Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Hoen en Jongebloed
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Sport en Bewegen 

Het rijk heeft de subsidie voor het lokaal sport akkoord verlengd tot en met 2022.
Voor het lokaal akkoord Sport en Bewegen Weststellingwerf is een kerngroep samengesteld die samen met alle aangesloten partijen uitvoering geeft aan het akkoord. In de corona tijd is regelmatig overleg met alle sportverenigingen op initiatief van de gemeente. Ook na de corona tijd is het plan dat dit structureel opgepakt wordt.

De gemeente heeft een breed verenigingsleven. We zien dit als fundament van het sociaal domein en willen dit inzetten als belangrijk preventiemiddel.

Kunst en Cultuur
De kunst en cultuur sector wordt momenteel buitengewoon zwaar getroffen door de corona-crisis. Op dit moment is het einde van de crisis niet aan te geven. Maar zeker is dat veel culturele organisaties en culturele initiatieven de klappen die zijn opgelopen als gevolg van deze crisis nog lang zullen ervaren binnen de organisatie en exploitatie. Al zou de corona-crisis naar de achtergrond verdwijnen rondom het begin van 2021, de aangegeven gevolgen zullen zeker in het jaar 2021 nog nadrukkelijk hun effect laten zien bij deze organisaties en hun activiteiten. Vooralsnog is aan te geven dat deze instellingen en organisaties zich op onderscheidende wijze inzetten om de crisis het hoofd te bieden met inachtneming van alle beperkingen die zich hierbij aandienen. We onderhouden hierover nauwe contacten met de sector en ook in VFG verband komen we regelmatig digitaal bijeen om de zorgen en kansen voor de sector ook landelijk onder de aandacht te brengen.

Cultuureducatie
In samenwerking met de schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs wordt het cultuur-educatieve programma muziekonderwijs aangepast. In mei 2021 wordt de eerste uitvoering van het popmuziekfestival met de scholen verwacht. Daarbij wordt op inhoud een koppeling gemaakt met het reguliere programma muziekonderwijs in de scholen. Daarbij wordt gezocht naar verbinding tussen muziekprogramma hetgeen een synergievoordeel zal opleveren. Daarmee wordt ingezet op een versterking van het inhoudelijke onderwijsprogramma met de uitvoeringen van het muziekfestival, gericht op alle leerlingen.

Opera Spanga
Opera Spanga heeft een nieuw inhoudelijk programma aangegeven voor haar activiteiten. Vanuit de gemeente is hier actief in meegedacht. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet naast het reguliere hoofdprogramma in de zomer, op cultuurparticipatie: het betrekken van leerlingen en jong talent binnen de producties van de opera in het voorjaar en najaar. Ook zal er een winterprogramma worden opgezet. Daarmee wordt een forse verbreding van de activiteiten gerealiseerd. Deze inhoudelijke verbreding van activiteiten heeft provinciale en landelijke ondersteuning verkregen. Opera Spanga neemt daarbij een belangrijke positie in binnen het Noordelijke cultuurveld. De gemeente zal, gezien de betekenis van Opera Spanga en de landelijke en regionale aandacht die deze nieuwe opzet voor Weststellingwerf zal geven, participeren op deze ontwikkeling en de structurele subsidie verhogen tot een bedrag van € 40.000 jaarlijks. Deze middelen worden gezocht binnen de bestaande middelen van het programma Cultuur, waarbij gekeken wordt naar synergievoordelen binnen het programma. Zo sluit het educatieve programma voor leerlingen van Opera Spanga aan op het programma muziekonderwijs.

Nedersaksisch / Stellingwerfs
De gemeente Weststellingwerf is voorzitter van de bestuurlijke partners Nedersaksisch. Deze partners zijn o.a. de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Fryslân. Vanuit het voorzitterschap heeft Weststellingwerf het initiatief aangegeven tot het organiseren van een werkveldconferentie Nedersaksisch in aanloop naar de zomer 2021. De ervaringen met het Fries zullen zeker betrokken worden bij de inhoudelijke vormgeving van de conferentie. Uiteraard zijn er uitvoeringskosten verbonden aan het opzetten van deze conferentie. Vooralsnog is er nog geen nieuw budget beschikbaar hiervoor. Gezocht wordt naar een evenredige verdeling van de kosten met de bestuurlijke partners Nedersaksisch. Het college zal de raad daarover nader informeren. 

Sportcafé De Steense
In 2020 is besloten om het Sportcafé de Steense in gemeentelijk beheer te nemen. Daarmee is het behoud van de maatschappelijke en sociale functie geborgd. Bezoekers en sportclubs reageren heel positief op het sportcafé. In 2021 wordt verder ingezet op het versterken van de maatschappelijke invulling van het sportcafé.

Wat willen we bereiken?

Sport en bewegen

Wat willen we bereiken?

In de visienota Sport en bewegen 2017-2022 staat dat meer bewegen gezond is en zorgt dat je gezond blijft. We willen daarom dat alle inwoners kunnen sporten en bewegen. Dit moet voor iedereen, met of zonder beperking betaalbaar en toegankelijk zijn. 

We zorgen voor genoeg sportaccommodaties binnen onze gemeente. Deze zijn bereikbaar, duurzaam en goed uitgerust. Samen met onder meer sportverenigingen brengen we dit in kaart.

Met sport en bewegen kunnen we ook andere maatschappelijke doelen bereiken. Sport en bewegen kan helpen om eenzaamheid te voorkomen. Door sport kunnen mensen meedoen in de samenleving. Sportverenigingen kunnen daarbij rekenen op ondersteuning van de gemeente.

Wat doen we ervoor

Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf

Wat willen we bereiken? 

Kunst en cultuur zijn om meerdere redenen van belang voor de Weststellingwerfse samenleving. Kunst en cultuur hebben een verbindende functie voor inwoners van de gemeenschap. Zij versterken de sociale binding en sociale structuur en hebben invloed op de identiteit van de bevolking. Wij zien kunst en cultuur in al haar verschijningsvormen als een onlosmakelijk deel van ons leven. Cultuurbevordering en het versterken en stimuleren van culturele activiteiten zijn belangrijke instrumenten om uitvoering te geven aan deze doelstelling. Culturele activiteiten en het culturele klimaat in de gemeente worden versterkt voor zowel de beoefenaar als de bezoeker.

Het college wil de komende jaren het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf verder stimuleren. Dit in aansluiting op het convenant ‘Meer Muziek in de Klas provincie Fryslân’. Ook schoolbesturen willen meer muziek in de klas. Met het verbinden van verschillende onderdelen van de muziekprogramma's willen wij een inhoudelijke verbreding en synergievoordeel bereiken voor het muziekonderwijs voor alle leerlingen in Weststellingwerf. Onder andere met een popfestival in mei 2021 en een cultuureducatief programma in samenwerking met Opera Spanga.

De Stellingwarver Schrieversronte, de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf en de provincie Fryslân hebben bestuurlijk afgesproken om het Stellingwerfs op een nieuwe manier te stimuleren. In de nota ‘Stellingwerfs binnen de Stellingwerven' staat hoe we dat gaan doen. Dit past goed bij het collegeprogramma. Ook hebben we in 2018 het convenant 'Nederlandse Erkenning van het Nedersaksisch' ondertekend. Daarnaast is de gemeente Weststellingwerf vanaf 2020 voorzitter van de bestuurlijke partners Nedersaksisch. Vanuit deze positie willen wij in 2021 een werkveldconferentie Nedersaksisch organiseren in samenwerking met de bestuurlijke partners en het werkveld Nedersaksisch.

Wat doen we ervoor

Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf

Wat willen we bereiken?

Toeristisch Investeringsfonds
Met de opbrengsten van de toeristenbelasting wordt het Toeristisch Investeringsfonds gevuld. Dit fonds wordt gebruikt om projecten en initiatieven uit te kunnen voeren die bijdragen aan een betere kwaliteit van de toeristisch-recreatieve voorzieningen. Ook een vertegenwoordiging van recreatieondernemers die zich hebben georganiseerd in het Platform Recreatie en Toerisme draagt projecten en initiatieven aan die Weststellingwerf als bestemming op de kaart zetten.

Gebiedsontwikkeling Driewegsluis
We willen het gebied rond de Driewegsluis ontwikkelen, zodat het nog aantrekkelijker wordt voor recreatie en toerisme. Het is de bedoeling om de land- en waterrecreatie beter met elkaar te verbinden waardoor meer recreanten en toeristen via deze locatie de gemeente komen bezoeken die hier meerdaags verblijven. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer werkgelegenheid. Zie ook programma 8.

Wat doen we ervoor

Beleidsindicatoren

    Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk  Eenheid 2016
2016
Niet sporters % Niet sporters 57,2% 48,7%
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 25-08-2020

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 716 734 763 769 756 737
5.2 Sportaccommodaties 1.268 1.749 1.322 1.304 1.240 1.221
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 280 402 435 390 435 390
5.4 Musea 82 84 85 85 85 85
5.5 Cultureel erfgoed 104 176 121 115 118 162
5.6 Media 447 456 485 485 485 485
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 449 595 518 528 564 563
Totaal Lasten 3.346 4.195 3.729 3.677 3.682 3.644
Baten
5.1 Sportbeleid en activering -3 -60 -20 -20 0 0
5.2 Sportaccommodaties -587 -524 -564 -565 -565 -565
5.5 Cultureel erfgoed -5 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -18 -17 -17 -17 -17 -17
Totaal Baten -612 -601 -601 -602 -582 -582
Saldo van lasten en baten -2.734 -3.594 -3.128 -3.075 -3.100 -3.062
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 3 420 20 19 0 0

Toelichting wat mag het kosten

De directe loonkosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan. Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2021 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020
Lasten
Sportbeleid en activering
I
n 2020 was er een extra budget van € 40.000 beschikbaar voor buurtsportwerk. Dit betreft de cofinanciering door diverse schoolbesturen. Voor 2021 is deze cofinanciering nog niet definitief afgesproken. Ook is er in 2020 een incidenteel budget van € 20.000 beschikbaar voor uitwerking van het sportakkoord. Het overige verschil wordt veroorzaakt door de gewijzigde doorverdeling van de directe loonkosten.

Sportaccommodaties
Sportcafé / Kantine de Steense
De personele lasten van het besluit om het sportcafé van De Steense in eigen beheer te nemen zijn verwerkt in de personeelsstaat van de gemeente, de kosten worden doorbelast naar de betreffende functie in de begroting. Eén van de medewerkers is doorgestroomd vanuit een bijstandsuitkering naar een dienstverband. Oproepkrachten worden bij drukte naar behoefte ingezet. Naast de personele lasten zijn de begrote inkomsten en uitgaven uit de verkoop in de lasten en baten verwerkt. Daarmee worden kosten en opbrengsten van het sportcafé in beeld gebracht.

Het grote verschil tussen de uitgaven in 2020 en 2021 wordt veroorzaakt door de eenmalige bijdrage van € 400.000 aan het masterplan van FC Wolvega, zie ook mutaties reserves.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
In 2020 is er een incidenteel budget geweest van € 40.000 voor het boek 75 jaar bevrijding.

Cultureel erfgoed
In het kader van de ombuigingen is de beschikbare subsidie voor het onderhoud van monumenten vanaf 2021 gehalveerd tot € 20.000. Er is in 2020 planmatig onderhoud geraamd voor de molen Windlust.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Het budget voor het toeristisch investeringsfonds wordt gedekt door de opbrengst toeristenbelasting. Omdat een deel daarvan wordt gebruikt voor de bijdrage aan de website Stiek'm Trots verlagen we het toeristisch investeringsfonds voor 2020 en 2021 met € 50.000 en vanaf 2023 met € 25.000.  Daarnaast wordt de storting in het toeristisch investeringsfonds vanaf 2021 in lijn gebracht met de begrote opbrengsten toeristenbelasting, een verhoging van € 30.000. Dit in lijn met de opzet van het toeristisch investeringsfonds, zoals in het collegeakkoord is beschreven.
De gewijzigde doorverdeling van de directe salariskosten zorgt voor de rest van het verschil.

Mutaties reserves
In 2020 halen we een bedrag van € 400.000 uit de bestemmingsreserve investeringsambities voor dekking van de eenmalige bijdrage aan het masterplan FC Wolvega.

Baten
Sportbeleid en activering
Voor 2021 is de cofinanciering voor Buurtsportwerk door de diverse schoolbesturen nog niet definitief.

Sportaccommodaties
-Sportcafé/Kantine de Steense
In verband met Corona is een voorzichtige raming voor de inkomsten gemaakt van €45.000. Dit is gelijk is aan het bedrag voor de inkopen. Deze inkomsten worden komend jaar gemonitord en gerapporteerd.

Begroting 2021 en meerjarenperspectief
Lasten
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het budget voor de Legacy Culturele hoofdstad van € 45.000 is in het kader van de ombuigingen gewijzigd in een tweejaarlijks budget in plaats van jaarlijks.  Dit geeft voor de jaren 2022 en 2024 een budgettair voordeel.

Sportaccommodaties
Het planmatig onderhoud aan onze gebouwen is niet ieder jaar even hoog.

 

Investeringen

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MJOP 130.000 126.000 218.000 65.000
Totaal wijziging bruto investeringsbedrag 130.000 126.000 218.000 65.000