Bijlagen

Bijlage I: Subsidieplafonds

Bijlage 1: Subsidieplafonds

Het overzicht subsidie preferente organisaties en subsidieregelingen 2021 bestaat uit 2 onderdelen.

  • Overzicht subsidies per preferente instelling
  • Subsidieplafond per regeling

Samen vormen deze twee overzichten het totaal van de beschikbare subsidies. 

Toelichting:

1. In het overzicht subsidies per preferente organisatie wordt de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld conform Artikel 4.23 lid 3 c. Deze bedragen zijn tevens het subsidieplafond.
2. In het overzicht ‘subsidieplafond per regeling’ worden het aantal subsidieregelingen weergegeven van waaruit de gemeente subsidie kan verstrekken voor activiteiten conform Artikel 4.23 lid 1.
3. Het college kan ter bevordering van het gebruik van het Stellingwerfs in de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf subsidie verstrekken voor projecten die bijdragen aan het versterken van de Stellingwerfse taal en identiteit en de cultuurhistorische beleving van inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf. De Provincie Fryslân is de pen- en uitvoerder van de 'Subsidieregeling Stellingwerfs 2020' en wordt daarom als preferente instelling aangeschreven binnen het project Stellingwerfs.
4. De Stichting Comprix is de penvoerder van het project 'Veerkieker' (Heemkunde) namens alle schoolbesturen in het primaire onderwijs in Weststellingwerf en wordt daarom als preferente instelling aangeschreven.
5. Voor de organisaties die binnen het beleidsveld 'Muziekonderwijs - Doorlopende leerlijn Jeugd en jongeren' vallen wordt het te beschikken bedrag vastgesteld op basis van het aantal leerlingen.
6. De penvoerder van het project Muziekonderwijs - muziekfestival is de stichting Comprix namens alle schoolbesturen in Weststellingwerf van zowel primair- als voortgezet onderwijs. De stichting Comprix wordt daarom als preferente instelling aangeschreven.

 

Overzicht subsidies per preferente instelling

Beleidsproduct Preferente organisatie Bedrag
Veiligheid
Nieuwjaarsfeest Stichting Horeca Centrumplein € 3.200
Veiligheid Stichting Scala € 16.500
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Waterwegen Ijswegen Centrale Weststellingwerf € 1.679
Economie
Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf € 95.000
Sport, Cultuur en Recreatie
Bibliotheekwerk Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân € 446.224
Ontwikkelingssamenwerking Stichting Wereldwinkel Wolvega e.o. € 3.515
Ontwikkelingssamenwerking Stichting Gered Gereedschap Wolvega € 5.875
Cultuurbevordering (bevordering Stellingwerfs) Stichting Stellingwarver Schrieversronte € 25.544
Cultuurbevordering (bevordering Stellingwerfs) Provincie Fryslân (Projecten Stellingwerfs) € 16.259
Heemkunde Stichting Comprix € 9.972
Cultuurbevordering Stichting Opera Spanga € 40.000
Cultuurbevordering Stichting Intermezzo (Opera Nijetrijne) € 2.538
Cultuurbevordering Culturele hoofdstad 2018-2028 legacy € 45.000
Oudheidkunde en musea Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde € 79.835
Oudheidkunde en musea Vereniging Oudheidkamer Weststellingwerf € 5.151
Muziekonderwijs - Doorlopende leerlijn Jeugd en jongeren (hafabra) Stichting Comprix € 39.917
Terra € 6.400
Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf € 39.800
Stichting Catent € 3.000
Stichting De Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs € 5.700
Stichting Matthijsje € 2.700
De Bisschop Möller Stichting (BMS) € 11.700
Muziekvereniging "Woudklank" € 8.000
Muziekvereniging de Harmonie € 9.000
Christelijke Muziekvereniging Euphonia € 7.200
Muziekonderwijs - muziekfestival Stichting Comprix € 31.209
Buurtsportwerk Stichting Sport Fryslân € 244.000
Multifunctionele accommodaties (onderhoud) Stichting Harten Tien € 41.990
Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland € 20.000
Lokale omroep Stichting Radio Weststellingwerf Centraal € 16.189
Sociaal Domein
Armoedebeleid Stichting Leergeld Heerenveen e.o. € 131.800
Armoedebeleid Stichting voedselbank Weststellingwerf € 5.000
Schuldhulpverlening Humanitas € 6.715
Maatschappelijke dienstverlening Stichting Slachtofferhulp Nederland € 7.815
Maatschappelijke dienstverlening Stichting Tûmba € 9.877
Versterking Sociale Basis Stichting Breuningslaan € 2.000
Versterking Sociale Basis Stichting Home-start Nederland € 22.000

Subsidieplafonds

 

 

Subsidieplafond per subsidieregeling
Beleidsveld/taakstelling Subsidieregeling Bedrag
Onderwijs
Peuteropvang Subsidieregeling Peuteropvang € 269.859
Sport, Cultuur en Recreatie
Cultuurbevordering Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening Weststellingwerf € 42.645
Cultuurbevordering Subsidieregeling kunst en cultuur € 29.760
Sportbevordering Subsidieregeling sportverenigingen gemeente Weststellingwerf € 112.930
Gemeentelijk monumentenbeleid Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten gemeente Weststellingwerf € 40.600
Sociaal domein
Sociaal-cultureel werk Subsidieregeling Sociaal cultureel werk Weststellingwerf € 7.375
Maatschappelijke dienstverlening Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidszorg (EHBO) € 8.932
Ouderenzorg Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidszorg (EHBO) € 38.000
Volksgezondheid en Milieu
Openbare gezondheidszorg Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidszorg (EHBO) € 13.726

Bijlage II: Lijst met afkortingen

Bijlage II: Lijst met afkortingen

A
ABP Pensioenfonds voor overheid en onderwijs
APV Algemene Plaatselijke Verordening
ASS Autisme Spectrum Stoornis
ATB Mountainbike routes
AVE Aanpak Voorkoming Escalatie
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWB Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
B
BBV Besluit begroting en verantwoording
BIE Bouwgrond in exploitatie
BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BNG Bank Nederlandse gemeenten
BRP Basisregistratie Personen
BTW Bruto toegevoegde waarde
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
BV Besloten vennootschap
BVI afdeling Belasting, Vastgoed en Informatie
BW Beschermd Wonen
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C
C02 Koolstofdioxide (Koolzuurgas)
cao Collectieve Arbeidsovereenkomst
CCW Commerciële club Weststellingwerf
Covid-19 Coronavirus
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
D
DHW Drank- en horeca wet
DIV Documentaire Informatievoorziening
DMS Document Management Systeem
E
EMU Europese Economische en Monetaire Unie saldo
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
ERP Eikenprocessierups
F
FBWK Fries Bestuursakkoord Waterketen
FG Functionaris Gegevensbescherming
Fido Wet financiering decentrale overheden
Fumo Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
G
GAP Gemeentelijk afvalstoffen plan
GFT Groente-, fruit- en tuinafval
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
GIDS Gezond in de stad
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP Gemeentelijk verkeer en vervoerplan
H
HBO Hoger beroepsonderwijs
Hof Wet houdbare overheidsfinanciën
HRM Human Resource Management (Personeelszaken)
I
I&A Informatisering en Automatisering
IBT InterBestuurlijk toezicht
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IHP Integraal Huisvesting Plan
IKC Integraal kind centrum
IPF Innovatiepact Fryslân
ISHP Integraal strategisch onderwijshuisvestingsplan
J
JOGG Jongeren op gezond gewicht
L
LAP Landelijk AfvalbeheerPlan
LED Light Emitting Diode
LKS Loonkostensubsidie
LTO Land en Tuinbouworganisatie
M
MBO Middelbaar beroeps onderwijs
MKB Midden en kleinbedrijf
Mph Meerpersoonshuishouden
MT Management team
MVI Manifest verantwoord inkopen
N
NAL Nationale Agenda Laadinfrastructuur
NCW Netto Contant Waarde
NIEGG Niet in exploitatie genomen (bouw)grond
NIX18 Geen alcohol voor 18 jaar
NS Nederlandse Spoorwegen
NV Naamloze Vennootschap
O
OVN Ondernemersvereniging Noordwolde
OWO Gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
OZB Onroerende- zaakbelastingen
P
PGB Persoonsgebonden budget
PIM Professionele dienstbaarheid, Integraliteit en Maatwerk
PNIK Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten
POC Percentage Of Completion
POH Praktijkondersteuner Jeugd
PSA Personeels- en salarisadministratie
R
REC Reststoffen Energie Centrale
RES Regionale Energiestrategie
REVA Registratie Eerste Verblijfadres
RIEC Regionale Inlichtingen Expertise Centra
RRE Regeling Reductie Energieverbruik
S
SCO Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel
SDF Sociaal domein Fryslân
SOVF Stichting Openbare Verlichting Fryslân
SOW Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf
SW Sociale werkvoorziening
U
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V
VANG Van Afval Naar Grondstof
Vecozo Internetportaal voor veilig internet en communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren
VFG Vereniging Friese Gemeenten
VMBO Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRF Veiligheidsregio Fryslân
VSO Vaststellingsovereenkomst
VTH Vergunning, Toezicht en Handhaving
W
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WLZ Wet Langdurige Zorg
WM Wet Milieubeheer
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOB Wet openbaarheid van bestuur
WOW Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega
WOZ Waardering Onroerende zaken
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WsW Wet sociale Werkvoorziening
WVGGZ Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WW Werkloosheidswet
Z
Zwv Zorgverzekeringswet