Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

 

Portefeuillehouder(s) Jongebloed, Zonderland en Hoen
Organisatie Ruimte

Taakvelden

  • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen en bouwen
  • Beheer overige gebouwen en gronden

Beleidsnota's

2016 Woonvisie gemeente Weststellingwerf 
Bestemmingsplannen voor de dorpen
Vastgestelde nota’s van uitgangspunten in het kader van nieuw bestemmingsplan buitengebied (2010 en 2011)
2011 Handleiding schaalvergroting agrarische sector
2010 Rapport MKB/REVA ‘beleidsvisie versterking kernwinkelapparaat Wolvega’ 
2011 Ontwikkelagenda versterking economische structuur
Bestemming Noordwolde 
2012 Terrassenbeleid en nadere regels
2017 Evenementenbeleid
2013 Beheersverordening agrarische percelen bestemmingsplan buitengebied 
2014 Bestemmingsplan Buitengebied
2016 Bestemmingsplan Buitengebied (versie VA03) aangepast naar aanleiding van uitspraak Raad van State
Bestemmingsplan Buitengebied intensieve veehouderij 
Investeringskalender 2017-2027
Omgevingsvisie Weststellingwerf 
Notitie strategisch omgaan met gemeentelijk vastgoed
2020 Plan van aanpak Verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille
Collegeprogramma 2018-2022

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Het aantal basistaken in de Wet VTH is uitgebreid. Per 1 januari 2020 zijn er daarom taken over naar de FUMO. In samenhang met andere ontwikkelingen zoals invoering Omgevingswet, Wet Kwaliteitsborging en de vastgestelde kwaliteitscriteria wordt in 2021 bezien wat de effecten in financiële en personele zin zijn.

Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO)
Per 1 januari 2020 is de omvang van het takenpakket bij de FUMO uitgebreid, zoals hierboven al is aangegeven. De FUMO heeft een stappenplan opgesteld om te komen tot de FUMO 2.0. Dit moet als resultaat hebben een FUMO-organisatie die op de toekomst is voorbereid en die de taken die zij heeft, goed uitvoert. De FUMO is bezig met het aanpassen van werkprocessen ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook wordt gewerkt aan een nieuw financieringsmodel dat meer recht doet aan de risico's en werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten. Vanaf 2020 heeft de FUMO ook een coördinerende rol bij de uitoefening van de BOA taken. Ook op het gebied van externe veiligheid heeft de FUMO vanaf 2020 een rol in het vergunningenproces.

Hûs en Hiem
Wanneer de Omgevingswet in werking is getreden krijgt de welstandstoets een andere invulling. Hierover zal in 2021 besluitvorming plaatsvinden. Hoe de nieuwe situatie praktisch en juridisch vorm krijgt is nog niet bekend. Daar doet een werkgroep vanuit de Vereniging Friese Gemeenten (VFG) onderzoek naar. 

Streekagenda
Per 1 januari 2020 is formeel de samenwerking binnen de Streekagenda gestopt. Met een nieuwe aanpak heeft de samenwerking een vervolg gekregen in de vorm van de regiodeal met het Rijk. Zie hiervoor ook de paragraaf Regiodeal. 

Plan van aanpak verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille
Voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille is een plan van aanpak opgesteld. De eerste stap is het verduurzamen van de kernportefeuille middels onder andere het plaatsen van zonnepanelen. De rendabele duurzaamheidsinvesteringen worden in 2021 t/m 2024 eerst uitgevoerd. Bij reguliere vervanging en onderhoud zal naar een duurzame oplossing gezocht worden. Waar mogelijk gebruiken wij de bestaande budgetten hiervoor. Waar nodig volgen separate projectvoorstellen voor kredietaanvragen.

Woonvisie
In 2021 willen wij starten met het opstellen van een nieuwe of geactualiseerde woonvisie. Een actuele woonvisie is onder meer nodig om prestatie afspraken te kunnen maken met de woningbouwcorporaties en de huurders bewonersraad. Daarnaast is ook de demografische ontwikkeling een vraagstuk dat vraagt om een regelmatige actualisatie van de woonvisie. Een vastgestelde actuele woonvisie biedt ook weer een goede basis voor woningbouwafspraken in regionaal verband en voor afspraken met dorpen over woningbouw. Om dit proces te kunnen starten is extra specifiek budget noodzakelijk

Welstandsnota
Onze welstandsnota, vastgesteld in 2004 is op sommige punten niet meer actueel. Wij hebben steeds gemeend met het opstellen van een nieuwe welstandsnota te moeten aansluiten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In eerste instantie was de inwerkingtreding voorzien op 1 januari 2019 maar is nu uitgesteld naar 2022. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de huidige werkwijze van welstandstoetsing. Over de nieuwe structuur en werkwijze moet in 2021 duidelijkheid en besluitvorming komen. De welstandsnota zelf blijft nog van kracht, hiervoor geldt een overgangsperiode. Met name nieuwe ontwikkelingen zijn slecht toetsbaar aan de welstandsnota. Vaak resulteert dat in een negatief advies. Wij vinden dat onwenselijk en willen in 2021 komen tot een op punten aangepaste welstandsnota. Voor de totale herziening willen wij de nieuwe structuur van de welstandstoetsing afwachten.

Wat willen we bereiken?

Lindewijk deelgebied 2

Wat willen we bereiken? 

  • vaststellen stedenbouwkundig plan Lindewijk deelgebied 2
  • op- en vaststellen van het bestemmingsplan Lindewijk deelgebied 2, inclusief beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan openbare ruimte
  • op- en vaststellen van de grondexploitatie Lindewijk
  • zorgen voor tijdige beschikbaarheid van bouwkavels in Lindewijk deelgebied 2

Wat doen wij ervoor

Rottige Meente

Wat willen we bereiken? 

  • Versterking van het gebied Rottige Meente met samenhang tussen cultuur, recreatie, toerisme en natuur.
  • Een visie op het gebied Driewegsluis.

Wat doen wij ervoor

Uitwerken omgevingsvisie

Wat willen we bereiken? 
Uitwerking van onderdelen van de Omgevingsvisie 

Wat doen wij ervoor

Implementatie omgevingswet

Wat willen we bereiken? 
Organisatie voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

 

    Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 173  179 189 197 - 209 216 230 248 -
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 5,0  5,7 4,7 9,4 - 7,2 8,2 8,6 9,2 -
Demografische druk % 78,4 79,9 80,5 80,8 81,8 68,5 69,0 69,6 69,8 70,0
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In euro's 588 599 590 585 611 651 644 649 669 700
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In euro's 676 687 679 674 701 723 723 721 739 773
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 25-08-2020

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 235 195 180 181 182 181
8.1 Ruimtelijke ordening 381 763 878 778 778 778
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.909 1.463 2.407 2.563 2.116 2.194
8.3 Wonen en bouwen 1.064 1.037 1.123 987 979 979
Totaal Lasten 3.589 3.458 4.587 4.509 4.056 4.133
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -102 -16 -7 -7 -7 -7
8.1 Ruimtelijke ordening -99 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -2.008 -1.463 -2.407 -2.563 -2.116 -2.194
8.3 Wonen en bouwen -666 -592 -600 -600 -600 -600
Totaal Baten -2.875 -2.071 -3.014 -3.170 -2.724 -2.802
Saldo van lasten en baten -715 -1.387 -1.573 -1.338 -1.332 -1.331
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 16 128 0 0 0 0
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 2.353 0 0 0
Mutaties reserves 16 128 -2.353 0 0 0

Toelichting wat mag het kosten

De directe loonkosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan. Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2021 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020
Lasten
Beheer overige gebouwen en gronden
De begrote kosten in 2021 dalen ten opzichte van 2020. Dit komt omdat in 2020 een incidenteel budget beschikbaar is voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om het gemeentelijke vastgoed te verduurzamen, maar ook omdat het pand aan de Pieterslaan is gesloopt, waardoor de exploitatielasten zijn komen te vervallen.

Ruimtelijke ordening
De kosten op dit taakveld nemen toe. Dit wordt veroorzaakt door een herschikking van de loonkosten.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
De baten en de lasten van de grondexploitatie in programma 8 hebben nagenoeg geen invloed op het saldo van dit programma. De baten en de lasten zijn terug te vinden in een stijging of daling van de vlottende activa op de balans. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de vlottende activa op de balans. 

Wonen en bouwen
De begrote kosten voor dit taakveld nemen met € 86.000 toe ten opzichte van 2020. Het is noodzakelijk dat er 2021 een nieuwe of geactualiseerde woonvisie en een aangepaste welstandsnota wordt opgesteld en vastgesteld. Hiervoor is incidenteel € 35.000 benodigd. Daarnaast nemen de kapitaallasten, samenhangend met het Algemeen budget investeringsambities (4 x € 500.000) toe met € 52.000. Overigens zullen deze kapitaallasten van dit taakveld verdwijnen op het moment dat daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan het algemene budget investeringsambities. Dit is grotendeels voorzien voor 2021 (Fietspad langs de Linde fase 2), waardoor op de langere termijn de kapitaallasten dalen. 

Baten
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
De baten en de lasten van de grondexploitatie in programma 8 hebben nagenoeg geen invloed op het saldo van dit programma. De baten en de lasten zijn terug te vinden in een stijging of daling van de vlottende activa op de balans. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de vlottende activa op de balans.

Begroting 2020 en meerjarenperspectief
Lasten
Ruimtelijke ordening
In 2022 nemen de begrote kosten met € 100.000 af. Het incidentele budget voor de implementatie van de omgevingswet stopt per 31 december 2021. 

Wonen en bouwen
Meerjarig nemen de kosten voor dit taakveld af. De oorzaak hiervan zijn aflopende kapitaallasten (met name komt het voordeel door de afloop van de Basisregistratie Grootschalige Topografie en de bestemming voor het algemeen budget investeringsambities). Ook neemt het budget in 2022 en volgende jaren af, omdat in 2021 een incidenteel budget is gevraagd van € 35.000 voor een nieuwe of geactualiseerde woonvisie en een aangepaste welstandsnota. 

Mutaties reserves
De baten van 2021 uit de precariobelasting storten we in de reserve Investeringsambities. 2021 is het laatste jaar dat we deze belasting kunnen heffen.

Investeringen

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Algemeen budget voor Investeringskalender en overige ambities 1.294.000
Rottige Meente 150.000 158.000
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (o.a. zonnepanelen) 200.000 200.000 50.000
Totaal wijziging bruto investeringsbedrag 1.644.000 358.000 50.000 0