Programma 0. Bestuur en organisatie

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

 Het programma Bestuur en Ondersteuning omvat de taakvelden:

 

Taakvelden

  • Bestuur
  • Burgerzaken

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Begroting
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 2018 2019 2020 2021
Lasten
Taakveld
Bestuur -500.000
Burgerzaken -38.000 -7.000 -7.000 -7.000
Totaal lasten -538.000 -7.000 -7.000 -7.000
Baten
Taakveld
Burgerzaken 66.000 25.000 25.000 25.000
Totaal baten 66.000 25.000 25.000 25.000
Totaal programma 0 -472.000 18.000 18.000 18.000

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Bestuur   (categorie a)
Wachtgeldregeling
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn er twee wethouders die niet terug komen in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. In de Algemene pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is geregeld dat dit recht kan geven op een ontslagvergoeding. 
Het BBV schrijft voor dat wij een voorziening moeten treffen voor de toekomstige wachtgelduitkeringen. Wij stellen voor om een bedrag van € 500.000 te doteren aan de voorziening wachtgelduitkering. Het exacte bedrag zal bij de jaarrekening worden bepaald aan de hand van de definitieve berekeningen.

Burgerzaken   (categorie b)
De incidentele aanpassing voor het budget van rijbewijzen zoals gemeld in de jaarstukken 2017 valt structureel uit. Voor de komende jaren verwachten we dat het aantal aanvragen voor vernieuwing van het rijbewijs ongeveer hetzelfde is als in 2017. De lasten gaan hierdoor met € 7.000 omhoog en de baten met € 25.000.
De verwachting van het aantal reisdocumenten wordt bijgesteld aan de hand van de gegevens van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB). De lasten (afdrachten aan het rijk) gaan voor 2018 incidenteel met € 31.000 omhoog en de baten met € 41.000 omhoog. Voor de latere jaren verwachten we geen toename.

 

Investeringen

Geen ontwikkelingen.