Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Beste leden van de gemeenteraad van Weststellingwerf,

 

Hierbij bieden wij u de samengevoegde Voorjaarsnota 2019 / Kadernota 2020-2023 aan. 

De voorjaarsnota geeft een actueel inzicht in de stand van zaken ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2019. In de voorjaarsnota staan de afwijkingen en sturen we waar nodig bij. In de kadernota leggen we de speerpunten voor de programmabegroting 2020-2023 vast. We kiezen voor een samengevoegde nota om in één oogopslag inzicht te geven in de uitdagingen voor de komende tijd.

Ons collegeprogramma ‘Weststellingwerf, de kracht van Samen en doen!’ is de basis waar we de komende jaren met elkaar aan werken. We hebben onze ambities beschreven in de thema's Bestuurlijke Vernieuwing, Mensen, Werk en Wonen en Leefomgeving. Het is een programma op hoofdlijnen, om optimaal in te kunnen spelen op de kansen en mogelijkheden van onze steeds veranderende samenleving.

De tekorten in de jeugdzorg hebben grote invloed op de totstandkoming van deze samengevoegde nota. We zijn daarin overigens niet de enige gemeente, het is een landelijk beeld. Ondanks deze tegenvaller, blijven we investeren in onze gemeente. Om de in ons collegeprogramma genoemde ambities voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties financieel mogelijk te maken, is het noodzakelijk om steeds op de juiste momenten de juiste keuzes te maken. Daarbij betrekken we vanzelfsprekend de actualiteiten. In het hoofdstuk ‘actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen’ worden deze verder toegelicht.

Investeringen
Deze kadernota beschrijft het dynamisch investeringsprogramma. Dit houdt in, dat de grote projecten in de begroting worden opgenomen wanneer ze gereed zijn voor uitvoering. Onder andere de volgende projecten, met een totaalbedrag van € 13 miljoen, zijn onderdeel van dit investeringsprogramma:

  • Herinrichting van de Steenwijkerweg De Blesse
  • Infrastructuur Lycklamaweg Wolvega
  • Recreatie Rottige Meente - Driewegsluis
  • Verbetering sportaccommodaties - kunstgrasvoorzieningen
  • Fietspad langs de Linde
  • Scholen
  • Centrum Wolvega

Maatregelen
Om de financiële resultaten in de komende jaren te verbeteren, blijven we zoeken naar ruimte in bestaande budgetten en mogelijke besparingen door meer efficiency en effectiviteit. Naast maatregelen om zelf meer grip te krijgen op de uitgaven, zullen wij nadrukkelijk bij het Rijk aandringen op meer geld voor jeugdzorg.

 

 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf.