Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Hoen en Jongebloed
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Voorjaarsnota
Kamp 't Petgat bij Blesdijke -35.000
Exploitatie kantine De Steense -36.000 p.m p.m. p.m. p.m.
Buurtsportcoaches -32.000 -32.000
Sportformateur -15.000
Voorstellen/maatregelen
Vrijval incidentele bedragen voor kunstgrasvelden 150.000 150.000 100.000
Totaal lasten -118.000 118.000 150.000 100.000 0
Baten
Voorjaarsnota
Vervallen huuropbrengst De Steense -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500
Totaal baten -19.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500
Totaal wijzigingen programma 5 -137.500 98.500 130.500 80.500 -19.500

Toelichting exploitatie

Voorjaarsnota

Kamp 't Petgat bij Blesdijke
In de Blesse zijn nog steeds fundamenten en overblijfselen van een voormalig ontginningswerkkamp en strafkamp voor Joden in de Tweede Wereldoorlog te vinden. Wij hebben een subsidie van € 35.000 beschikbaar gesteld aan Stichting Kamp It Petgat. Hiermee wordt mogelijk gemaakt om het voormalige kamp weer op te bouwen en toegankelijk te maken. De tastbare herinneringen uit die periode worden hiermee bewaard voor de toekomst. De betrokkenheid vanuit de gemeenschap van Blesdijke heeft een belangrijke rol gespeeld in onze overweging.

Kantine De Steense
Het beheer van de kantine in sportcomplex de Steense is nog niet definitief geregeld. Tot de zomer hebben we afspraken met een cateraar. De kosten hiervoor zijn in de eerste helft van 2019 € 36.000. De geraamde pacht van € 19.500 komt hiermee te vervallen. Voor het nieuwe sportseizoen 2019-2020 moet nog een keus worden gemaakt. De kosten en opbrengsten van de exploitatie van de kantine zijn afhankelijk van de keus die wordt gemaakt. De financiële gevolgen nemen we mee in de najaarsnota. 

Buurtsportcoaches
Wij hebben ons aangemeld voor de uitbreiding van deelname aan de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’. De landelijk aangevraagde uitbreiding is echter hoger dan het beschikbare budget. Dit betekent dat ons gewenste deelnamepercentage van 140% niet gehonoreerd kon worden. Dit geldt overigens voor alle gemeenten die het percentage van 140% (wilden) hanteren. Op basis van het beschikbare budget is berekend dat dit deelnamepercentage wordt bijgesteld naar 134%. De Rijksbijdrage neemt toe met afgerond € 32.000. Dit betekent een uitbreiding van 4,32 fte naar 5,92 fte. De verhoging van de bijdrage is bedoeld voor de uitbreiding van het aantal buurtsportcoaches. De bijdrage van het rijk maakt onderdeel uit van het gemeentefonds.

Sportformateur
Er is een nieuwe rijksregeling Lokale/regionale Sportakkoorden. Door deelname aan deze regeling ontvangen we een rijksbijdrage van € 15.000. Met dit bedrag kan tijdelijk een zogenaamde sportformateur, een soort procesbegeleider, worden aangesteld. Deze persoon krijgt als taak om een aantal belangrijke lokale sportonderwerpen in samenhang met elkaar en samen met het sportveld op te pakken. De onderwerpen zijn: ontwikkelen sportaccommodatiebeleid, herijken sportsubsidies, uitbreiden aantal buurtsportcoaches binnen Buurtsportwerk Weststellingwerf en bevorderen en structureren van samenwerkingsvormen.

Voorstellen/maatregelen

Sportaccommodaties
In deze nota stellen wij voor €400.000 op te nemen in het dynamisch investeringsprogramma. De al in de meerjarenbegroting opgenomen bedragen (2020, 2021 en 2022 ieder jaar € 150.000) voor verbetering van sportaccommodaties inclusief kunstgrasvelden vallen daarmee grotendeels vrij. Zoals u bekend heeft FC Wolvega een aanvraag ingediend voor verbetering van haar sportaccommodatie inclusief aanleg van een kunstgrasveld. Hierover ontvangt u binnenkort een voorstel.