Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s) Zonderland en Rikkers
Organisatie Ruimte, Sociaal domein, Publiekscentrum, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie (DBO)

Taakvelden

  • Riolering
  • Volksgezondheid
  • Milieubeheer
  • Afval
  • Begraafplaatsen en crematoria

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Voorjaarsnota
Jeugd op Gezond Gewicht -40.000 -40.000
Huuropbrengsten zonneparken toevoegen aan reserve Energietransitie -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Noodzakelijk en onvermijdelijk
Klimaat en duurzaamheid (waaronder o.a. RES) -12.000 -12.000 p.m. p.m.
Energieklimaat eigen organisatie p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Straatverlichting vervangen door LED (krediet verhogen) -7.000 -14.000 -16.450 -16.450
Besparing op energiekosten LED 5.000 7.500 9.100 9.100
Gemeenschappelijke regelingen
Bijdrage aan Veiligheidsregio Fryslân -15.000 -8.000 -2.000 -2.000
Bijdrage aan GR Fumo -10.000 -60.000 -67.000 -74.000 -64.000
Stofkam
Gezondheid, budget kan naar beneden op basis realisatiecijfers 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Milieubeheer, budget kan naar beneden op basis realisatiecijfers 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Totaal lasten 20.000 -99.000 -103.500 -53.350 -43.350
Baten
Voorjaarsnota
Huuropbrengsten Zonneparken Wolvega en Noordwolde 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Totaal baten 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Totaalwijzigingen programma 7 45.000 -74.000 -78.500 -28.350 -18.350

Toelichting exploitatie

Voorjaarsnota

Jeugd op Gezond gewicht
Het budget voor Jeugd op Gezond Gewicht (JOGG) moet voor het doen van materiële uitgaven verhoogd worden met € 40.000 voor de jaren 2020 en 2021. Dit projectgeld was nog niet besteed in 2018.

Zonneparken
De huuropbrengst van de zonneparken moet jaarlijks toegevoegd worden aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve energietransitie. Dit is budgettair neutraal.

Bestemmingsreserve Energietransitie Weststellingwerf
De gemeenteraad heeft op 4 december 2017 de motie Energiefonds Weststellingwerf aangenomen. Hierin vraagt de gemeenteraad het college om een Energiefonds Weststellingwerf op te richten. Ook vraagt de raad om te onderzoeken in welke vorm, met welke criteria en onder welk beheer het Energiefonds Weststellingwerf operationeel kan zijn. De ontwikkeling van het klimaat- en duurzaamheidsbeleid van Weststellingwerf dient hierbij ‘ter hand’ te worden genomen.
De instelling van het 'energiefonds' Weststellingwerf is ook als opgave geformuleerd in het collegeprogramma (opgave 35), waarbij is aangegeven dat het instelling van een energiefonds in 2019 tot besluitvorming komt. Eerder bent u al geïnformeerd over de opzet en invulling die wij geven aan het 'energiefonds'. Via deze voorjaarsnota stellen wij u voor om de financiële middelen beschikbaar te stellen.
Ons voorstel is om vanuit de Algemene reserve een bedrag van € 248.500 (€ 236.000 eenmalige ontvangst + € 12.500 huuropbrengst over half jaar 2018) te storten in de 'Bestemmingsreserve Energietransitie Weststellingwerf'. Deze bestemmingsreserve zal voor de jaren 2019 - 2022 worden ingezet om de kosten te dekken die wij gaan maken. 
Wij komen nog bij u terug op de onderwerpen waaraan wij denken de middelen uit de reserve uit te gaan geven en in welk tempo wij dat denken te gaan doen. U kunt hierover van ons een notitie verwachten.

Noodzakelijk en onvermijdelijk

Klimaat en duurzaamheid
Het Nationaal Klimaatakkoord vraagt de Friese gemeenten om samen in 2020 in beeld te brengen wat het Friese aandeel wordt in de nationale opgave. Dit zal nog in 2019 leiden tot het ter vaststelling aanbieden van een startnotitie Regionale Energie Strategie (RES-Fryslân)aan alle Friese gemeenteraden. De kosten van de regionale energietransitie (RES) zijn €12.000 voor zowel 2020 als 2021.

De afgelopen jaren hebben dorpen en andere initiatiefnemers in Weststellingwerf al diverse duurzame initiatieven ontwikkeld, variërend van de oprichting van een energiecoöperatie, de aanleg van zonneparken tot interesse in het plaatsen van (kleine) windmolens. De gemeente wordt gevraagd daarin mee te denken, te faciliteren, de regie te nemen of een besluit te nemen over ingediende plannen.  

Led-verlichting
Het krediet voor openbare verlichting moet omhoog omdat we versneld de bestaande openbare verlichting door LED lampen willen vervangen. Dit betekent een totale extra investering van 235.000 (2019 en 2020 € 100.000 en 2021 € 35.000). Dit geeft hogere kapitaallasten met daar tegenover een besparing op de energiekosten. Zie ook programma 2.

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio
Van de VRF wordt een hogere bijdrage gevraagd van € 15.000 in 2020, € 8.000 in 2021, € 2.000 in 2022 en 2023.

FUMO
Uit de eerste begrotingswijziging 2019 van de gemeenschappelijke regeling FUMO blijkt dat onze bijdrage voor 2019 € 10.000 hoger wordt. Ook meerjarig wordt de bijdrage hoger, namelijk € 60.000 in 2020, € 67.000 in 2021 € 74.000 in 2022 en € 64.000 in 2023.

Stofkam

Volksgezondheid
O
p basis van werkelijke uitgaven blijkt dat er de laatste jaren er € 25.000 op dit budget overblijft. Dit is exclusief de kosten voor de Veiligheidsregio Fryslân (VRF).

Milieubeheer
Voor overige milieutaken (onder andere de bijdrage van de OWO afdeling VTH) is op basis van werkelijke uitgaven gebleken dat er de laatste jaren € 20.000 op dit taakveld over blijft. We stellen daarom dit budget nu naar beneden bij.