Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s) Jongebloed, Kloosterman, Trompetter
Organisatie Ruimte

 Het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing omvat de taakvelden:

 

Taakvelden

  • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen en bouwen
  • Beheer overige gebouwen en gronden

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Begroting
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 2018 2019 2020 2021
Lasten
Taakveld
Beheer overige gebouwen en gronden -130.000 -78.000 -78.000 -78.000
Totaal lasten -130.000 -78.000 -78.000 -78.000
Baten
Taakveld
Beheer overige gebouwen en gronden 50.000
Totaal baten 50.000 0 0 0
Totaal programma 8 -80.000 -78.000 -78.000 -78.000

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Beheer overige gebouwen en gronden   (Categorie a)
Strategisch vastgoedbeheer
Vanuit het strategisch vastgoedbeleid moet er formatief en financieel ruimte komen voor de invulling van de teamleidersrol. Dat vergt voor 2018 een bedrag van € 50.000 en structureel € 78.000 voor de jaren 2019 en verder.

Sportlaan 25/ Voormalig Bornego College
In 2017 is besloten om over te gaan tot het slopen van het voormalige Bornego college aan de Sportlaan 25 in Wolvega. De kosten hiervoor bedragen € 80.000 en waren niet voorzien in de begroting 2018. Via deze voorjaarsnota worden alsnog de benodigde middelen hiervoor aangevraagd.  Voor de sloopactiviteit is door de provincie op grond van de subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslan 2018 een prestatiesubsidie van € 50.000 verleend.
Na de sloop van het pand, zal de onderliggende grond worden gebruikt ten behoeve van (sociale) woningbouw. De verwachte opbrengst is nog niet bekend, dit is  afhankelijk van het aantal kavels dat kan worden gerealiseerd. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de verkoop zal plaatsvinden. Wij zullen u nader informeren bij de najaarsnota. De geraamde exploitatiekosten voor de Sportlaan 25 zullen worden verrekend met de stelpost Ombuigingen II.

Investeringen

Zonnepanelen gemeentewerf    (Categorie c)
Door bouwkundige aanpassingen aan het dak van de nieuwe loods is het bruikbare oppervlakte voor panelen verkleind. Binnen de beschikbare middelen is het nog mogelijk om 56 panelen op de helft van de bestaande remise te plaatsen. Er is € 15.000 extra benodigd voor panelen zodat het volledige dakoppervlak van de remise kan worden bedekt met panelen. Hiermee zal de totale te subsidiëren productiecapaciteit worden benut.