Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Rikkers
Organisatie Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar vervoer
  • Economische havens en waterwegen
  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
  • Verkeer en vervoer
  • Recreatieve havens
  • Parkeren (geen lasten en baten)

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Voorjaarsnota
Kapitaallasten installatie brug Nijelamer -20.000 -20.000 -20.000
Budget onkruidbestrijding -65.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Onderhoud tunnel Om den Noort 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Driewegsluis exploitatie van de haven -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500
Noodzakelijk en onvermijdelijk
Droogteschade Lemsterweg -36.000 -36.000 -36.000
Bomenbeleidsplan -50.000
Baggeren stedelijk water, diverse vijvers -30.000 -30.000 p.m. p.m.
Areaaluibreiding openbare ruimte -29.500 -29.500 -29.500 -29.500
Stofkam
Verlaging budget uitvoeringsplan bermen 17.000 17.000 17.000
Verlaging budget openbare verlichting 30.000 30.000 30.000 30.000
Voorstellen/maatregelen
Fietspad langs de Linde fase 2 en 3 80.000 80.000
Totaal Lasten -88.300 -302.800 -291.800 -181.800 -181.800
Baten
Voorjaarsnota
Driewegsluis exploitatie van de haven 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500
Noodzakelijk en onvermijdelijk
Bijdrage uit exploitatie riolering voor baggeren vijvers 18.000 18.000 p.m p.m.
Totaal Baten 30.500 48.500 48.500 30.500 30.500
Totaal wijzigingen programma 2 -57.800 -254.300 -243.300 -151.300 -151.300

Toelichting exploitatie

Voorjaarsnota

Vervangen installatie brug Nijelamer
De bedieningsinstallatie van de brug Nijelamer is verouderd en aan vervanging toe. Er zijn veel storingen en vervangende onderdelen zijn niet meer beschikbaar. Hiervoor is een investeringsbedrag van € 225.000 nodig in 2020. Vanaf 2021 geeft dit dan kapitaallasten.

Onkruidbestrijding
Er is te weinig budget voor het bestrijden van onkruid. Door een sobere onkruidbestrijding blijft vooral buiten de bebouwde kommen meer onkruid staan in de verharding. Dit kan leiden tot klachten. Wij hebben voor 2019 een sobere aanpak van de onkruidbestrijding uitgewerkt. Dit plan kost € 65.000 extra ten opzichte van de beschikbare middelen. Vanaf 2020 is € 200.000 extra nodig voor een structurele oplossing.

Tunnel Om den Noort
Door de ingebruikname van de ondertunneling Om den Noort is de jaarlijkse bijdrage van € 32.000 in de onderhoudskosten van de voormalige overweg niet meer nodig. Het bedrag kan niet vervallen, maar is nodig om de tunnel te kunnen onderhouden. Het gaat dan om het onderhoud van de betonconstructie, verlichting, wegen, riolering en groen. Een deel van het budget (€ 7.200) is bestemd voor het onderhouden van de riolering en wordt overgeheveld naar programma 7. Dit levert een voordeel voor de exploitatie op van € 7.200.

Driewegsluis
De exploitatie van de Driewegsluis is in 2018 incidenteel opgenomen in de begroting in afwachting van de evaluatie. Uitkomst van de evaluatie is dat wij vanaf 2019 de Driewegsluis structureel in eigen beheer gaan exploiteren. Dit kan budgettair neutraal, aangezien de verwachte inkomsten de verwachte uitgaven dekken.

Noodzakelijk en onvermijdelijk

Droogteschade Lemsterweg
De Lemsterweg is een weg die op veengrond ligt. De veengrond zakt in als gevolg van de dalende grondwaterstand en de droogte in de zomer. De Lemsterweg zakt steeds verder en vertoond als gevolg hiervan scheuren en gaten. Om de weg weer in goede staat te krijgen is reconstructie onontkoombaar. Wij verwachten dat de totale investering € 600.000 zal gaan bedragen (kapitaallasten voor latere jaren € 36.000 per jaar). Wij komen hier nog met een nader voorstel bij u op terug.

Bomenbeleidsplan
Afgelopen jaren zijn zieke bomen (onder andere es en kastanje) en dode bomen (onder andere beuk en Amerikaanse eik) geveld. De komende jaren zal dit ook weer aan de orde zijn. Bomen worden geveld om aan de wettelijke zorgplicht (veiligheid) te voldoen. Herplantplicht is er in het kader van Kapvergunning en Natuurwet (houtopstanden). Ook beleidsmatig is herplant omschreven in het bomenbeleidsplan. Voor 2019 is nog een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Voor 2020 is echter ook nog € 50.000 nodig. Voor de jaren erna wordt inzichtelijk gemaakt wat de verdere gevolgen zijn van de bomenziektes. De mogelijke kosten voor kap en herplant die hier uit voortkomen worden meegenomen bij de reguliere P&C cyclus.

Baggeren stedelijke wateren, diverse vijvers
Om de waterkwaliteit en waterdiepte te waarborgen moeten de vijvers en waterpartijen binnen het stedelijk gebied eens in de 10 tot 15 jaar gebaggerd worden. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en Wetterskip. De uitvoering ligt bij de gemeente. Daarvoor ontvangen wij een jaarlijkse bijdrage van € 49.000 van het Wetterskip. Voor de uitvoering in 2019 hebben wij voldoende middelen. Voor 2020 en 2021 is voor de uitvoering € 79.000 nodig. Dit betekent dat er (voor ons deel) € 30.000 extra nodig is. Hiervan wordt €18.000 ten laste van het gemeentelijk rioleringsplan gebracht.

Areaaluitbreiding openbare ruimte
De afgelopen jaren hebben wij extra openbare ruimte gekregen om te onderhouden. Bijvoorbeeld de nieuwe fietspaden bij Noordwolde maar ook een deel van het gebied Wolvega-zuid. Extra onderhoud kan alleen als er ook extra budget beschikbaar komt. Het gaat om een structureel bedrag van € 29.500.

Stofkam

Verlaging uitvoeringsplan onderhoud bermen
De verschillende dorpsbelangen hebben aangegeven waar zij nog bermverharding aangelegd willen hebben. Er is tot nu toe ongeveer 50 km bermverharding aangelegd. De verdere aanleg van bermverharding wordt hervat in vervolg op de aanleg van glasvezel binnen de gemeente. Het krediet kan met € 400.000 naar beneden bijgesteld worden tot € 1,5 miljoen. De geraamde kapitaallasten kunnen daardoor ook met € 17.000 omlaag. 

Verlaging budget openbare verlichting
Alle bestaande openbare verlichting wordt vroegtijdig vervangen door LED-lampen. Hierdoor nemen de onderhoudskosten af. Zie hiervoor ook programma 7.

Voorstellen/maatregelen

Fietspad langs de Linde
Het krediet voor fase 2 en fase 3 is opgenomen in het dynamisch investeringsprogramma. Hierdoor vallen vanaf 2022 de kapitaallasten vrij. Wij gaan ervan uit dat de financiële vertaling pas in de begroting wordt opgenomen als het project gereed is voor de uitvoering.