Uitgangspunten en resultaat

Uitgangspunten en resultaat

Terug naar navigatie - Uitgangspunten en resultaat

Algemeen
Voor u ligt de voorjaarsnota 2018. Normaal gesproken wordt de voorjaarsnota gecombineerd met de kadernota voor de komende jaren. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de coalitievorming die daarna plaatsvindt, hebben wij ervoor gekozen om de kadernota 2019 - 2022 te laten vervallen. Het nieuwe coalitieprogramma zal worden uitgewerkt in het collegeprogramma voor de komende vier jaren en vertaald in  de meerjarenbegroting 2019 - 2022.

De voorjaarsnota is een tussenbericht over de eerste vier maanden van 2018 waarin het meest actuele verloop over het begrotingsjaar 2018 aan u wordt gepresenteerd. Dit najaar ontvangt u van ons zoals gewoonlijk de najaarsnota. Deze nota geeft inzicht in de ontwikkelingen over de eerste 8 maanden van 2018. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 wordt het uiteindelijke resultaat bekend en bestemd dan wel gedekt.

Actuele ontwikkelingen en knelpunten
Per programma wordt er melding gemaakt van actuele ontwikkelingen en knelpunten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018. Nieuw beleid hoort in principe in kadernota, danwel de programmabegroting. Daar vindt de afweging plaats, maar soms kunnen we in het begin van een boekjaar niet om nieuw beleid heen. Per onderdeel wordt geduid of het gaat om een incidentele dan wel structurele mutatie.

De structurele gevolgen (2019 en verder) van deze voorjaarsnota zijn niet doorgerekend in een nieuw saldo. U bent begin mei geïnformeerd over de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord en het daaruit voortvloeiende toekomstig financieel beeld voor onze gemeente. Ten tijde van het opstellen van de voorjaarsnota en de notitie over de gevolgen het nieuwe regeerakkoord, was het niet mogelijk om alle gevolgen meerjarig in één document samen te brengen. Bij de programmabegroting 2019 - 2022 zullen wij de structurele gevolgen integraal en meerjarig in beeld brengen.

Investeringen
De aanpassingen van het meerjareninvesteringsplan 2018-2021 zijn in de betreffende programma’s opgenomen. Een actualisatie van het totale investeringsplan vindt u terug in deze voorjaarsnota.

Resultaat
Het saldo van de programmabegroting 2018 was bij de vaststelling in november 2017 € 17.000 positief. De financiële wijzigingen van de voorjaarsnota geven een negatief resultaat van € 893.300 waardoor het saldo van de begroting 2018 inclusief de voorjaarsnota op € 876.300 negatief uitkomt. Specifiek willen wij hier benoemen dat het nadeel voor een groot gedeelte bestaat uit een incidentele dotatie aan de Voorziening Wachtgelduitkering in verband met het afscheid van twee wethouders dit jaar. Daarnaast begroten wij, zoals u van ons gewend bent, met enige behoedzaamheid, maar naar onze mening terecht. De mei-circulaire is nog niet ontvangen en de gevolgen hiervan zijn dus ook nog niet verwerkt in deze voorjaarsnota. Ook bestaan er een aantal risico’s die wij hebben benoemd in de paragraaf Actualisatie risico's, waarvan wij de eventuele gevolgen voor het jaarresultaat eerst bij de jaarrekening over 2018 aan u zullen melden.

Onderdeel van het vaststellingsbesluit van de voorjaarsnota is dat u een begrotingswijziging vaststelt, waarmee u ons college autoriseert tot het doen van de genoemde uitgaven/investeringen in 2018.

Categorieën
Uitgangspunt bij de voorjaarsnota is dat er in principe geen financiële ruimte is voor nieuw beleid. Dit is alleen mogelijk als daarvoor binnen het bestaande beleid financiële ruimte wordt gecreëerd. Hetzelfde geldt ook voor extra beslag op de financiële ruimte als gevolg van wijzigingen in bestaand beleid. Om ordening aan te brengen in de verzoeken voor aanvullende middelen, hebben we nadere kaders gesteld. De verzoeken hebben we ingedeeld in de volgende categorieën:

a = Onontkoombaar. Dit zijn budgetbijstellingen die voortvloeien uit wet- en /of regelgeving of uit een al genomen collegebesluit.
b = Aanpassing op basis van realisatiecijfers 2017 (inclusief lagere opbrengsten)
c = Nieuw beleid (binnen bestaande financiële ruimte maar waarover het college en gemeenteraad nog geen besluit hebben genomen)
d = Overig

 

Samenvatting mutaties Voorjaarsnota 2018

Terug naar navigatie - Samenvatting mutaties Voorjaarsnota 2018
+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Begroting
Eindtotaal per programma 2018 2019 2020 2021
Eindstand programmabegroting 2018 17.000
Mutaties voorjaarsnota:
Programma 0 Bestuur en ondersteuning -472.000 18.000 18.000 18.000
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat -233.800 -100.000 -100.000
Programma 3 Economie -20.000 -40.000 -40.000 -40.000
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie -51.500
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu -88.500 -139.500 -139.500 -139.500
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing -80.000 -78.000 -78.000 -78.000
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 193.500 -25.000 -25.000 -25.000
Overzicht Overhead -141.000
Eindtotaal programma's -893.300 -364.500 -364.500 -264.500
Stand 2018 na voorjaarsnota -876.300
+ = voordeel - = nadeel
Eindtotaal per categorie 2018 2019 2020 2021
Lasten
Categorie a -1.065.800 -337500 -337500 -237500
Categorie b 189.000 -7000 -7000 -7000
Categorie c
Categorie d -237.000
Totaal lasten -1.113.800 -344500 -344500 -244500
Baten
Categorie a 38.500 -45000 -45000 -45000
Categorie b 66.000 25000 25000 25000
Categorie c
Categorie d 96.000 0 0 0
Totaal baten 200.500 -20000 -20000 -20000
Eindtotaal wijzigingen -913.300 -364.500 -364.500 -264.500