Budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen

Mutaties budgettair neutraal over programma's heen Baten Lasten
Programma 0 Overhevelen budget Kadaster naar Panden Algemeen -16.000
Programma 8 Overhevelen budget Kadaster naar Panden Algemeen 16.000
Afboeken exploitatielasten Sportlaan -30.705
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Afboeken stelpost Ombuigingen II 30.705
Totaal budgettair neutrale wijzigingen 0 0
+ = voordeel - = nadeel

Toelichting budgettair neutrale wijzigingen

Kadaster
In de begroting 2018 - 2021 is binnen programma 0 een bedrag opgenomen voor kosten voor het Kadaster. Voorstel is om dit budget over te hevelen naar programma 8. De reden is dat de kosten voor het beheer van de vastgoedportefeuille in programma 8 worden verantwoord. 

Ombuigingen II
Door de verkoop van het pand aan de Meulewiek/ Gelde 10a in 2017 kunnen de kapitaallasten 2018 en volgende jaren ten gunste van de stelpost Ombuigingen II worden geboekt.