Programma 3. Economische zaken

Programma 3 | Economie

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort, Jongebloed en Kloosterman
Organisatie Ruimte en Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

 Het programma Economie omvat de taakvelden:

 

Taakvelden

  • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
  • Economische ontwikkeling
  • Economische promotie
  • Fysieke bedrijfsinfrastructuur

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Begroting
Programma 3 Economie 2018 2019 2020 2021
Lasten
Taakveld
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -20.000 -40.000 -40.000 -40.000
Totaal lasten -20.000 -40.000 -40.000 -40.000
Totaal programma 3 -20.000 -40.000 -40.000 -40.000

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen   (Categorie a)
Versterken lokale economie
De gedachte is dat de gemeente als aanjager en verbinder optreedt in en naar het ondernemersplatform. De gemeente zal daarin de rol van initiatiefnemer en voortrekker oppakken. In de afgelopen bestuursperiode zijn mooie resultaten op onderdelen behaald, maar van een integrale aanpak en sturing is nog geen sprake. Dat is de ambitie en daarvoor moet de gemeente aan de slag samen met de lokale gemeenschap en bedrijven/ondernemers.
Deze aanpak vraagt om extra te investeren in formatie, deskundigheid en menskracht. De raming is 0,5 fte structureel extra in de formatie van de afdeling Ruimte, € 40.000 per jaar. Voor 2018 komt dat neer op € 20.000.

Investeringen

Geen ontwikkelingen.