Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Overzicht kosten overhead

Overzicht kosten overhead

Toelichting op bruto bedrag

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Begroting
Overzicht Overhead 2018 2019 2020 2021
Lasten
Taakveld
Overhead* -237.000 0 0 0
Totaal lasten -237.000 0 0 0
Baten
Taakveld
Overhead* 96.000
Totaal baten 96.000 0 0 0
Totaal Overzicht Overhead -141.000 0 0 0
* De kosten die wij maken voor OWO onderdelen leiden ook weer tot een inkomst als gevolg van de vergoeding die wij van onze college-gemeenten ontvangen.

Toelichting overzicht kosten overhead

Personele kosten
Werving & selectie   (Categorie d)
De juiste mens op de juiste plaats. De concurrentie op de arbeidsmarkt is fors en de krapte neemt toe. Wij merken dat de werving van nieuwe medewerkers op vacatures bij onze gemeente steeds lastiger wordt.
De afgelopen jaren waren wij gewend om werving en selectie helemaal in eigen hand te organiseren. Voor diverse functies ervaren wij dat de reguliere werving niet de mensen levert die wij willen. Dat vraagt een andere benadering van de arbeidsmarkt en soms ook de inschakeling van professionals om de juiste mens op de juiste plek te krijgen in onze organisatie. Een tweede aspect is de concurrentiepositie van de gemeente(n) op de arbeidsmarkt die qua structuur van beloning stevig is voorgeschreven. Weinig speelruimte voor maatwerk. Op beide aspecten (externe steun bij werving) en flexibele beloning) wordt een advies voorbereid. De gevolgen daarvan zullen in de begroting 2019 aandacht krijgen.
Intussen verwachten wij incidenteel in 2018, voor enkele specifieke functies, externe ondersteuning bij de werving te zullen inschakelen. De extra kosten ramen wij op € 35.000.

OWO afdelingen   (Categorie d)
Na het vaststellen van de begrotingen voor 2018 in de drie OWO gemeenten zijn er nog ontwikkelingen geweest waarvoor in 2018 incidenteel extra middelen nodig zijn:

VTH
Binnen de afdeling OWO-VTH is de dienstverlening onder druk komen te staan. Ook is er een piek in de beleidsklussen waarneembaar. Om de kwaliteit en de productie te kunnen garanderen is er incidenteel extra budget nodig voor de dienstverlening van € 105.000 en voor de productie € 69.000. Voor onze gemeente betekent dit een derde van de kosten, totaal € 58.000

Bedrijfsvoering
De steeds mondiger wordende maatschappij zorgt voor een toenemend claimgedrag. De gemeente wil haar dienstverlening, ook op dit vlak, op peil houden. Termijnen dienen gerespecteerd te worden en dulden geen afwachtende houding. Hierbij ligt imagoschade al snel op de loer.  Voor een meer structureel bestendige bedrijfsvoering is de uitwerking van een eenmalig dienstverleningsconcept noodzakelijk, kosten zijn € 24.000.
Vanaf de start van OWO-bedrijfsvoering, en in het bijzonder het onderdeel Documentaire informatievoorziening, is veel geïnvesteerd in de technische omgeving. De burger vraagt meer en meer digitale inzage in en toegang tot processen. De organisatie is er klaar voor om OWO-breed zaakgericht werken uit te rollen. De digitale dienstverlening kan hiermee op het vereiste niveau komen. De gevraagde extra middelen zijn nodig om de nu ingerichte techniek bij alle gebruikers goed te implementeren en daarmee de vervolgfase van dit proces in te zetten. Uitstel van implementatie brengt risico’s met zich mee. De huidige systemen worden door leveranciers niet meer ondersteund. De kosten hiervan zijn € 120.000.
Voor iedere gemeente betekent dit een derde van de totaal genoemde kosten, namelijk €  48.000. 

Verzekeringen
Op de valreep van de jaarwisseling 2017-2018 heeft het OWO team verzekeringen de aanbesteding van de verzekeringsportefeuille voor CAR (constructione allrisk) voor Opsterland en Wagenpark en werkmaterieel OWO-breed onder gunstige condities weten af te sluiten. Hiermee is een structurele lastenvermindering van € 13.500 voor Weststellingwerf  gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van hoe samenwerken zijn voordelen in kwaliteit (betere condities) als ook prijs (efficiency) in de praktijk bewijst. Hiermee is de overschrijding op deze post van vorige jaren teruggebracht naar nul.

Investeringen

Investeringsbudget Huisvesting   (Categorie c)
Investeringsbudget noodstroomvoorziening
In de voorjaarsnota 2016 is een krediet opgenomen van € 80.000 voor een noodstroomvoorziening/ noodstroom-aggregaat (NSA) voor het gemeentehuis; gebaseerd op de info van de andere OWO-gemeenten. Na aanbesteding begin 2018 bleek de laagste inschrijfsom hoger te zijn dan het destijds verstrekte krediet. De verklaring voor het verschil tussen de raming uit 2016 van € 80.000 en de laagste inschrijving van € 108.500 is op hoofdlijnen:

  • In de inschrijving van de laagste aanbieder is een bedrag van ongeveer € 11.000 opgenomen voor het afkopen van het onderhoud de eerste vijf jaar. Dit onderdeel zat niet in de raming uit 2016;
  • Veranderde marktomstandigheden door aantrekkende economie. De prijzen in de bouw- en installatiesector zijn de afgelopen jaren toegenomen.

Het inschrijfbedrag van € 108.500 is een realistische prijs voor dit werk. Het was niet te verwachten dat bij een nieuwe aanbesteding een lagere inschrijfsom werd aangeboden. Daarbij zou een nieuwe procedure ook meer aanbestedingskosten opleveren. Dit betekent een verhoging van het investeringsbudget van € 34.500.

Investeringsbudget vloerverwarmingsverdelers
De verdelers van de vloerverwarming in het gemeentehuis zijn een belangrijk onderdeel voor de klimaatregeling. In februari 2018 zijn twee verdelers vanwege lekkages vervangen. Toen is bij alle verdelers geconstateerd dat een deel in slechte staat verkeert en vervangen moet worden. Voor een deugdelijke werking van de vloerwarming-, koeling en om logistieke redenen is het voorstel om meteen alle verdelers te  vervangen. De kosten worden begroot op € 61.000.

Vennnootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

In de begroting 2018 is aangegeven dat wij verwachten geen vennootschapsbelasting te moeten betalen. Er zijn over het eerste kwartaal geen ontwikkelingen die leiden tot een ander inzicht. 

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

In het eerste kwartaal van 2018 is geen beroep gedaan op het beschikbare bedrag van € 30.000 voor onvoorziene incidentele uitgaven.