Programma 2. Verkeer, wegen, water en groen

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
  • Openbaar vervoer
  • Economische havens en waterwegen
  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
  • Verkeer en vervoer
  • Recreatieve havens
  • Parkeren (geen lasten en baten)

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen / knelpunten
+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Begroting
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat 2018 2019 2020 2021
Lasten
Taakveld
Openbaar vervoer -15.000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte) -49.000 -49.000 -49.000 -49.000
Verkeer en vervoer -200.000 -100.000 -100.000
Recreatieve havens -52.300
Totaal Lasten -316.300 -149.000 -149.000 -49.000
Baten
Taakveld
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte) 49.000 49.000 49.000 49.000
Recreatieve havens 33.500
Totaal Baten 82.500 49.000 49.000 49.000
Totaal programma 2 -233.800 -100.000 -100.000 0

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Terug naar navigatie - Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Openbaar vervoer   (Categorie a)
Dienstregeling NS   
Vanaf december 2017 geldt er een andere dienstregeling van de NS. Direct werd duidelijk dat deze dienstregeling een verslechtering is voor de treinreizigers vanuit Wolvega richting Zwolle en verder. Wij hebben het initiatief genomen om in gesprek te gaan met betrokken partijen om deze verslechtering weer te corrigeren in de dienstregeling 2019 en indien mogelijk nog eerder. Voor ondersteuning hebben wij het bureau RailEvent ingehuurd. De kosten hiervoor bedragen € 15.000.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)   (Categorie a)
Baggeren en baggeronderzoeken sloten en vijvers in het kader van onderhoud Stedelijk Water 
In het kader van de overdracht Stedelijk Water is met het Wetterskip afgesproken de gemeente het beheer en onderhoud van de watergangen uit te laten voeren en daarvoor ontvangt de gemeente een structurele vergoeding (verhoging van de lasten en baten € 49.000).

Verkeer en vervoer   (Categorie a)
Fietstunnel Lycklamaweg
In de investeringskalender 2017 – 2027 staan de ambities voor de toekomst benoemd. Een van de projecten is de fietstunnel onder spoor Lycklamaweg.
In de voorbereiding op de concretisering van dit project is gebleken, dat er onderzoek moet komen naar de omvang en oorzaak van het probleem van de spoorwegovergang. Dat onderzoek moet breed worden opgepakt in die zin dat naar oplossingen gekeken kan worden voor een groter gebied dan alleen de spoorwegovergang. Gezien de goede ervaringen bij de aanleg van de onderdoorgang in de Om den Noort is hetzelfde bureau gevraagd dit onderzoek uit te voeren. De kosten voor het uitvoeren van het onderzoek worden geraamd op € 30.000. Dit bedrag zal ten laste van het budget Projecten openbare ruimte worden gebracht, zie volgende alinea.

Projecten openbare ruimte
De voorbereiding van diverse projecten, zoals de herinrichting Steenwijkerweg/Spoorlaan de Blesse, onderdoorgang Lyklamaweg, stationsomgeving Wolvega, enz, vergt ambtelijke capaciteit die er nu niet is, maar onvermijdelijk er moet zijn als deze projecten scoren. Globale schatting is dat de kosten van projectvoorbereiding, procesvoering en processturing € 100.000 per jaar kost gedurende 3 jaar.

Bermen
De ontwikkelingen in het kader van agrarische groenstations stagneert. Een agrarisch groenstation is een locatie waar o.a. gemeentelijk groen restmateriaal zoals snoeiafval en slootafval kan worden gecomposteerd door lokale agrariërs. Door de huidige wet- en regelgeving is het (nog) niet aantrekkelijk voor agrariërs om een groenstation te starten.
In 2018 zal het slootafval, dat vrijkomt bij het schoonmaken van de bermsloten, moeten worden afgevoerd naar een verwerker. Tot enkele jaren geleden werd het slootafval verwerkt in gemeentelijke bermen, deze mogelijkheid is echter niet meer aanwezig. In de begroting is geen rekening gehouden met de afvoer van het slootafval. De kosten hiervan bedragen ca. € 100.000. In het kader van de discussie die nog gevoerd gaat worden over de kwaliteit openbare ruimte is dit nog niet structureel opgevoerd.

Recreatieve havens   (Categorie a)
Driewegsluis
In 2017 hebben we besloten om als pilot de Driewegsluis in eigen beheer te nemen. In 2017 is de begroting niet aangepast, omdat we eerst ervaring op wilden doen met het beheer van de haven. Voor 2018 stellen we voor om de begroting wel aan te passen. De verwachte baten uit liggelden, electra en water bedragen € 33.500. De verwachte kosten bedragen € 65.500. Ten opzichte van de begroting is dat € 52.300 extra aan lasten, aangezien er in de begroting al € 13.200 was opgenomen. Hiertegenover staat een besparing op de uitkeringen. In principe zijn de arbeidsplaatsen (havenmeesters) bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De havenmeesters die momenteel ingezet worden, voldoen aan dit criterium. Dit betekent dat hun inzet voor de Driewegsluis leidt tot een besparing op de uitkeringen.
Vooralsnog nemen we de baten en de lasten niet structureel op in de begroting, in afwachting van de definitieve besluitvorming op de pilot die momenteel loopt. Zodra duidelijk is wat de uitkomst van de pilot is en het besluit over de toekomst van de Driewegsluis is genomen, zullen wij de gevolgen structureel opnemen in de begroting.

 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Fietspad langs de Linde    (Categorie a)
In de begroting 2018 - 2021 is in totaal 2,5 miljoen gefaseerd opgenomen voor de realisatie van het fietspad. De voorbereidingen voor fase I zijn in volle gang; uitvoering start in voorjaar 2018. Het voorbereidingsproces tot nu toe leert dat er specifieke ambtelijke capaciteit nodig is op de processturing en tijdige realisatie. Die capaciteit is niet begroot in het investeringskrediet. De komende drie jaar ramen wij daarvoor € 75.000 per jaar voor de jaren 2018 - 2020.