Overhead en Onvoorzien

Overzicht kosten overhead

Mutaties overhead

Terug naar navigatie - Mutaties overhead
+ = voordeel - = nadeel
Overzicht Overhead 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Voorjaarsnota
Privacywetgeving -15.000 -32.000 p.m. p.m. p.m.
Extra kosten OWO-bedrijfsvoering -355.000 -396.000 -396.000 -396.000 -396.000
Noodzakelijk en onvermijdelijk
Vervanging en uitbreiding werkplekken en werkplekvoorzieningen -81.000 -81.000
Stofkam
Vervallen structurele inhuurbudgetten 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Totaal lasten -295.000 -353.000 -321.000 -402.000 -402.000
Baten
Voorjaarsnota
Bijdrage van Ooststellingwerf en Opsterland voor extra kosten OWO-bedrijfsvoering 236.000 264.000 264.000 264.000 264.000
Totaal baten 236.000 264.000 264.000 264.000 264.000
Totaal wijzigingen Overzicht Overhead -59.000 -89.000 -57.000 -138.000 -138.000

Toelichting mutatie overhead

Terug naar navigatie - Toelichting mutatie overhead

Voorjaarsnota

Privacywetgeving
In 2018 is de privacywetgeving veranderd. Eén van de verplichtingen is het benoemen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De meer ‘uitvoerende’ taken horen niet tot de taak van de FG. Hiervoor willen we een privacy officer aanstellen die zich gaat bezighouden met beleid, advies en uitvoering.
Dit vraagt voor 2019 een bedrag van € 15.000 en voor 2020 een bedrag van € 32.000 (inclusief verwachte loonstijging van 3%). Voor de periode na het jaarcontract gaan we kijken of het mogelijk is de functie in OWO-verband te vervullen, dan wel structureel op te nemen in de personeelsbegroting.

OWO bedrijfsvoering, ICT ontwikkelingen
De Informatie en communicatie technologie (ICT) heeft vanaf 2019 extra geld nodig. Veel digitalisering- en automatisering taken hebben wij in het verleden al gedaan met het beschikbare geld. Maar de digitale verandering gaat door en hiervoor is nog veel nodig. Ook is extra geld nodig voor stijgende prijzen en contracten. Daarnaast werken wij samen met andere overheden en partners. Wij hebben hierin een wettelijke taak. Hiervoor gelden eisen. Onze data moet betrouwbaar en beschikbaar zijn.

In 2019 is daardoor een extra investering nodig voor ICT van € 460.000. Dit geeft kapitaallasten in 2020. Daarnaast stijgen zoals gezegd ook de overige budgetten. In totaal verwachten we voor 2019 € 355.000 en voor de latere jaren € 396.000 extra nodig te hebben. Hier staat een bijdrage tegenover van de andere twee OWO-gemeenten van € 236.000 voor 2019 en € 264.000 voor de latere jaren.

Noodzakelijk en onvermijdelijk

Werkplekken en werkplekvoorzieningen
Onder andere transities in het sociaal domein, OWO samenwerking, groen zelf doen, veranderingen in het omgevingsrecht, privacywetgeving leidden de afgelopen jaren tot groei in fte’s en dus tot uitbreiding van werkplekken en voorzieningen. Tot nu toe is deze groei opgevangen binnen bestaande middelen maar deze ruimte is er niet meer. De budgetten groeiden niet mee met de aantallen medewerkers.
Gefaseerd (2020 en 2021) gaat het om een investering in flexibele werkplekken en voorzieningen zoals laptops die we begroten op € 500.000. De vervanging van de inrichting van het restaurant kost € 50.000. De kapitaallasten hiervoor bedragen vanaf 2022 van € 81.000.

Stofkam

Inhuurbudget
Het structureel inhuurbudget voor de extra werkzaamheden die statushouders met zich meebrachten is niet meer nodig, dit is een voordeel van € 75.000.

 

Onvoorziene uitgaven

Mutaties onvoorzien

Terug naar navigatie - Mutaties onvoorzien
+ = voordeel - = nadeel
Overzicht Onvoorzien 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Voorstellen/maatregelen
Inzet stelpost risicobeheersing 500.000 500.000
Totaal lasten 500.000 500.000 0 0 0
Baten
Totaal baten 0 0 0 0 0
Totaal Overzicht Onvoorzien 500.000 500.000 0 0 0

Toelichting op de cijfers

Terug naar navigatie - Toelichting op de cijfers

Voorstellen/maatregelen

Stelpost onvoorzien structureel
In onze begroting hebben wij structureel een stelpost van € 500.000 opgenomen voor onvoorziene kostenstijgingen, voornamelijk in het Sociaal domein. Nu wij zien dat de kosten voor de jeugdzorg voor 2019 en volgende jaren een groot beslag leggen op de begroting, stellen wij voor om deze stelpost voor 2019 en 2020 incidenteel in te zetten om de toenemende kosten op te kunnen vangen.