Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

 

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort en Hoen
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

 • Bestuur 
 • Burgerzaken

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Het collegeprogramma 2018-2022 heeft vijf bestuurlijke/maatschappelijke opdrachten. Dit zijn Bestuurlijke Vernieuwing, nabij besturen, nieuw beleidsplan (digitale) dienstverlening, organisatieontwikkeling PIM en doorontwikkeling OWO-samenwerking.

De gemeenteraad van Weststellingwerf werkt ook in de raadsperiode 2018-2022 aan het versterken van de drie rollen die de raad heeft: 1) het staan voor hun inwoners als volksvertegenwoordigers, 2) het op hoofdlijnen vaststellen van het beleid en aangeven van de grenzen waarbinnen bestuurlijke bevoegdheden mogen worden uitgevoerd en 3) de kaderstellende- en controlerende rol. De gemeenteraad wil in de toekomst zijn taak goed blijven uitvoeren. Daarvoor is het nodig goed aan te sluiten op vooruitgang, op veranderingen en de samenwerking tussen gemeente en inwoners, waarbij de gemeenteraad een meer verbindende rol neemt. Meer informatie hierover is te vinden in het griffieplan 2018-2022.

In 2020 en 2021 gaan we een update maken van de beleidsuitgangspunten en doelen (digitale) dienstverlening voor de periode 2021 - 2024. Gepland is dat de gemeenteraad die update medio 2021 vaststelt.

Wat willen we bereiken?

Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing

Wat willen we bereiken? 

 • Meer inspraak van inwoners door de afstand tussen gemeenteraad en haar bestuurders en inwoners verkleinen;
 • inwoners actief mee laten denken met de gemeentelijke politiek;
 • betrokkenheid van de raad(sleden) bij initiatieven van inwoners;
 • een gemeenteraad die tussen de bevolking staat en actief in de omgeving aanwezig is;
 • investeren in het deskundig vermogen van bestuurder en medewerker om in te kunnen spelen op de aangedragen voorstellen die zich in onze gemeente voordoen.

Participeren
Workshops, gastlessen en rondleidingen (in Corona tijd optioneel via webinars) worden ingezet voor mensen die interesse hebben in de gemeentelijke politiek en daarbij betrokken willen zijn. De leden van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing zijn gestart met een aantal nieuwe ideeën.

Raadscommunicatie
Het is belangrijk dat inwoners de raad en de raadsleden weten te vinden, zodat de raadsleden goede invulling kunnen geven aan hun vertegenwoordigende rol. De inspraakmogelijkheden, waaronder het inloopspreekuur en de inspreekmogelijkheden in de Algemene Commissie en de Raadsvergadering, worden actief gepromoot. De afdeling communicatie heeft een adviserende rol.

Wat doen wij ervoor

Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen)

Wat willen we bereiken

De gemeente wil aantrekkelijk zijn voor inwoners om in te verblijven en mee te kunnen doen. We zetten ons voortdurend in om leefbaarheid te versterken en de sociale samenhang in de dorpen en wijken te vergroten. Onze inwoners vinden een goede, gezonde, veilige en uitdagende leefomgeving net zo belangrijk en willen zelf richting geven aan ontwikkelingen in hun omgeving. Zij voelen zich betrokken en hebben daar ideeën over: het vertrouwen daarin en het stimuleren van het eigen initiatief en verantwoordelijkheid van onze bewoners zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

We koesteren de kracht en organisatiegraad van onze dorpen. De dorps-, wijk- en buurtverenigingen zijn belangrijke voelsprieten voor de gemeente. Samen met andere netwerken in de dorpen en wijken vormen zij vooral de “stille kracht” van onze gemeenschap. Deze initiatiefrijke samenwerkingsverbanden zijn van onschatbare waarde voor het sociale netwerk en het welzijn van onze bewoners.

We zijn nieuwsgierig naar de ideeën van onze bewoners en stimuleren hen om ons in een vroeg stadium te betrekken. Bij gemeentelijke plannen zien we dat de betrokkenheid per onderwerp en per bewoner verschilt. Dit vraagt onze voortdurende aandacht: informatie laagdrempelig aanbieden, samen nadenken over de rol van onze bewoners en belangengroepen, maar ook door de inzet van social media en actief de dorpen en wijken in te gaan. Als college bezoeken wij daarom regelmatig de dorpen en wijken.

De samenwerking binnen de dorpen, maar ook met de gemeente, verandert. Wij staan open voor nieuwe vormen van samenwerking en nodigen bewoners uit om de ideeën met ons te delen en daar afspraken over te maken. Van overleg naar samenwerking, zowel bestuurlijk als ambtelijk, waarbij wij actief meedenken met onze inwoners. 

De aandacht voor de leefbaarheid in de dorpen en wijken en het welzijn van onze bewoners, raakt vrijwel alle beleidsterreinen. In dit samenspel is het overzicht en de coördinatie daarop van groot belang. De afgelopen jaren heeft de functie van dorpencoördinator hier m.b.t. de kleine dorpen een belangrijke rol in gespeeld. Ook initiatiefnemers uit Wolvega weten ons steeds vaker te vinden door de o.a. de inzet van het dorpenfonds en het werkbudget door de dorps- en wijkverenigingen. Binnen het project Bestemming Wolvega kijken we hoe deze functie verder kan worden ingebed.

Wat doen wij ervoor

Beleidsplan (digitale) dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Onze huidige dienstverlening is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

 • Menselijk maatwerk;
 • Betrouwbare gemeente;
 • Transparant;
 • Professioneel.

Hierbij werken we aan de volgende doelen:

 1. Dienstbaar zijn aan de samenleving;
 2. Tevreden inwoners;
 3. Tevreden ondernemers (zie ook programma 3);
 4. Realiseren van de normstelling vastgelegd in het kwaliteitshandvest;
 5. Effectieve bedrijfsvoering;
 6. Inwoners kunnen via verschillende kanalen met ons communiceren.

Verbeteren dienstverlening
Regelmatig (her-)ijken we onze dienstverlening op basis van uitgangspunten en beleidsdoelen die we hebben. We houden rekening met de maatschappelijke veranderingen en landelijke ontwikkelingen. Vraag en aanbod van digitale producten wordt op elkaar afgestemd. Doel is altijd optimaliseren en verbeteren van de dienstverlening. 

In 2021 staat opnieuw het (her-)ijken van de doelstellingen en de middelen op het programma. De planning is om u medio 2021 een voorstel te presenteren. Ons kwaliteitshandvest dienstverlening 2018 zal vervolgens worden geactualiseerd. 

 

Wat doen wij ervoor

Een actief communicatiebeleid

De Communicatievisie 2017-2020 is ook de basis voor de gemeentelijke communicatie in 2021. Terwijl we ons oriënteren op de update van de communicatievisie zetten we de volgende lijnen door:

 • De communicatie van Weststellingwerf heeft een goede kwaliteit. Inwoners vinden dat wij klantgericht, open en betrouwbaar zijn. We gebruiken begrijpelijke taal en herkenbare middelen. Verder is onze informatie snel en gemakkelijk te vinden.
 • Een professionele inzet van online en offline communicatiemiddelen. De website is het belangrijkste communicatiemiddel.
 • Een zichtbaar college en een helder proces voor het nemen van besluiten.
 • Een goede relatie met de pers.
 • We helpen de organisatie om planmatig en doelgericht te communiceren. Hiervoor onderhouden wij goed en regelmatig contact met de interne organisatie.
 • Meedenken en meepraten voor medewerkers en inwoners leuker en gemakkelijker maken.
 • Het intranet helpt medewerkers om elkaar te vinden en samen te werken.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

De effecten van beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. De berekening van deze indicatoren is gebaseerd op het document van de VNG ´Definities beleidsindicatoren ‘bestuur en organisatie´. Boven formatief en inhuur wordt niet gezien als bezetting.

De eigen gegevens komen uit de begroting 2021.

Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid Peiljaar 2020 Peiljaar 2021
Formatie Fte per 1.000 inwoners 12,29 12,17
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 11,05 11,97
Apparaatskosten Kosten per inwoner 762,44 772,62
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 5,00% 5,00%
Overhead % van totale lasten 10,55% 11,57%
Bron: eigen gegevens

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.1 Bestuur 2.557 1.581 1.645 1.605 1.605 1.605
0.2 Burgerzaken 1.021 987 914 925 914 898
Totaal Lasten 3.579 2.568 2.559 2.530 2.519 2.503
Baten
0.1 Bestuur -75 -51 -51 -51 -51 -51
0.2 Burgerzaken -328 -257 -273 -236 -207 -189
Totaal Baten -403 -308 -324 -287 -258 -240
Saldo van lasten en baten -3.176 -2.260 -2.235 -2.243 -2.261 -2.263

Toelichting wat mag het kosten

De directe loonkosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan. Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2021 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020
Lasten
Bestuur
De bezoldigingsbedragen van burgemeester en wethouders en de vergoedingen voor raadsleden stijgen conform de regeling voor politieke ambtsdragers. Dit geeft extra lasten van € 64.000.

Burgerzaken
Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Er zullen aanpassingen gedaan moeten worden wanneer er nog steeds sprake is van een corona pandemie. We volgen de richtlijnen die gesteld worden vanuit de Rijksoverheid. 
In 2020 was een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar voor het beleidsplan (digitale) dienstverlening.
Daarnaast worden er naar verwachting in 2021 € 77.000 minder loonkosten doorbelast.

 Begroting 2021 en meerjarenperspectief
Lasten
Bestuur
Er is een incidenteel werkbudget voor bestuurlijke vernieuwing van € 40.000 tot en met 2021.

Burgerzaken
Nagenoeg geen afwijkingen. De kosten van de verkiezingen die ieder jaar worden gehouden in 2021-2024 zijn begroot.