Programma 6. Maatschappelijke en sociale voorzieningen

Programma 6 | Sociaal domein

Portefeuillehouder(s) Kloosterman, Trompetter
Organisatie Sociaal domein

 Het programma Sociaal domein omvat de taakvelden:

 

Taakvelden

  • Samenkracht en burgerparticipatie
  • Arbeidsparticipatie
  • Begeleide participatie
  • Geëscaleerde zorg 18+
  • Inkomensregelingen
  • Maatwerkdienstverlening 18+
  • Maatwerkdienstverlening 18-
  • Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
  • Wijkteams
  • Geëscaleerde zorg 18-

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Begroting
Programma 6 Sociaal domein 2018 2019 2020 2021
Lasten
Taakveld
Inkomensregelingen 94.000 94.000 94.000 94.000
Totaal lasten 94.000 94.000 94.000 94.000
Baten
Taakveld
Inkomensregelingen -94.000 -94.000 -94.000 -94.000
Totaal baten -94.000 -94.000 -94.000 -94.000
Totaal programma 6 0 0 0 0

Toelichting op actuele ontwikkelingen / knelpunten

Geëscaleerde zorg 18-   (Categorie a)
Voor het eerst zijn bij de jaarstukken 2017 de kosten voor leegstand en instandhouding van specifieke specialistische en hoog specialistische zorg voor de jeugd door de betrokken instellingen inzichtelijk gemaakt.  In eerdere jaren (2015 en 2016) werd alleen op basis van zorggebruik verrekend en bleven deze kosten  buiten beeld. Bij het opstellen van de programmabegroting waren deze kosten dus nog niet bekend en konden daarom niet worden meegenomen. Nu is dit wel het geval en worden ze opgevoerd in deze VJN. Dit leidt tot een verwachte overschrijding van € 300.000.  Op dit moment wordt in gezamenlijkheid met SDF en de overige Friese gemeenten gestuurd op beheersmaatregelen zodat deze kosten naar beneden kunnen worden gebracht. Het eerste effect van deze maatregelen wordt vanaf 2019 verwacht. Daarom worden in deze voorjaarsnota de kosten nog niet structureel meegenomen. De kosten voor 2018 worden gedekt uit het saldo van 't Hek, dus budgettair neutraal.

Maatwerkdienstverlening 18-   (Categorie b)
Bij de jaarrekening 2017 is dit taakveld afgesloten met een ruime overschrijding. Dit is het gevolg van een facturatie-inhaalslag door de zorgaanbieders.  Daarnaast is vanwege het vervallen van de Diagnose Behandel Combinatie(DBC)-systematiek  eind 2017 en de nieuwe inkoopmethode vanaf 2018  een natuurlijk momentum gecreëerd om definitief af te rekenen over de jaren 2015 tot en met 2017. Het is echter nog niet in te schatten hoe groot de financiële impact voor 2018, als gevolg van de nieuwe inkoopmethode, zal zijn. Bij de najaarsnota zullen we hierop terugkomen.

Inkomensregelingen   (Categorie a)
De meest recente beschikking van het rijk ten aanzien van de BUIG laat een nadeel zien van € 94.000 ten opzichte van de geraamde rijksbijdrage. De raming van de lasten is met hetzelfde bedrag naar beneden bijgesteld.

Armoedebeleid en Schuldhulpverlening:
Binnen de begroting 2018 vindt een verschuiving van de budgetten plaats binnen het budget van het Armoedebeleid en het budget van Schuldhulpverlening. De raad wordt formeel gevraagd te besluiten tot het instellen van een subsidieplafond voor: 
- Budget Schuldhulpverlening: € 7.600 voor subsidie Humanitas onderdeel Thuisadministratie, inzet van vrijwilliger als budgetmaatje.
- Budget Armoedebeleid: € 15.000 voor subsidies die vanuit de initiatieven van de Thematafel Armoede als adviesplatform worden verstrekt.
De genoemde subsidies zijn (nog) niet opgenomen in het overzicht van subsidieplafonds dat door de raad is vastgesteld bij de meerjarenbegroting 2018-2021.

Wijkteams   (Categorie a)
Voor de huisvesting van de externe gebiedsteams worden kosten gemaakt voor energiekosten en beheerkosten van de locatie Mandehof in Noordwolde. Deze waren nog niet begroot.  Ook de huur voor de locatie in Griffioenpark 3 in Wolvega is al bekend en wordt nu begroot. Het totale structurele bedrag van € 35.000 wordt gedekt uit het saldo van 't Hek, dus budgettair neutraal.

Geëscaleerde zorg 18+   (Categorie a)
In 2018 en 2019 worden in Friesland  een aantal pilotprojecten uitgevoerd om te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Deze projecten dragen bij aan de verkenning die moet leiden naar een structurele borging (bestuurlijk, organisatorisch en financieel) van de gemeentelijke inzet bij aanpak personen met verward gedrag bij GGD Fryslân, als onderdeel van de Veiligheidsregio Fryslân in 2020. 
De kosten voor 2018 bedragen € 5.000 en kunnen worden opgevangen binnen programma 6. Voor 2019 en verder wordt  bij de begroting 2019-2022  structureel  € 28.000 opgenomen.

Integratie-uitkering Sociaal domein   (Categorie a)
In de programmabegroting hebben we een raming opgenomen van € 14,5 miljoen. De laatste informatie laat een nadeel zien van € 100.000. Dit wordt binnen 't Hek van het Sociaal domein opgevangen. 

Stand van 't Hek:

Mutaties binnen 't Hek van Sociaal domein 2018 2019 2020 2021
Saldo aan het begin van het jaar 290.417 324.810 457.592 519.505
Begrote inhuur terug naar 't Hek 175.500 66.500 0 0
Budget voor externe gebiedsteams -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Lagere integratieuitkering -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Hoog specialistische zorg (2018) -300.000
Stand bij voorjaarsnota 2018 30.917 256.310 322.592 384.505

Investeringen

Griffioenpark 3   (Categorie d)
Om een laagdrempelige toegang tot het gebiedsteam Wolvega en het team Dienst in Bedrijf te creëren is het pand Griffioenpark 3 gehuurd. De huur is reeds begroot, zie bij de actuele ontwikkelingen. Voor bouwkundige aanpassing en een passende inrichting is een investering van  € 170.000 nodig. De vaste lasten worden in de begroting 2019 meegenomen.