rijksvergoeding hiervoor is onderdeel van het gemeentefonds.

Afval
Dividend / winstuitkering Omrin: In 2021 wordt vanuit onze afvalverwerker Omrin dividend uitgekeerd naar aanleiding van het positieve bedrijfsresultaat 2020. Deze extra middelen worden toegevoegd aan de reserve afval (per saldo budgetneutraal). 

Subsidieregeling energiecoaches
De provincie Fryslân heeft eind juli van dit jaar een positief besluit genomen op onze subsidieaanvraag in het kader van de Subsidieregeling energiecoaches voor gemeenten in Fryslân. Het incidentele subsidiebedrag van € 50.000 heeft de gemeente ontvangen. Het bedrag moet worden ingezet op energiebesparende maatregelen bij huur- en koopwoningen met een WOZ-waarde van maximaal € 200.000. De te nemen maatregelen zijn vergelijkbaar met de Rijkssubsidieregeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). Alleen bij RREW wordt er geen koppeling gemaakt met de WOZ-waarde. In de Voorjaarsnota informeerden wij u al over de hiervoor ontvangen rijkssubsidie van € 100.000.
Rekening houden met de specifiek gestelde subsidievoorwaarden start de uitvoering van beide regelingen aan het einde van dit jaar en wordt in de loop van 2022 afgerond.