Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

 

Portefeuillehouder(s) Zonderland en Rikkers
Organisatie Ruimte, Sociaal domein, Publiekscentrum, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie (DBO)

Taakvelden

 • Riolering
 • Volksgezondheid
 • Milieubeheer
 • Afval
 • Begraafplaatsen en crematoria

Beleidsnota's

2020 Uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving
2019 Plan van aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2019-2021
2019 Uitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet 2019-2021
2018 Watergangen waarop via een riooloverstort wordt geloosd
2020 Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025)
2015 Gemeentelijk Afvalstoffen Plan (GAP 2015-2018)
2019 Plan van Aanpak gezondheidsachterstanden 2019-2021 - De GIDS-aanpak in Weststellingwerf
2017 Projectplan Vitale Regio Noordwolde 2018-2020
2018 'Gezond Weststellingwerf'. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2018-2021
2020 Bodembeheerplan (geactualiseerde bodemkwaliteitskaart)
2014 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet
2013 Visie op de drie decentralisatie (kadernota Wmo/gezondheidsbeleid)
2012 Geurverordening Weststellingwerf
2017 Evenementenbeleid
2011 Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij
2020 Beleidsbrief Klimaat & Duurzaamheid (inclusief Strategische Planning)
2010 Integraal Toezicht- en handhavingsplan
2010 Integraal Vergunningenplan
2010 Notitie Geurbeleid
2008 Notitie Beleidskaders nieuwe Wet geluidshinder
2007 Notitie Mestvergisting 

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Klimaat en duurzaamheid

Algemeen
In 2019 heeft het kabinet het Nationale Klimaatakkoord vastgesteld. Doel is om uiterlijk in 2050 duurzaam en energieneutraal te zijn. Vooral het terugdringen van de uitstoot van het schadelijke CO2 staat hierbij centraal. Het is één van de meest ingrijpende transities ooit. De gemeenten voeren voor een groot aantal opgaven de regie. Met de beleidsbrief Klimaat & Duurzaamheid en de daarbij behorende Strategische planning hebben wij laten weten hoe ons college hieraan uitvoering wil geven. Ontwikkelingen gaan snel. Er speelt veel. Voor de planvorming van veel opgaven wordt 2021 cruciaal. Het vraagt op veel onderdelen om extra inzet. Het vraagt om voldoende financiële middelen. In 2021 moeten alle zeilen worden bijgezet om ook als Weststellingwerf de landelijk gemaakte afspraken na te kunnen komen. De actualiteit laat onder meer het volgende zien.

Regionale Energiestrategie Fryslân (RES-Fryslân)
Een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking met maatschappelijk draagvlak staat hierin centraal. Het geeft inzicht in de kansen die er zijn en met welke oplossingen het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen kan worden gehaald. De aanwezige regionale warmtebronnen en de benodigde infrastructuur worden hierin benoemd. Energievraag en -aanbod worden op elkaar afgestemd. Het structureert de samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden en maatschappelijke partners. Ook onze gemeente heeft hierin een actieve rol.
In 2020 hebt u kennis kunnen nemen van het conceptbod RES Fryslân. Dat conceptbod wordt door het rijk beoordeeld. Dan wordt duidelijk of ons land als geheel de beoogde doelstelling haalt en of op regionaal niveau aanpassing nodig is. In het eerste kwartaal van 2021 is het definitieve bod van de regio Fryslân gereed (RES Fryslân 1.0).
Ook het definitieve bod wordt aan uw raad voorgelegd. In de jaren daarna moet daar waar nodig het bod onder meer worden vertaald in het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Dat vraagt om extra inzet.
Op dit moment is voor onze gemeente nog onduidelijk wat de uitvoeringskosten van de RES Fryslân zijn. Wij verwachten vanaf 2021 hier meer inzicht in te krijgen. Zo nodig leggen wij u hiervoor nog separate financieringsvoorstellen ter besluitvorming voor.
De landelijke afspraken voorzien in een twee jaarlijkse herijking van de Regionale Energie strategieën. Dit cyclisch proces is intensief en vraagt om structurele inzet.

Transitievisie Warmte
Gemeenten hebben van het rijk ook de regie gekregen op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Het is een opdracht uit het Nationaal Klimaatakkoord. Uw raad moet eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hierin worden eerste contouren zichtbaar van de wijze waarop er uiterlijk in 2050 geen aardgas meer gebruikt wordt voor de verwarming van woningen. Duidelijk wordt wanneer welke buurten/dorpen/wijken van het aardgas kunnen worden losgekoppeld. Bij het opstellen van deze visie is participatie van inwoners en stakeholders van belang.
Eind 2019 is de Algemene Uitkering Gemeentefonds hiertoe éénmalig verhoogd met een bedrag van € 202.000, -. Zoals in de Beleidsbrief aangekondigd komen wij bij u terug met een separaat voorstel over de aanpak die wij voor ogen hebben bij het opstellen van deze Transitievisie Warmte en hiervoor benodigde geld. Wij voorzien hier aanzienlijke kosten voor inzet van externe inhoudelijke expertise. Het vraagt van de ambtelijke organisatie om een intensieve procesbegeleiding. Wij onderzoeken hierbij overigens de mogelijkheid om deze Transitievisie Warmte samen met andere gemeenten op te stellen. Mogelijk kan daarmee nog efficiëntievoordeel worden behaald.
Wij verwachten dat de Transitievisie Warmte die u eind 2021 ter vaststelling krijgt voorgelegd, ook meer inzicht gaat geven in de financiële consequenties voor de jaren daarna.

Bestemmingsreserve Energietransitie Weststellingwerf
In een separaat Bestedingsvoorstel hebben wij u gevraagd om vanuit de Bestemmingsreserve Energietransitie Weststellingwerf voor de jaren 2021 en 2022 jaarlijks € 75.000 beschikbaar te stellen. Dit geld komt ten goede van onze inwoners. Wij investeren hiermee nu vooral in samenwerken, onderlinge verbondenheid en draagvlak. Binnen het collectief kunnen inwoners zelf ook aan de slag met kleinschalige initiatieven op het gebied van de Energietransitie.
Samen met onze inwoners werken wij zo aan een positieve mindset als het gaat om de Energietransitie. Doel is straks meer uitvoeringskracht om als buurten/dorpen/wijken daadwerkelijk van het aardgas los te koppelen.
Als de nu beschikbaar gestelde bedragen onvoldoende blijken te zijn, dan komen wij bij u terug.

Duurzame mobiliteit
Ook voor onze gemeente staat het verbeteren van bereikbaarheid en het verduurzamen van het vervoer centraal.
Om het gebruik van elektrische personenauto’s te stimuleren moet het aantal publieke oplaadpunten ook in onze gemeente groeien. In samenwerking met de provincie Fryslân bereiden de Friese gemeenten aanbestedingstraject Laadinfra Fryslân voor. Onze intentie is om bij deze samenwerking aan te sluiten. Hieraan zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten is op dit moment nog niet bekend.

Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)
De gemeente Weststellingwerf heeft € 90.000, - rijkssubsidie ontvangen in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) om woningeigenaren te ondersteunen energie te besparen. In 2020 is gestart met de inzet vrijwillige energiecoaches, praktische workshops en een financiële bijdrage 1000 bewoners van koopwoningen te bereiken. In 2021 moeten gemeenten de RES en de gemeentelijke visie warmtetransitie opstellen. Ook zullen de eerste wijkwarmteplannen in Weststellingwerf opgeleverd worden. Met het project RRE-subsidie betrekken we inwoners bij de discussie over de warmtetransitie, bieden we kennis en ondersteuning. Maar we bieden vooral ook handelingsperspectief om hier zelf of samen met anderen aan bij te dragen.

Communicatie en draagvlak
Op veel onderdelen is de gemeente aan zet om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord. Dit vraagt veel onderzoek, inzet en overleg met andere overheden en partijen zoals Liander en de woningcorporaties. Maar één duidelijke en herkenbare boodschap naar onze inwoners, ondernemers en anderen actief in Weststellingwerf is van groot belang voor het lokale draagvlak, dat onontbeerlijk is.
In 2021 en daarna gaan we dit doen aan de hand van een in 2020 opgestelde samenhangende communicatieagenda. Hiervoor zullen we naast de gebruikelijke fysieke en digitale kanalen ook daadwerkelijk “de wijk in” gaan. Het vraagt meer capaciteit om een dergelijke dynamische agenda goed in te zetten. Met promotieclips en een community willen we op een aantal onderwerpen inwoners en bedrijven actiever bereiken. In 2020 zijn de eerste clips gemaakt rond verduurzamen van woningen en bedrijven. Voor onderwerpen als circulaire economie, afval, biodiversiteit extreme weersituaties verwachten we vanuit de individuele onderwerpen ook nadrukkelijk aandacht te geven in de communicatie agenda.

Gemeentelijk Energieloket
Eind 2019 is de Algemene Uitkering Gemeentefonds éénmalig verhoogd met een bedrag van € 25.000, - voor een Gemeentelijk Energieloket. Het gemeentelijk energieloket is een verplichte gemeentelijke taak geworden. Het huidige www.duurzaambouwloket.nl gaan wij hiervoor als basis gebruiken.
Het huidige digitale loket gaan we verbeteren en promoten. We zorgen voor een logische keten van digitale informatie tot lokaal fysiek contact en ondersteuning. Doel is informeren en ondersteunen zodat mensen gestimuleerd worden zich verder voor te bereiden en hun woning voorbereiden op de toekomst. Hierbij spelen ook de energiecoaches een rol. Maar ook door met andere partijen, zoals woningcorporaties, technische bedrijven, plaatselijk belangen en energiecorporaties activiteiten in de dorpen te organiseren.
In 2021 geven wij verder uitvoering aan. Zo nodig komen wij bij u terug met een voorstel om vanuit voornoemd éénmalig bedrag uit het Gemeentefonds daadwerkelijk extra geld beschikbaar te stellen.

Uitvoeringscapaciteit
In de Beleidsbrief Klimaat & Duurzaamheid lieten wij u al weten dat uitvoering geven aan alle opgaven die wij als gemeente hebben, alleen mogelijk is als er voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is. Hierbij benoemden wij ook de door VNG gehanteerde norm voor sec de Energietransitie. Dat zou voor een gemeente als Weststellingwerf betekenen dat alleen al voor de opgave Energietransitie de structurele uitvoeringscapaciteit de komende jaren hiervoor moet worden uitgebreid naar 6 fte.
De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft onlangs opdracht gegeven voor een grootschalig onderzoek naar het totaal aan uitvoeringslasten bij de decentrale overheden die voortkomen uit het in 2019 vastgestelde Nationale Klimaatakkoord. Zij hebben een advies in voorbereiding.
In deze begroting is voorzien in het beschikbaar hebben van financiële middelen ten behoeve van een structurele inzet van personeel benodigd voor de uitvoering van de taken die voortkomen uit het Nationale Klimaatakkoord en de beleidsbrief Klimaat & Duurzaamheid

Lokaal gezondheidsbeleid
Het gezondheidsbeleid in onze gemeente staat in de nota "Gezond Weststellingwerf", lokaal gezondheidsbeleid 2018-2021. Wat wij hiervoor doen en hoe, staat in de volgende uitvoeringsplannen:

 • Het plan van aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) 2019 t/m 2021;
 • De uitvoeringsprogramma's, Gezond in de Stad (GIDS, inclusief Kansrijke Start) en Drank- en Horecawet (DHW) 2019 t/m 2021;
 • Het projectplan Vitale Regio Noordwolde 2017 t/m 2020, onderdeel bestemming Noordwolde.

In Nederland gelden sinds 9 maart 2020 landelijke maatregelen voort het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, COVID-19. We weten niet hoe lang deze maatregelen nodig zijn. Welke effecten het coronavirus en de landelijke maatregelen hebben en kan hebben op de realisatie van de doelstellingen in de hierboven genoemde uitvoeringsplannen brengen wij voortdurend in kaart. Dit geldt ook voor de realisatie van de ambities uit het lokale gezondheidsbeleid 2018-2021.

Het project Vitale Regio Noordwolde, onderdeel van bestemming Noordwolde loopt eind 2020 af. Momenteel zijn we bezig met de borging van onderdelen van dit project. De plannen van aanpak JOGG, DHW en GIDS (inclusief Kansrijke Start) voeren wij uit in 2020 en 2021. Eind 2021 eindigt de looptijd van de plannen. In 2021 evalueren wij deze plannen. Dan bekijken wij ook hoe het vervolg eruit gaat zien voor JOGG, DHW en GIDS (inclusief Kansrijke Start).

De GIDS-gelden lopen t/m eind 2021. Wij verwachten dat in 2020 duidelijk wordt, via de gemeentelijke circulaires in september of december, of de GIDS-gelden verlengd gaan worden voor een periode van 4 jaren. De gelden voor Kansrijke Start lopen t/m 2022.

In 2020 en 2021 vervolgen wij de realisatie van de ambities in de nota "Gezond Weststellingwerf", lokaal gezondheidsbeleid 2018-2021. In 2021 willen wij de preventieve inzet van het lokale gezondheidsbeleid een extra impuls geven binnen het Sociale Domein en andere afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Dit mede ingegeven door de ombuigingsopdracht dit jaar. Een voorbeeld van al ondernomen stappen hierin is het product 'Voorzorg' en Kansrijke Start. Dit doen wij samen met Jeugdhulp (zie ook Collegeprogrammalijn 6, Sociaal Domein, onderdeel nr. 17 'versterken ketensamenwerking Jeugd). Wij werken ook samen met WMO voor het onderwerp "gezond ouder worden" (zie ook Collegeprogrammalijn 6, Sociaal Domein, onderdeel nr 18 'versterken ketensamenwerking ouderen').

In 2020 eindigt ook de looptijd van het lokale gezondheidsbeleid. In 2021 evalueren wij dit beleid. Hiervoor gebruiken wij de evaluaties van de uitvoeringsplannen JOGG, DHW en GIDS (inclusief Kansrijke Start). In 2021 starten we met het opstellen van een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid. Hierin nemen wij een aantal dingen mee:

 • De Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024;
 • Het Nationale en Friese Preventieakkoord;
 • (Nieuwe) lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen;
 • De resultaten van de afgelopen jaren;
 • De inbreng van inwoners.

 

Wat willen we bereiken?

Uitvoeren en evalueren lokaal gezondheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

 • Een gezond gewicht en een gezonde leefstijl bij alle kinderen in Weststellingwerf. Uitvoering in plan van aanpak JOGG 2018-2021.
 • Afname van de zorgvraag en medicijngebruik in Noordwolde. Uitvoering in deelproject Vitale Regio 2017-2020 van bestemming Noordwolde.
 • Verkleinen van gezondheidsverschillen in gemeente Weststellingwerf. Uitvoering in uitvoeringsprogramma GIDS (inclusief Kansrijke Start) 2019-2021.
 • Terugdringen van gezondheidsschade door alcohol bij jongeren onder de 18 jaar in Weststellingwerf. Uitvoering in uitvoeringsprogramma DHW 2019-2021.
 • In al deze projecten is de ambitie dat wij de resultaten samen met stakeholders willen realiseren en vanuit een integrale aanpak.

Zie ook het collegeprogramma 2018-2022 opgave 19 'uitvoering lokaal gezondheidsbeleid'.

 

Wat doen wij ervoor

Uitvoeringsprogramma drank- en horecawet

Wat willen we bereiken?

 • Alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid van jongeren. Daarom willen we dat minder jongeren onder de 18 in onze gemeente alcohol drinken.
 • Jongeren onder de 18 mogen geen alcohol kopen. We willen daarom dat iedereen die alcohol verkoopt, de alcoholverstrekkers, zich beter houdt aan de leeftijdsgrens hiervoor.

Wat doen wij ervoor

Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf

Wat willen we bereiken? 

We geven uitvoering aan opgaven uit de Beleidsbrief Klimaat & Duurzaamheid (inclusief de bijbehorende Strategische Planning). Het is integraal en sluit aan bij het Nationaal Klimaatakkoord. Dit is een dynamisch proces met een regelmatige herijking, die aansluit op actuele ontwikkelingen.

 

Wat doen wij ervoor

Werken aan een duurzaam Weststellingwerf

Wat willen we bereiken?
Vanuit draagvlak en acceptatie geven wij uitvoering aan het (geactualiseerd) gemeentelijk klimaatbeleid. Het doel is een duurzamere gemeente Weststellingwerf.

Wat doen wij ervoor

Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving

Wat willen we bereiken? 

 • We willen de VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling bereiken.
  De VANG doelstelling is ontwikkeld om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast een goede afvalscheiding zijn voorkomen van afval en hergebruik van grondstoffen belangrijke speerpunten.

 

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

 

  Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Omvang huishoudelijk restafval Aantal kg per inwoner 252 248 244 - 189 178 172 -
Hernieuwbare elektriciteit % 6,8 7,8 13,2 -

15,3

16,8 18,5 -
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 25-08-2020

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
7.1 Volksgezondheid 1.160 1.293 1.365 1.319 1.301 1.300
7.2 Riolering 1.788 1.909 1.933 2.043 2.078 2.151
7.3 Afval 2.814 2.800 2.998 3.015 3.018 3.013
7.4 Milieubeheer 933 1.114 1.307 1.392 1.307 1.307
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 217 270 239 241 241 240
Totaal Lasten 6.912 7.386 7.843 8.009 7.946 8.012
Baten
7.1 Volksgezondheid -2 0 0 0 0 0
7.2 Riolering -1.913 -1.957 -2.048 -2.139 -2.230 -2.321
7.3 Afval -2.957 -3.082 -3.455 -3.455 -3.455 -3.455
7.4 Milieubeheer -35 -115 -25 -25 -25 -25
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -142 -182 -188 -188 -188 -188
Totaal Baten -5.049 -5.336 -5.716 -5.807 -5.898 -5.989
Saldo van lasten en baten -1.863 -2.050 -2.127 -2.202 -2.048 -2.023
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 538 276 169 214 98 89
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 274 25 25 25 25 25
Mutaties reserves 264 251 144 189 73 64

Toelichting wat mag het kosten

De directe loonkosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan. Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2021 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020
Lasten
Volksgezondheid
De totale kosten van dit taakveld nemen toe met € 72.000 ten opzichte van 2020. Voor de jeugdgezondheid vraagt de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) een extra bijdrage van € 83.000.  Het overig verschil komt door minder doorberekende directe salariskosten.

Riolering
De lasten op dit taakveld zijn reeds in overeenstemming gebracht met het nog vast te stellen GRP 2021 - 2025, welke in de raadsvergadering van december 2020 ter vaststelling aan u wordt voorgelegd. De toename van de kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de kapitaallasten die samenhangen met de investeringen uit het GRP 2021 -2025.

Afval
Binnen de afvalverwerking zien we een forse toename van het verwerkingstarief voor gft en een hoger verwerkingstarief van een aantal deelstromen op het afvalbrengstation. Daarnaast nemen de loonkosten toe als gevolg van de autonome loonstijging en zijn er kosten te verwachten voor maatregelen om de VANG-doelstellingen te behalen. Deze kosten zijn doorberekend in deze begroting. Het afvalstoffentarief zal mee moeten groeien met de toename van de kosten. Hierop wordt nader ingegaan in de "paragraaf lokale heffingen". 

Milieubeheer
De kosten voor dit taakveld nemen in totaal met € 193.000 toe. Het budget voor de FUMO neemt met ingang van 2021 € 30.000 toe. Daarnaast is de gevraagde € 75.000 vanuit de bestemmingsreserve energietransitie in dit taakveld opgenomen in de kosten. Ook nemen de personele kosten in dit taakveld toe als gevolg van de herverdeling van de loonkosten. Dit is slechts een verschuiving, waardoor op een andere plek in deze begroting een voordeel is. 

Baten
Riolering
De tarieven voor de rioolheffing zijn voor 2021 in lijn gebracht met het nog vast te stellen GRP 2021 - 2024 waarin de kosten die verband houden met investeringen voor klimaatmaatregelen zijn meegenomen. Zie ook "paragraaf lokale heffingen". 

Afval
Zoals bekend is er ten aanzien van de afvalstoffenheffing geen sprake van 100 % kostendekkendheid. Dit betekent dat het tekort op de exploitatie wordt opgevangen door de ‘Reserve Afvalstoffenheffing’. De tarieven zijn in overeenstemming gebracht met het benodigde kostendekkende niveau. Dat leidt tot een toename van de inkomsten. Zie ook "paragraaf lokale heffingen". 

Milieubeheer
De daling aan inkomsten heeft te maken met een éénmalige subsidie van € 90.000 die wij in 2020 hebben ontvangen. 

Begroting 2021 en meerjarenperspectief

Volksgezondheid
De structurele lasten voor dit taakveld nemen de komende jaren af, vanwege het wegvallen van incidenteel toegekende middelen voor de verschillende projecten. Zoals aangegeven gaan wij deze projecten nog evalueren en komen hier bij u op terug. 

Riolering
Zoals aangegeven, zijn de benodigde middelen voor het nieuwe (nog vast te stellen) GRP in deze begroting opgenomen. Wij zijn van mening dat wij in deze begroting de financiële uitwerking van het nieuwe GRP al moeten meenemen, vooruitlopend op de goedkeuring van uw raad in december 2020. 

Mutaties reserves
Exploitatie afval
Door een forse toename van het verwerkingstarief gft en een hoger verwerkingstarief van een aantal deelstromen op het afvalbrengstation, is een verdere verhoging van de tarieven nodig. Dit is voor 2021 ook zo opgepakt. De tarieven worden in overeenstemming gebracht met de kosten die wij als gemeente maken voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Dat maakt dat er in 2021 nog een hele kleine onttrekking uit de reserve nodig is. Zie ook de paragraaf lokale heffingen.

Exploitatie riolering
Uitgangspunt is een 100% kostendekking. In de exploitatie zijn de financiële gevolgen van het nog vast te stellen GRP 2021-2025 meegenomen. Het tarief voor 2021 is vooralsnog niet in lijn gebracht met de te maken kosten ten aanzien van de gemeentelijke taken op het gebied van riolering. Wel zijn de tarieven verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%. Voor het jaarlijkse exploitatietekort doen we een beroep op de reserve vervanging/onderhoud riolering. Zie ook de paragraaf lokale heffingen.

Algemene reserve
In 2021 is een onttrekking van € 14.000 geraamd uit de algemene reserve. Dit betreft een budgetoverheveling uit 2019, welke u bij de jaarrekening 2019 hebt goedgekeurd. 

Bestemmingsreserve energietransitie
In 2021 wordt de jaarlijkse huuropbrengst van de zonneparken (€ 25.000) toegevoegd aan de reserve. De onttrekking aan de reserve betreft 2 x € 75.000, zie kopje "Bestemmingsreserve Energietransitie Weststellingwerf" onder Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid. 

Investeringen

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Vervangen riolering 200.000 200.000 200.000 200.000
Vervangen rioolgemalen (elektromechanisch) 50.000 108.500 50.000 129.500
Aanleg hemelwaterriool 1.295.000 1.015.000 1.095.000 775.000
Totaal wijziging bruto investeringsbedrag 1.545.000 1.323.500 1.345.000 1.104.500