Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Exploitatie

Terug naar navigatie - Exploitatie
+ = voordeel - = nadeel
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Voorjaarsnota
Stelpost gebouwenbeheer kan vrijvallen 44.400 81.900 100.900 105.900 105.900
Noodzakelijk en onvermijdelijk
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Stofkam
Verlagen externe advieskosten 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Streekagenda budget valt vrij 24.500 24.500 24.500 24.500
Totaal lasten 54.400 116.400 135.400 140.400 140.400
Baten
Stofkam
Hogere leges omgevingsvergunningen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Totaal baten 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Totaal wijzigingen programma 8 104.400 166.400 185.400 190.400 190.400

Toelichting exploitatie

Terug naar navigatie - Toelichting exploitatie

Voorjaarsnota

Gebouwenbeheer
De hier geraamde stelpost is niet meer nodig omdat alle kosten al in de begroting zijn opgenomen.

Noodzakelijk en onvermijdelijk

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
In 2019 wordt een onderzoek uitgevoerd naar verduurzaming van een belangrijk deel van onze vastgoedportefeuille. Deze verduurzaming zal extra geld gaan kosten. Bij reguliere vervanging en onderhoud zal naar een duurzame oplossing gezocht worden. Zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zullen wij u hierover informeren en waar nodig aanvullend krediet aanvragen.

Stofkam

Wonen en bouwen
Het budget voor de externe advieskosten blijkt op basis van realisatiecijfers te hoog te zijn. Dit kan structureel worden verlaagd met € 10.000.

Streekagenda
Voor de streekagenda is jaarlijks structureel € 24.500 beschikbaar (€ 14.500 voor vergoeding bureaukosten en € 10.000 werkgeld). Bij het volledig beëindigen van de samenwerking in Streekagenda verband kan dit structurele budget vervallen.

Omgevingsvergunning
Op basis van realisatiecijfers verwachten dat een hogere raming voor de leges van de omgevingsvergunningen van € 50.000 per jaar reëel zal zijn.