Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

 

Portefeuillehouder(s) Jongebloed
Organisatie Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

 

Taakvelden

  • OZB woningen
  • OZB niet-woningen
  • Belastingen overig
  • Economische promotie
  • Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • Treasury

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2021
Baten
Taakveld
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.023.000
Algemene uitkeringen Corona 21.500
Extra dividend BNG over 2019 & 2020 118.000
Precariobelasting 2021 -54.000
Totaal baten 1.108.500
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen 1.108.500

Toelichting cijfers

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
De algemene uitkering laat ten opzichte van de voorjaarsnota 2021 een positieve bijstelling zien van € 1.023.000. Naast een aantal relatief kleine taakmutaties is er € 96 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds omdat gemeenten het afgelopen jaar minder hebben gedeclareerd bij het btw-compensatiefonds dan de norm. Voor de gemeente Weststellingwerf betreft dit een bedrag van € 114.000. Daarnaast is de eerder aangekondigde compensatie voor de jeugdzorg in de meicirculaire 2021 verwerkt. Dit betreft een incidentele compensatie van in totaal € 613 miljoen (landelijk) in 2021, waarvan bij de meicirculaire 2021 € 493 miljoen aan het gemeentefonds is toegevoegd.  Hiermee worden gemeenten in staat gesteld de hogere kosten voor de jeugdzorg te compenseren, wachtlijsten tegen te gaan en wachttijden te voorkomen. Inmiddels is er ook meer bekend geworden over de compensatie voor 2022 en verder. Dit wordt verwerkt in de begroting 2022.

De raad is via een memo geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds.

Algemene uitkeringen Corona
In de meicirculaire 2021 zijn vrijwel geen nieuwe coronagelden toegevoegd aan het gemeentefonds. De € 21.500 betreft een bedrag voor de heroriëntatie zelfstandigen (€ 11.500) en jeugd aan zet (€ 10.000). Deze € 21.500 is verwerkt in het overzicht coronagelden.
In de meicirculaire worden daarnaast diverse afrekeningen aangekondigd, waaronder de afrekening inkomstenderving 2020 en de meerkosten corona Wmo/jeugd 2021. Deze afrekeningen (of definitieve vaststellingen) worden voorzien in het najaar of einde van 2021. Deze worden waarschijnlijk opgenomen in de decembercirculaire. Dit kan om die reden wederom zorgen voor een onvoorzien effect op ons jaarrekeningresultaat.

BNG dividend
Van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hebben we bericht gekregen dat over 2019 en 2020 extra dividend uitgekeerd wordt.

Precariobelasting
De verwachting is dat de opbrengst van de precariobelasting € 54.000 lager uit valt dan is begroot. Dit is gebaseerd op het ontvangen bedrag over 2020.

Tabel Coronagelden per programma
programma Geactualiseerde begroting (lasten) Ontvangen baten Toelichting
Algemene Dekkingsmiddelen 692.045 Compensatiepakketten corona 2020 (Rijk), overheveling uit jaarrekening 2020
Algemene Dekkingsmiddelen 240.000 Opschalingskorting 2021, beschikbaar gesteld bij de septembercirulaire 2020 (Rijk)
Algemene Dekkingsmiddelen 332.762 3e Compensatiepakket corona (Rijk)
Algemene Dekkingsmiddelen 361.229 4e Compensatiepakket corona (Rijk)
Algemene Dekkingsmiddelen 21.500 Meicirculaire 2021 (Rijk)
0 Bestuur en ondersteuning 55.000 Tweede Kamerverkiezingen, meerkosten corona
1 Veiligheid 10.000 Project Jeugd aan Zet in Crisistijd
5 Sport, Cultuur en Recreatie 70.813 Compensatieprogramma voor de culturele sector 2021
5 Sport, Cultuur en Recreatie 192.000 Subsidieregeling Coronacompensatie voor geleden schade in 2020 voor maatschappelijke organisaties en verenigingen Weststellingwerf
5 Sport, Cultuur en Recreatie 20.000 Subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige nadelige financiële coronaschade maatschappelijke organisaties Weststellingwerf 2020
6 Sociaal Domein 75.000 Wet-inburgering
6 Sociaal Domein 87.300 Tonk-regeling
6 Sociaal Domein 223.283 Corona compensatie Jeugd/Wmo (ondersteuningsprogramma)
6 Sociaal Domein 196.000 Verlengen pilot Griffioenpark 3
6 Sociaal Domein 81.500 Perspectief op Werk (Beleidsveld Participatie)
6 Sociaal Domein 239.182 Bijdrage SW bedrijven
7 Volksgezondheid en milieu 41.000 Meerkosten afvalverwerking, toevoegen aan reserve afval
Totaal 1.291.078 1.647.536
Saldo Corona baten en lasten 356.458 Restant coronagelden 2021