Actualisatie risico's

Actualisatie risico's

De risico's zijn geactualiseerd in de jaarstukken 2017 die gelijktijdig met deze voorjaarsnota door uw raad wordt behandeld in de vergadering van maandag 2 juli. U vindt deze in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Naast deze risico's willen we u ook nog attenderen op de recente risico's, die nog niet financieel vertaald zijn:

Sport en Kunst, cultuur en recreatie:
Het organiseren van de sportraad. Deze beleidsontwikkeling verkeert nog in de oriënterende fase. Faciliteren van die sportraad kost per jaar € 55.000 en is niet in de begroting opgenomen.

Onderwijshuisvesting:
Effecten van het spreidingsplan schoolgebouwen voor het basisonderwijs zijn niet vertaald in budgetten en dus ook niet in de lopende begroting.

Omgevingswet:
De visie en organisatieontwikkeling van de omgevingswet zijn vergelijkbaar met de decentralisatie in het sociaal domein. De omgevingswet zal tot ingrijpende verandering leiden in werkwijzen en ongetwijfeld kosten met zich meebrengen.

Overheidsparticipatie/burgerparticipatie:
De koers die het coalitieakkoord zal bepalen is leidend voor de vertaalslag van beleid en organisatorische invulling. De eventuele lasten die hieruit voortkomen zijn nog niet geduid.

Sociaal domein:
Van het tekort binnen het hek sociaal domein 2017 was 1,3 miljoen daadwerkelijk aan 2017 toe te wijzen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat er met name op het gebied van Jeugd opnieuw tekorten zullen ontstaan, is het door veranderende omstandigheden niet te voorzien hoe groot deze tekorten zullen zijn. Daarom beschouwen we het tekort van 2017 als incidenteel en is het risico dat we in 2018 op jeugd lopen, nu niet financieel vertaald.