Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort, Jongebloed, Kloosterman, Trompetter
Organisatie Ruimte, Sociaal domein, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

 Het programma Volksgezondheid en Milieu omvat de taakvelden:

 

Taakvelden

  • Riolering
  • Volksgezondheid
  • Milieubeheer
  • Afval
  • Begraafplaatsen en crematoria

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Begroting
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu 2018 2019 2020 2021
Lasten
Taakveld
Volksgezondheid -27.500 -27.500 -27.500
Milieubeheer -108.500 -112.000 -112.000 -112.000
Afval* -333.000 -333.000 -333.000 -333.000
Totaal lasten -441.500 -472.500 -472.500 -472.500
Baten
Taakveld
Milieubeheer 20.000
Afval* 360.000 360.000 360.000 360.000
Totaal baten 380.000 360.000 360.000 360.000
Mutatie reserve Afval 27.000 27.000 27.000 27.000
Totaal programma 7 excl. Afval en Riolering -88.500 -139.500 -139.500 -139.500
* De taakvelden Riolering en Afval kennen een eigen begroting en rekeningresultaat. Deze wijziging heeft dus geen gevolgen voor het rekeningresultaat van de gemeente.

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Volksgezondheid   (Categorie a)
Drank en Horecawet en NIX 18  
In de door u vastgestelde nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2021 staat dat er meer nadruk zal worden gelegd op toezicht/slim handhaven en bewustwording van drankgebruik. Hiervoor is extra personele inzet nodig. Voor 2018 wordt deze extra inzet opgevangen binnen de bestaande middelen. Voor 2019 zijn de structurele lasten € 27.500 per jaar.

Milieubeheer   (Categorie a)
Streekagenda
Binnen de streekagenda wordt gewerkt met diverse thema's waar wij als gemeente in participeren. Eén daarvan is het thema energietransitie. Dit thema heeft als doel om de Friese ambitie zoals die in het proces van de Friese energiestrategie is bepaald te formaliseren. Een strategie voor de komende jaren op te zetten en projecten concreet uit te voeren. Hiervoor zijn binnen het thema energietransitie een aantal deelprojecten bepaald. Deze deelprojecten zijn geformuleerd met inschakeling van de regionale werkgroep duurzaamheid. Voor 2018 wordt gestart met het thema energiebesparing bestaande woningen/energiesprong. Door middel van een intensief traject met bijeenkomsten in dorpen en wijken, het aanbieden van maatwerk adviezen en het organiseren van offertes bereiken dat particulieren woningen worden verduurzaamd. Met het maatwerk advies worden de particuliere eigenaren ontzorgd en wordt tevens inzicht gegeven in acties die in de toekomst nodig zijn om de woning gasloos te krijgen.
De kosten om in 2018 mee te doen in dit project bedragen € 25.000. Voor de latere jaren is ook een bijdrage nodig van € 25.000.

Voor het thema circulaire economie zijn Oost- en Weststellingwerf gezamenlijk bestuurlijk trekker. Ooststellingwerf richt zich vooral op biobased economy en Weststellingwerf heeft het thema vertaald naar een concreet uitvoeringsproject. Dit houdt in dat het Terra College een gewas gaat telen, het Technasium van het Linde College maakt een ontwerp voor designmeubelen en via het nationaal Vlechtmuseum wordt het ontwerp uitgewerkt in een prototype. De kosten van dit concrete uitvoeringsproject zijn geraamd op € 40.000. De provincie draagt hierin € 20.000 bij. Omdat het een uitvoeringsproject betreft, hoeven de andere gemeente niet bij te dragen.
Een incidentele gemeentelijke bijdrage van € 20.000 is dus noodzakelijk om de uitwerking verder te kunnen oppakken.

De uitdaging voor de komende bestuursperiode ten aanzien van de klimaatdoelen is om een planmatige samenhang tot stand te brengen met daarbij een realistische uitvoeringsplanning om de gestelde doelen te halen. Duidelijk is dat deelname aan de thema's van de Streekagenda en de uitvoering van het interbestuurlijke programma alleen mogelijk is al er ook extra menskracht beschikbaar komt. Deelname is onvermijdbaar en onmisbaar, waardoor structurele uitbreiding van de formatie binnen het team van Ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk is. Verwachte jaarlijkse kosten zijn € 87.000 voor 2019 en verder, voor 2018 is dit de helft € 43.500.

Afval   (Categorie b)
De baten binnen dit taakveld nemen toe met 360.000 als gevolg van de ontvangsten voor kunststoffen e.d.. De lasten nemen toe met € 333.000 als gevolg van de nascheidingskosten die samenhangen met de ontvangsten voor kunststoffen e.d.. Per saldo levert de bijstelling van de begroting op dit taakveld een voordeel op van € 27.000. Het exploitatietekort op dit onderdeel daalt daarmee van € 202.000 naar € 175.000 voor 2018. De kostendekkendheid van het taakveld Afval blijft onveranderd op 93%.

 

Investeringen

Geen ontwikkelingen.