Programma 6 | Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Portefeuillehouder(s) Rikkers en Zonderland
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

 • Samenkracht en burgerparticipatie
 • Arbeidsparticipatie
 • Begeleide participatie
 • Geëscaleerde zorg 18+
 • Inkomensregelingen
 • Maatwerkdienstverlening 18+
 • Maatwerkdienstverlening 18-
 • Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
 • Wijkteams
 • Geëscaleerde zorg 18-

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel
Programma 6 Sociaal domein 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Voorjaarsnota
Maatwerk resultaatgerichte inkoop Jeugd -1.375.000 -1.375.000 -1.375.000 -1.375.000 -1.375.000
Hoogspecialistische Jeugdhulp -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000
Beschermd wonen -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Gemeenschappelijke regelingen
Bijdrage aan GR Caparis 190.000 270.000 280.000 300.000 315.000
Noodzakelijk en onvermijdelijk
Bestemming Noordwolde -300.000 -300.000 -200.000
Bestemming Noordwolde eigen personeel 40.000 40.000 40.000
Stofkam
Vrijval incidenteel budget Sociale stimulering dorpen en Wolvega 100.000 50.000
Verlagen beheersvergoeding 't Vlechtwerk 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900
Voorstellen/maatregelen
Maatregelenpakket "Grip op Jeugd" -60.000 -381.000 -381.000 -201.000 -201.000
Lagere kosten a.g.v. maatregelenpakket "Grip op Jeugd" 300.000 700.000 700.000 750.000 750.000
Totaal lasten -1.302.100 -1.193.100 -1.493.100 -1.243.100 -1.128.100
Baten
Voorjaarsnota
Invoering abonnementtarief WMO -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Noodzakelijk en onvermijdelijk
Bestemming Noordwolde bijdrage provincie 150.000 150.000 100.000
Totaal baten -200.000 -200.000 -50.000 -50.000 -100.000
Totaal wijzigingen programma 6 -1.502.100 -1.393.100 -1.543.100 -1.293.100 -1.228.100

Toelichting exploitatie

Voorjaarsnota

Jeugdhulp
Op basis van de tekorten in 2018 is de verwachting dat de geraamde bedragen voor maatwerk resultaatgerichte inkoop jeugd en hoog specialistische jeugdhulp verhoogd moeten worden met respectievelijk € 1.375.000 en € 325.000.

Beschermd Wonen
Vanuit Sociaal Domein Fryslân komen berichten dat de kosten voor Beschermd Wonen binnen de provincie Fryslân toe nemen. Deze kostentoename heeft een structureel karakter. Net als bij Jeugd gaat een onderzoek gedaan worden naar oorzaken van kostentoename en sturingsmogelijkheden. Voor alsnog is het oorspronkelijke budget van € 50.000 niet voldoende. Het budget moet vanaf 2019 structureel omhoog met € 150.000.

Abonnementstarief WMO
Per 2019 zijn de vaste abonnementstarieven ingegaan voor de WMO. Dit heeft effect op de hoogte aan te ontvangen eigen bijdragen van cliënten. Daarnaast wordt een aanzuigende werking op de WMO-voorzieningen verwacht. Vooreerst wordt het niveau aan te ontvangen eigen bijdragen bijgesteld met € 200.000 structureel.

Gemeenschappelijke regelingen

Arbeidsparticipatie, sociale werkvoorziening
Het begrote bedrag voor de bijdrage aan SW bedrijven is een aantal jaren ongemoeid gelaten in verband met de onzekerheid over de afwikkeling groen in bedrijf. Nu we weten wat maximaal het bedrag voor de dekkingsverliezen zal worden kunnen we het bedrag, op basis van de begroting van de GR SW Fryslân naar beneden bijstellen.

Noodzakelijk en onvermijdelijk

Bestemming Noordwolde
De totale investering voor bestemming Noordwolde fase 6 bedraagt € 800.000 waarvan € 300.000 in 2021, € 300.000 in 2022 en € 200.000 in 2023. De jaarlijkse (interne) personeelskosten van € 40.000 zijn in mindering gebracht. Onder de baten staat de provinciale bijdrage voor fase 6. Uitgangspunt is 50% subsidie.

Stofkam

Sociale stimulering in de dorpen en Wolvega
Binnen de budgetten van het Sociaal Domein zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor Sociale Samenkracht in Wolvega en Sociale Samenkracht in de Dorpen. Vanaf 2019 is dit niet meer nodig, omdat deze taken worden opgepakt en gedekt binnen de nieuwe opzet van het Welzijnswerk. Uitvoering kan plaatsvinden binnen de voormalige budgetten die als subsidie aan Timpaan werden verstrekt.

Beheersvergoeding 't Vlechtwerk
 
De beheersvergoeding voor 't Vlechtwerk is ook begroot bij de huisvesting van de gebiedsteams. Het geraamde bedrag in dit programma is dus dubbel en kan vervallen.

Voorstellen/maatregelen

Maatregelenpakket "Grip op Jeugd"
Voor het jeugdbudget staan we nu voor de uitdaging om de kosten beheersbaar te houden zodat we de hulp kunnen blijven bieden die nodig is. Daarom hebben we een maatregelenpakket opgesteld waar preventief werken een belangrijk onderdeel van is. Het pakket sluit aan bij de aanbevelingen van de provinciale Taskforce. We verwachten door deze maatregelen een minder hoge stijging van de kosten jeugdzorg. De maatregelen zijn als volgt:

 • Door het succesvolle project Vlechten in de Scholen structureel te maken willen we preventief werken verder uit bouwen. Via de aanwezigheid op de scholen wordt veel zorg al af gevangen. Dit doen we door trainingen en laagdrempelige hulp op locatie.
 • We verwachten dat door de inzet van een praktijkondersteuner voor huisartsen (POH) zorg eerder en dichterbij geboden kan worden, waardoor duurdere zorg kan worden voorkomen. Huisartsen willen we meer en beter informeren over beleid, inkoop en mogelijkheden van de gebiedsteams.
 • De Gebiedsteams gaan scherper acteren op de inzet van zorg door de aanbieders. Bijvoorbeeld bij verwijzingen naar zwaardere intensiteiten en specifieke profielen willen we gaan werken volgens het vierogenprincipe door de zorgprofessional van de gemeente in te schakelen.
 • De Backoffice-OWO hanteert de SDF administratieprotocollen voor haar controle. De signaalfunctie van de Backoffice-OWO dient verder te worden versterkt door een zogenaamde ‘onderhandelaar’.