Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Portefeuillehouder(s) Hoen
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

  • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
  • Onderwijshuisvesting
  • Openbaar basisonderwijs

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel
Programma 4 Onderwijs 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Voorjaarsnota
Lagere kosten voorschoolse voorzieningen peuters 18.300 36.600 54.900 54.900 54.900
Stofkam
Logopedie deels gedekt uit OAB 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Onderwijsbegeleiding door vlechtwerkers 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Voorstellen/maatregelen
Scholen 54.000 54.000 54.000
Totaal lasten 74.300 92.600 164.900 164.900 164.900
Baten
Totaal baten 0 0 0 0 0
Totaal wijzigingen programma 4 74.300 92.600 164.900 164.900 164.900

Toelichting exploitatie

Voorjaarsnota

Voorschoolse voorziening peuters
Het budget voor voorschoolse voorzieningen van peuters is voor hetzelfde bedrag geraamd als de rijksbijdrage die we hiervoor ontvangen. Deze bijdragen zijn verlaagd via het gemeentefonds, daarom verlagen wij ook dit budget met dezelfde bedragen.

Stofkam

Logopedie
De kosten van logopedie worden gedeeltelijk opgevangen uit de bijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid. Dit geeft een structurele besparing van € 20.000.

Onderwijsbegeleiding
Onderwijsbegeleiding wordt tegenwoordig gedaan door onze eigen vlechtwerkers. Dit geeft een structurele besparing van € 36.000.

Voorstellen/maatregelen

Scholen
Het krediet voor scholen van € 1.350.000 is opgenomen in het dynamisch investeringsprogramma. Hierdoor vallen vanaf 2021 de kapitaallasten vrij. Wij gaan ervan uit dat de financiële vertaling pas in de begroting wordt opgenomen als het project gereed is voor de uitvoering.