Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen / knelpunten
+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Begroting
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 2018 2019 2020 2021
Lasten
Taakveld
Sportbeleid en activering -51.500
Totaal lasten -51.500 0 0 0
Totaal programma 5 -51.500 0 0 0

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Terug naar navigatie - Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Cultuurpresentatie, productie en cultuurbevordering   (Categorie a)
In de loop van het jaar verwachten we nieuwe initiatieven ten aanzien van muziekonderwijs. Talentontwikkeling blijft daarbij een belangrijk punt. De nieuwe initiatieven worden in samenhang met de overige onderwerpen binnen beleidsprogramma 5 bekeken. Bij de najaarsnota 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 hoort u meer.

Sportbeleid en activering   (Categorie a)
We onderzoeken de mogelijkheden voor het oprichten van een sportplatform. De eerste schets is gemaakt. Voor een definitief besluit moeten nog randvoorwaarden worden opgesteld. Ook wordt er met de sportverenigingen en met Sport Fryslân gesproken over hun rol en positie. Dit vraagt ambtelijke ondersteuning, voor 2018 is dit € 32.500.

Bij de kadernota 2018-2021 is het budget voor sportstimulering € 212.000 structureel geworden. Echter, voor 2018 was er al een budget maar de aanvulling tot € 212.000 bleek niet volledig verwerkt. Dit geeft een incidenteel nadeel van € 19.000.

 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP  (Categorie d)
Na heroverweging van de geplande vervangingsinvesteringen voor 2018, kunnen een aantal geplande vervangingsinvesteringen worden doorgeschoven naar 2019. Voorgesteld wordt om € 200.000 door te schuiven naar 2019. Noodzakelijk onderhoud wordt wel uitgevoerd.