Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

 

Portefeuillehouder(s) Hoen
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

 • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Onderwijshuisvesting
 • Openbaar basisonderwijs

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
Onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen. Landelijk wordt ingezet op gelijke onderwijskansen voor alle kinderen. Om dit te realiseren hebben gemeenten vanuit het Rijk twee taken op het gebied van voorschoolse voorzieningen. De eerste taak is de verantwoordelijkheid voor voldoende kwalitatief hoogwaardig aanbod voorschoolse voorzieningen. In het bijzonder voor ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De tweede taak heeft betrekking op een toegankelijk, dekkend en kwalitatief hoogwaardig Voorschools Educatie-aanbod (16 uur) op voorschoolse voorzieningen als voorbereiding op het onderwijs.

In OWO-verband is in 2020 een beleidskader Voorschoolse Educatie opgesteld. Dit document wordt begin 2021 ter behandeling voorgelegd aan de raad.

Leerlingenvervoer
Landelijk is er sprake van een toename van het aantal gebruikers van leerlingenvervoer. Ook in Weststellingwerf. De toename is een gevolg van Passend Onderwijs (van kracht sinds 2014). Het onderwijs is in ontwikkeling en verbreedt het aanbod bijvoorbeeld in het kader van het autistisch spectrum. Leerlingenvervoer is een openeindregeling en heeft wettelijk gezien geen financieel plafond. En wordt uitgevoerd op basis van de Verordening Leerlingenvervoer (landelijk). In het kader van grip op leerlingenvervoer gaan we maatregelen nemen om de uitgaven terug te brengen.

Nieuw Beleid
Algemeen samenhangende visie op onderwijs
De gemeente heeft een rol binnen het beleidsveld onderwijs. Ontwikkelingen in het Sociaal domein maken dat deze rol op verschillende terreinen verandert. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg in- en om de school, leerlingenvervoer, sport en bewegen en leerplicht. Onderwijs en gemeente werken samen aan verschillende thema's. De rol van de gemeente is aanjagend, faciliterend of ondersteunend. We stellen daarom een eigen beleidsvisie op onderwijs op. De visie geeft een beleidskader, waarbij we prioriteiten stellen en waarin een heldere rol- taakverwachting wordt beschreven. Deze visie wordt in 2021 aan u voorgelegd.

Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
Met een huisvestingsplan kunnen gemeente en schoolbesturen sturen op onderwijshuisvestingsbeleid. Om invulling te kunnen geven aan de lokale beleidskeuzes is de samenhangende visie op onderwijs input voor het huisvestingsplan. De financiële vertaling wordt in de begroting opgenomen als het project gereed is voor de uitvoering.

Wat willen we bereiken?

Een goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Wat willen we bereiken?

Voor alle leerlingen in Weststellingwerf: 

 • Optimale kansen om talenten te ontwikkelen;
 • Een passend onderwijsaanbod;
 • Een startkwalificatie (naar vermogen), ze zijn daarmee klaar voor vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt;
 • Kwalitatief goed onderwijs;
 • Alle inwoners van Weststellingwerf beheersen de Nederlandse taal, hebben een startkwalificatie en zijn goed (naar vermogen) opgeleid;
 • Goede bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen buiten de gemeente als leerlingen hier door persoonlijke omstandigheden op aangewezen zijn.

Onderwijs en werk zijn de basis voor alle inwoners van Weststellingwerf om zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. Dit begint thuis, op voorschoolse voorzieningen en op school. Voorschoolse voorzieningen en de scholen spelen een belangrijke rol in de verbetering van kansen voor iedereen om talenten te ontwikkelen.

Wat doen wij ervoor

Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken? 

 • Onze schoolgebouwen zijn klaar voor de toekomst;
  • Een goede spreiding van toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen met een brede functie. We borgen hiermee kwaliteit en betaalbaarheid.
  • Keuzevrijheid voor ouders uit diverse denominaties (levensbeschouwelijke visie) en onderwijsconcepten

De gemeente en schoolbesturen zorgen samen voor goede schoolgebouwen.

Wat doen wij ervoor

Openbaar onderwijs

Wat willen we bereiken?

 • Er is voldoende aanbod openbaar onderwijs.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

Algemene beleidsindicatoren:

  Gemeente Nederland
 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 1,30 0,53 1,24 - 1,81 1,82 1,91 -
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 26,56 22,08 27,30 - 26,55 26,58 23,28 -
Voortijdige schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs 1,4 1,5 1.5 - - - 1,9 -

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 25-08-2020

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

Beleidsindicatoren per doelstelling:

Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

aantal x 1
Omschrijving 2017-2018 2018-2019 2019-2020 prognose 2020-2021
Kindplaatsen Voor-en Vroegschoolse Educatie 32 42 42 42
Deelnemers peuteropvang (zelfstandige locaties) 160 93 81 80
Deelnemers kinderdagverblijven (inclusief aanbod peuteropvang) 225 471 444 440
Leerlingen basisonderwijs 2.061 2.027 2.005 1990
Leerlingen voortgezet onderwijs 1.525 1.440 1447 1440
Deelnemers educatietrajecten 50 50 50 50
Locaties Kinderopvang 10 11 11 11
Locaties Peuteropvang 6 6 5 5
Scholen primair onderwijs 22 22 21 21
Scholen voortgezet onderwijs 2 2 2 2
Brede scholen 6 6 6 6

 

Tabel deelnemers aangepast leerlingenvervoer

aantal x 1
Omschrijving 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Leerlingen 105 130 140 140

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting 2.689 2.478 2.343 2.346 2.258 2.242
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.128 1.405 1.517 1.517 1.517 1.517
Totaal Lasten 3.817 3.883 3.859 3.863 3.775 3.758
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -809 -491 -492 -492 -492 -492
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -269 -470 -467 -467 -467 -467
Totaal Baten -1.077 -961 -959 -959 -959 -959
Saldo van lasten en baten -2.740 -2.922 -2.900 -2.904 -2.816 -2.799

Toelichting wat mag het kosten

De directe loonkosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan. Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2021 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020
Lasten
Onderwijshuisvesting
De lasten worden lager doordat er minder kapitaallasten zijn. Daarnaast worden er bij een aantal gebouwen planmatig onderhoud uitgevoerd. 

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Voor het leerlingenvervoer is een ombuiging ingesteld van € 45.000. De doorbelaste loonkosten zorgen voor het overige verschil.

Baten
Onderwijshuisvesting
Geen afwijkingen

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Geen afwijkingen

Begroting 2021 en meerjarenperspectief
Onderwijshuisvesting
Het onderhoud van de schoolgebouwen vindt plaats op basis van de onderhoudsplanningen.