Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

 

Portefeuillehouder(s) Jongebloed
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

De begroting onderscheidt specifieke dekkingsmiddelen en algemene dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen zijn bijvoorbeeld de opbrengst afvalstoffenheffing, de opbrengst rioolheffing, de leges voor burgerzaken. Ze hangen altijd samen met een concreet beleidsveld. Ze staan opgenomen in de betreffende programma’s. Deze dekkingsmiddelen verlagen het saldo van lasten en baten op de betreffende programma’s in de begroting.

De algemene dekkingsmiddelen onderscheiden zich van specifieke dekkingsmiddelen doordat ze vrij besteedbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is vooraf door de verstrekker niet aan een bepaald programma (doel) gebonden. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de bestedingen in de programma’s 0 tot en met 8.

Het overzicht bestaat uit de volgende taakvelden:

 

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
  • OZB woningen
  • OZB niet-woningen
  • Belastingen overig
  • Economische promotie
  • Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • Treasury

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen / knelpunten+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Begroting
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2018 2019 2020 2021
Lasten
Taakveld
OZB woningen en niet-woningen -20.500 -12.000 -12.000 -12.000
Belastingen overig -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Treasury 227.000
Totaal lasten 193.500 -25.000 -25.000 -25.000
Baten
Taakveld
OZB woningen en niet-woningen 100.000
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -100.000
Totaal baten 0 0 0 0
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen 193.500 -25.000 -25.000 -25.000

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Terug naar navigatie - Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

OZB woningen en niet-woningen   (Categorie a)
Voor dit jaar hebben we in de begroting een opbrengst geraamd van € 4.569.000. Het totaal aan aanslagen over 2018 dat inmiddels is opgelegd geeft een opbrengst van € 4.734.000. Ten opzichte van de raming € 165.000 extra. Wat het exacte resultaat zal zijn kunnen we nu nog niet aangeven omdat alle bezwaren tegen de opgelegde aanslagen nog niet volledig zijn afgewikkeld. Vooralsnog nemen we een voordeel van € 100.000 mee.

De lasten en dan voornamelijk de kosten van bezwaar en beroep voor de uitvoering van de wet Woz nemen toe. We ramen daarvoor structureel € 12.000 extra. Daarnaast hebben we € 8.500 incidenteel extra nodig in verband met het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een waardering van woningen op basis van gebruiksoppervlakte uiterlijk in het jaar 2022.  De structurele gevolgen van de kosten van de Waarderingskamer nemen we mee in de komende programmabegroting.

Belastingen overig (Categorie a)
We zien de kosten van bezwaar en beroep nemen toe. We verwachten daarvoor structureel € 13.000 extra nodig te hebben.

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds   (Categorie a)
Het ministerie heeft besloten een extra circulaire uit te brengen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de colleges. Deze maart-circulaire bevat uitsluitend de cijfermatige uitwerking van het regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP).

Algemene uitkering
In de programmabegroting hebben we een raming opgenomen van € 27,1 miljoen. Op basis van deze laatste circulaire komen we voor de algemene uitkering circa € 500.000 hoger uit dan deze raming. Het positieve beeld stellen we in deze voorjaarsnota echter wel bij naar een meer realistisch beeld. Een aantal onderwerpen vragen namelijk ook (gemeentelijke) budgettaire ruimte die nog niet zijn meegenomen in de maart-circulaire. Zie ook de memo die op 8 mei 2018 die u is toegezonden waarin een eerste ambtelijke verkenning en voorlopige doorkijk van de impact van het regeerakkoord voor onze gemeenten is weergegeven. Komt er op neer dat we een nadeel hebben van € 100.000 op de algemene uitkering. 

Integratie-uitkering Sociaal domein
In de programmabegroting hebben we een raming opgenomen van € 14,5 miljoen. De laatste informatie laat een nadeel zien van € 100.000. Dit wordt opgevangen binnen 't Hek van het Sociaal domein.

Treasury   (Categorie b)
Volgens ons financieel beleid beginnen we met het afschrijven op een kapitaalgoed in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het actief gereed komt. Wegens vertraging in de uitvoering van de investeringen gepland in 2017, wordt er minder afgeschreven dan gedacht bij de meerjarenbegroting 2018. Dit geeft voor 2018 in de verschillende programma's een incidenteel voordeel van € 227.000.