Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder(s) Jongebloed
Organisatie Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

Mutaties algemene dekkingsmiddelen

+ = voordeel - = nadeel
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Voorjaarsnota
Voordeel kapitaallasten a.g.v. uitstellen investeringen 170.000 13.000 11.600 4.600 4.600
Totaal lasten 170.000 13.000 11.600 4.600 4.600
Baten
Voorjaarsnota
Bijstelling gemeentefonds o.b.v. september-circulaire 2018 -285.000
Extra dividend BNG over 2018 130.000
Hogere opbrengst toeristenbelasting 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Noodzakelijk en onvermijdelijk
Bijstelling gemeentefonds a.g.v. plafond btw comp.fonds -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Voorstellen/maatregelen
Rente toerekenen aan Lindewijk deelgebied II 225.000 225.000 225.000 225.000
Verwachte extra bijdrage rijk in tekorten jeugd 620.000 450.000 450.000
Totaal baten -5.000 205.000 205.000 -245.000 -245.000
Totaal wijzigingen Overzicht algemene dekkingsmiddelen 165.000 218.000 216.600 -240.400 -240.400

Toelichting mutaties algemene dekkingsmiddelen

Voorjaarsnota

Uitstellen investeringen
Door het uitstellen van investeringen is er een voordeel op de kapitaallasten.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Op basis van de september-circulaire krijgen we een lagere bijdrage in het gemeentefonds € 300.000 en voor het aanstellen van een sportformateur krijgen we een vergoeding van het rijk van € 15.000, zie ook programma 5.

BNG dividend
Van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG ) hebben we bericht gekregen dat over 2018 extra dividend uitgekeerd wordt.

Toeristenbelasting
Op basis van recente cijfers blijkt dat er meer toeristenbelasting binnenkomt dan waar rekening mee gehouden is.

Noodzakelijk en onvermijdelijk

Bij de programmabegroting 2019-2022 hielden we nog rekening met een voorschot op de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds. We hebben daar jaarlijks € 500.000 voor opgenomen. Op basis van informatie van het rijk is de verwachting dat er nagenoeg geen ruimte meer is onder het BCF-plafond. Ook de provincie vraagt ons om voorzichtigheid in acht te nemen of zelfs helemaal geen raming van de ruimte meer op te nemen

Voorstellen/maatregelen

Rente Lindewijk II
Als de Lindewijk II in exploitatie wordt genomen, is het ook reëel om de rentekosten weer te gaan toerekenen aan de grondexploitatie. Ze zitten dan niet meer in de exploitatielasten vanaf het jaar 2020.

Extra bijdrage in tekort jeugd
Het kabinet maakt de komende jaren ruim € 1 miljard extra vrij voor de jeugdzorg. Voor de jeugdzorg gaat het eenmalig in 2019 om € 420 miljoen. In 2020, 2021 is er eenmalig € 300 miljoen beschikbaar. Voor onze gemeente is dat ongeveer € 620.000 eenmalig in 2019 en voor 2020 en 2021 circa € 450.000 per jaar extra.