Actualisatie van het investeringsplan

Totaal investeringen

Terug naar navigatie - Totaal investeringen
Geplande investeringen 2018 Bruto begroting 2018 Kredieten uit 2017 Bijstelling voorjaarsnota 2018 Totale bruto investering 2018
Programma 2 Vervangingsbudget openbare verlichting 89.000 103.000 192.000
Uitvoeringsplan bermen 675.000 534.000 1.209.000
Veilige Otterpassages 40.000 40.000
1e fase upgrading fietspad langs De Linde (Gapenburg-Stroomkantpad) 700.000 458.000 75.000 1.233.000
2e fase upgrading fietspad langs De Linde (Lindepad) 407.000 407.000
Verbeteren bereikbaarheid station 727.000 727.000
Vervanging brug over de Tjonger 250.000 250.000
Parkeerplaats Munnekeburen 86.000 86.000
Programma 3 Herstel walbeschoeiing recreatiegebied Driewegsluis 37.000 37.000
Programma 5 Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP 700.000 -200.000 500.000
Groot materiaal sporthallen 30.000 30.000
Renovatie/verbouw 't vlechtwerk 28.000 28.000
Programma 6 Project bestemming Noordwolde fase 5 241.000 241.000
Griffioenpark 3 170.000 170.000
Programma 7 Budget rioleringswerkzaamheden:
Vervangen riolering 577.000 143.000 720.000
Vervangen rioolgemalen (elektromechanisch) 144.000 144.000
Drinkvoorziening voor vee 160.000 160.000
Aanleg hemelwaterriool 275.000 275.000
Stedelijke wateropgave Wolvega 86.000 86.000
Programma 8 Algemeen budget voor Investeringskalender en overige ambities 500.000 -86.000 414.000
Overzicht kosten overhead Budget informatisering 450.000 98.000 548.000
Vervanging hard- en software 135.000 135.000
INUP 2016 105.000 105.000
Alarmeringssyteem bedrijfshulpverlening/agressieteam 45.000 45.000
Vloerverwarmingsverdelers 61.000 61.000
Noodstroomvoorziening 74.000 34.500 108.500
Uitbreiding gemeentewerf 665.000 665.000
Plaatsing zonnepanelen gemeentewerf 75.000 15.000 90.000
Vervangingsbudget:
Automatisering 300.000 150.000 450.000
Tractie (incl. twee elektrische dienstauto's) 250.000 50.000 300.000
Totaal geplande investeringen 2018 5.308.000 3.993.000 155.500 9.456.500

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De hierboven vermelde investeringsbedragen zijn bruto bedragen. Dat wil zeggen dat eventuele bijdragen en/of subsidies niet zijn weergegeven. Bij de jaarrekening 2018 ontvangt u van ons een totaaloverzicht inclusief eventuele bijdragen en/of subsidies.

Bij de eerste begrotingswijziging 2018 heeft u een krediet beschikbaar gesteld van € 86.000 voor het realiseren van een parkeerplaats aan de rand van het natuurgebied Rottige Meente in Munnekeburen. Deze 86.000 is onttrokken aan het algemeen budget voor de investeringskalender en overige ambities.
Totaal met de investeringen uit de begroting 2018, de overlopende investeringen uit de jaarrekening 2017 en deze voorjaarsnota komt het totale investeringsbedrag voor 2018 op € 9.456.500.

Wij verwachten echter dat we 70% van de geplande investeringen kunnen realiseren in 2018. Bij de najaarsnota informeren wij u nader over de daadwerkelijke kosten. De vrijval van de kapitaallasten die samenhangen met de 30% die we niet kunnen uitvoeren, nemen we mee in de begroting 2019.