Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Beleidsbegroting Blz. 7  
Financiële begroting Blz. 8  
Bijlagen Blz. 9  
Begroting op hoofdlijnen Blz. 10  
Financieel beeld 2021-2024 Blz. 11  
Structureel begrotingssaldo 2021-2024 Blz. 12  
Uitgangspunten bij de begroting 2021-2024 Blz. 13  
Toelichting programmabegroting 2021-2024 Blz. 14  
1. Mutaties voorjaarsnota 2020 (structurele gevolgen) Blz. 15  
Toelichting mutaties voorjaarsnota 2020 (structurele gevolgen) Blz. 16  
2. Mei-circulaire 2020 gemeentefonds Blz. 17  
Toelichting Mei-circulaire 2020 gemeentefonds Blz. 18  
3. Mutaties op basis van herijking exploitatie Blz. 19  
Toelichting op herijking exploitatie Blz. 20  
4. Overige voorstellen / maatregelen Blz. 21  
Toelichting overige voorstellen / maatregelen Blz. 22  
Woonlasten Blz. 23  
Begroting 2021 in één oogopslag Blz. 24  
Ons huishoudboekje Blz. 25  
Kerngegevens Blz. 26  
Kerngegevens Blz. 27  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 28  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 29  
Taakvelden Blz. 30  
Beleidsnota's Blz. 31  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 32  
Doelstellingen Blz. 33  
Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing Blz. 34  
Gast van de raad Blz. 35  
Vernieuwing inloopspreekuur Blz. 36  
Schoolbezoeken Blz. 37  
Gebruik van sociale media Blz. 38  
Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen) Blz. 39  
Ondersteunen van initiatieven Blz. 40  
Netwerk dorps- en wijkorganisaties vormt basis voor beleid Blz. 41  
Dichtbij besturen Blz. 42  
Versterken betrokkenheid grote kernen Blz. 43  
Werken met de omgevingsvisie Blz. 44  
Beleidsplan (digitale) dienstverlening Blz. 45  
Uitvoeren landelijk programma digitalisering Blz. 46  
Zorgen voor een klantgerichte en begrijpelijke website Blz. 47  
Spelregels en maatwerk Blz. 48  
B1 taalgebruik is de norm aan de telefoon en in correspondentie Blz. 49  
Klanttevredenheid publiekszaken Blz. 50  
Kanaalsturing Blz. 51  
Een actief communicatiebeleid Blz. 52  
Een nieuwe begrijpelijke en toegankelijke website Blz. 53  
Een professionele en actieve inzet van sociale media Blz. 54  
Aandacht voor participatie van inwoners Blz. 55  
Communicatie als drager bij belangrijke projecten Blz. 56  
Wij kiezen bewust voor een crossmediale aanpak Blz. 57  
Het gebruik van heldere taal door medewerkers Blz. 58  
Beleidsindicatoren Blz. 59  
Wat mag het kosten Blz. 60  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 61  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 62  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 63  
Taakvelden Blz. 64  
Beleidsnota's Blz. 65  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 66  
Doelstellingen Blz. 67  
De aanpak van ondermijnende criminaliteit Blz. 68  
Ketensamenwerking Blz. 69  
Volgen ontwikkelingen Blz. 70  
Lokaal verbinden en betrokkenheid bij brandveiligheid Blz. 71  
Betrokkenheid Blz. 72  
Ontwikkelingen volgen Blz. 73  
Opstellen uitvoeringsprogramma’s Blz. 74  
De aanpak van diefstal, met een accent op cybercrime Blz. 75  
Uitvoeringsplan opstellen Blz. 76  
Het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving Blz. 77  
Implementeren persoonsgerichte aanpak Blz. 78  
Verbinden zorg en veiligheid Blz. 79  
Verkeersveiligheid en stimuleren van wenselijk verkeersgedrag Blz. 80  
Faciliteren verkeerswerkgroepen Blz. 81  
Manifest Verkeersveiligheid Blz. 82  
Inzicht krijgen in locaties waar te hard gereden wordt Blz. 83  
Acties organiseren op locaties waar te hard gereden wordt Blz. 84  
Beleidsindicatoren Blz. 85  
Wat mag het kosten Blz. 86  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 87  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 88  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 89  
Taakvelden Blz. 90  
Beleidsnota's Blz. 91  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 92  
Doelstellingen Blz. 93  
Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte Blz. 94  
Bepalen van het gewenste kwaliteitsniveau openbare ruimte Blz. 95  
Project herinrichting De Blesse Blz. 96  
Opstellen van een ontwerp voor de herinrichting Blz. 97  
Uitvoering geven aan de herinrichting De Blesse Blz. 98  
Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer Blz. 99  
Plan opstellen voor de herinrichting van de Lycklamaweg Blz. 100  
Samenwerken met NS/Prorail voor een veiligere spoorwegovergang Blz. 101  
Uitvoering geven aan herinrichting Lycklamaweg Blz. 102  
Notitie veilig landbouwverkeer Blz. 103  
Bepalen vervolgstappen om te komen tot grotere verkeersveiligheid Blz. 104  
Overleg met de agrarische sector en de bewoners Blz. 105  
Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde Blz. 106  
Uitvoeren geplande werkzaamheden infrastructuur Blz. 107  
Fietspad langs de Linde Blz. 108  
Grond aankopen voor fase 3 Blz. 109  
Uitvoering van fase 2 Blz. 110  
Verbetering van het fietspad langs de Linde Blz. 111  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost-Friesland Blz. 112  
Uitvoeren van de projecten 'Dorp, landschap en biodiversiteit' Blz. 113  
Wat mag het kosten Blz. 114  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 115  
Investeringen Blz. 116  
Programma 3 | Economie Blz. 117  
Programma 3 | Economie Blz. 118  
Taakvelden Blz. 119  
Beleidsnota's Blz. 120  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 121  
Doelstellingen Blz. 122  
Aanpak versterken lokale economie Blz. 123  
Actieve promotie van beschikbare bedrijfskavels. Blz. 124  
Intensiveren bedrijfscontacten Blz. 125  
Onderzoeken of een vestigingspremie helpt om nieuwe bedrijven aan te trekken. Blz. 126  
Onderzoeken op welke manier wij kunnen meten hoe de ondernemers de dienstverlening van de gemeente waarderen. Blz. 127  
Versterken (kern-)winkelstructuur Wolvega Blz. 128  
Samen met de ondernemers een duidelijke visie opstellen. Blz. 129  
Onderzoeken hoe we de klanttevredenheid in het winkelgebied kunnen meten. Blz. 130  
Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het centrum. Blz. 131  
Bijdrage aan centrummanager Blz. 132  
Breedband in het buitengebied Blz. 133  
In overleg met marktpartijen over de aanleg en voorwaarden. Blz. 134  
Beleidsindicatoren Blz. 135  
Wat mag het kosten Blz. 136  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 137  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 138  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 139  
Taakvelden Blz. 140  
Beleidsnota's Blz. 141  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 142  
Doelstellingen Blz. 143  
Een goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 144  
Leerplicht Blz. 145  
Passend onderwijs Blz. 146  
Leerlingenvervoer Blz. 147  
Brede school Blz. 148  
Kinderopvang en Peuteropvang Blz. 149  
Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 150  
Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 151  
Openbaar onderwijs Blz. 152  
Toezicht houden op schoolbestuur Comprix Blz. 153  
Beleidsindicatoren Blz. 154  
Wat mag het kosten Blz. 155  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 156  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 157  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 158  
Taakvelden Blz. 159  
Beleidsnota's Blz. 160  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 161  
Doelstellingen Blz. 162  
Sport en bewegen Blz. 163  
Lokaal akkoord sport en bewegen Blz. 164  
Buurtsportwerk Blz. 165  
Sport in verbinding met Sociaal domein Blz. 166  
Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf Blz. 167  
Kunst en Cultuur Blz. 168  
Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf Blz. 169  
Toeristisch Investeringsfonds Blz. 170  
Beleidsindicatoren Blz. 171  
Wat mag het kosten Blz. 172  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 173  
Investeringen Blz. 174  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 175  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 176  
Taakvelden Blz. 177  
Beleidsnota's Blz. 178  
Actuele ontwikkelen en nieuw beleid Blz. 179  
Doelstellingen Blz. 180  
Toegang Sociaal domein Blz. 181  
Monitoring Blz. 182  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie in Wolvega Blz. 183  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie uitvoeren Blz. 184  
Vergroten arbeids- en maatschappelijke participatie Blz. 185  
Inwoners helpen bij het vinden van een betaalde baan Blz. 186  
Inwoners ondersteunen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Blz. 187  
Ontwikkelen collectieve voorzieningen Blz. 188  
Transformatie Sociaal domein Blz. 189  
Maatschappelijke voorzieningen Blz. 190  
Herijken Welzijnswerk Blz. 191  
Integrale aanpak laaggeletterdheid, armoede en schulden Blz. 192  
Ondersteunen doelgroep Blz. 193  
Ontwikkelen integrale aanpak Blz. 194  
Pilot met de bibliotheek Blz. 195  
Grip krijgen op de jeugdhulp Blz. 196  
Controle op jeugdhulp Blz. 197  
Preventie op jeugdhulp Blz. 198  
Toegang naar jeugdhulp Blz. 199  
Grip krijgen op de Wmo Blz. 200  
Maatregelenpakket Wmo Blz. 201  
Maatwerk Blz. 202  
Versterken ketensamenwerking jeugd Blz. 203  
Preventieve werkwijze scholen Blz. 204  
Kansrijke start Blz. 205  
Versterken ketensamenwerking ouderen Blz. 206  
Uitvoering geven aan het 'Uitvoeringsprogramma versterken ketensamenwerking ouderen' Blz. 207  
Bestemming Noordwolde Blz. 208  
Afronden fase 5 Blz. 209  
Opzet fase 6 (2021-2023) Blz. 210  
Samenwerking met dorp versterken Blz. 211  
Herstructurering Caparis Blz. 212  
Beleidsindicatoren Blz. 213  
Wat mag het kosten Blz. 214  
Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 215  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 216  
Baten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 217  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 218  
Investeringen Blz. 219  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 220  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 221  
Taakvelden Blz. 222  
Beleidsnota's Blz. 223  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 224  
Doelstellingen Blz. 225  
Uitvoeren en evalueren lokaal gezondheidsbeleid Blz. 226  
Uitvoeren en evalueren plan van aanpak JOGG Blz. 227  
Uitvoeren en evalueren plan van aanpak GIDS Blz. 228  
Geven van het goede voorbeeld Blz. 229  
Borgen Vitale Regio Noordwolde Blz. 230  
Werken met positieve gezondheid Blz. 231  
Bevorderen lokale samenwerking publieke en private partijen voor JOGG, NIX 18 en GIDS Blz. 232  
Zorgen dat gezondheid onderdeel is van alle beleidsterreinen en afdelingen Blz. 233  
Uitvoeringsprogramma drank- en horecawet Blz. 234  
uitvoeren en evalueren uitvoeringsprogramma Drank en horecawet Blz. 235  
Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf Blz. 236  
Uitvoeren maatregelen voor beperken wateroverlast Blz. 237  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk klimaatbeleid Blz. 238  
Werken aan een duurzaam Weststellingwerf Blz. 239  
Programmapijler Energietransitie Blz. 240  
Programmapijler Circulaire Economie Blz. 241  
Programmapijler Klimaat-Robuust Blz. 242  
Programmapijler Communicatie & Samenwerken Blz. 243  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 244  
Opstellen Gemeentelijk afvalstoffenbeleidsplan Blz. 245  
Beleidsindicatoren Blz. 246  
Wat mag het kosten Blz. 247  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 248  
Investeringen Blz. 249  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 250  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 251  
Taakvelden Blz. 252  
Beleidsnota's Blz. 253  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 254  
Doelstellingen Blz. 255  
Lindewijk deelgebied 2 Blz. 256  
Het moederplan Lindewijk gebruiken we als basis voor een concept stedenbouwkundige opzet voor Lindewijk deelgebied 2. Blz. 257  
In overleg met instanties en inwoners de stedenbouwkundige opzet verder uitwerken Blz. 258  
De nieuwe stedenbouwkundige opzet financieel doorrekenen Blz. 259  
Op basis van de nieuwe stedenbouwkundige opzet een bestemmingsplan opstellen Blz. 260  
De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden afstemmen op het tempo van grondverkoop in fase I Blz. 261  
Rottige Meente Blz. 262  
Het geografische gebied Driewegsluis ontwikkelen als recreatieve poort van Friesland en Overijssel Blz. 263  
Het projectplan ErVaren en Turf verder uitvoeren Blz. 264  
In gesprek met de gemeente Steenwijkerland om aan te haken bij ontwikkelingen in gebied Weerribben - de Wieden Blz. 265  
In samenspraak met de inwoners de gebiedsopgave verder uitvoeren Blz. 266  
Samenwerking met Nationaal Park Weerribben - De Wieden om ook Rottige Meente onderdeel te laten zijn van de promotie van het nationaal Park Blz. 267  
Uitwerken omgevingsvisie Blz. 268  
Dorpen stimuleren om een dorpsvisie op te stellen Blz. 269  
Maatschappelijke contracten afsluiten met de dorpen op basis van hun dorpsvisie Blz. 270  
Model opstellen voor een maatschappelijk contract Blz. 271  
Mogelijkheden aanbieden voor het instellen van een omgevingspanel bij initiatieven Blz. 272  
Platform opstellen voor ondersteuning bij vraagstukken in de dorpen Blz. 273  
Samenwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de Omgevingsvisie bekend maken Blz. 274  
Weststellingwerf Stellingen verder concretiseren op basis van aanvragen Blz. 275  
Implementatie omgevingswet Blz. 276  
Samenwerken in OWO verband voor de invoering van de Omgevingswet Blz. 277  
Medewerkers bijscholen voor nieuwe wetgeving Blz. 278  
Onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving geschikt is voor de Omgevingswet Blz. 279  
Beleidsindicatoren Blz. 280  
Wat mag het kosten Blz. 281  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 282  
Investeringen Blz. 283  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 284  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 285  
Taakvelden Blz. 286  
Algemeen Blz. 287  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 288  
Doelstellingen Blz. 289  
P&C cyclus balans in schuldenlast, woonlast, investeringen Blz. 290  
Sturing op deze doelen via de reguliere P&C cyclus (begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening) Blz. 291  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 292  
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 293  
Verschil gemeentefondsuitkering Blz. 294  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 295  
Overzicht kosten overhead Blz. 296  
Overhead kosten Blz. 297  
Investeringen Blz. 298  
Vennootschapsbelasting Blz. 299  
Vennootschapsbelasting Blz. 300  
Onvoorziene uitgaven Blz. 301  
Onvoorziene uitgaven Blz. 302  
Stelpost algemene risicobeheersing Blz. 303  
Niet voorziene uitgaven Blz. 304  
Paragrafen Blz. 305  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 306  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 307  
Inleiding Blz. 308  
Actuele ontwikkelingen Blz. 309  
Autonome ontwikkelingen Blz. 310  
Opbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 311  
Toelichting op opbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 312  
Kostendekkendheid riolering Blz. 313  
Toelichting kostendekkendheid riolering Blz. 314  
Kostendekkendheid afval Blz. 315  
Toelichting kostendekkendheid afval Blz. 316  
Kostendekkendheid algemene leges Blz. 317  
Toelichting kostendekkendheid algemene leges Blz. 318  
Kostendekkendheid begraafrechten Blz. 319  
Toelichting kostendekkendheid begraafplaatsen Blz. 320  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 321  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 322  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 323  
Inleiding Blz. 324  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 325  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 326  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 327  
Weerstandsvermogen Blz. 328  
Kengetallen Blz. 329  
Toelichting kengetallen Blz. 330  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 331  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 332  
Beleidsnota's Blz. 333  
Inleiding Blz. 334  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 335  
Wegen Blz. 336  
Groen Blz. 337  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 338  
Openbare verlichting Blz. 339  
Riolering Blz. 340  
Tractiemiddelen Blz. 341  
Gebouwen Blz. 342  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 343  
Paragraaf Financiering Blz. 344  
Paragraaf Financiering Blz. 345  
Inleiding Blz. 346  
De uitgangspunten Blz. 347  
Risicobeheer Blz. 348  
Kasgeldlimiet Blz. 349  
Renterisicobeheer Blz. 350  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 351  
Gemeentefinanciering Blz. 352  
Leningenportefeuille Blz. 353  
Financieringsbehoefte Blz. 354  
De wijze van rentetoerekening Blz. 355  
EMU saldo Blz. 356  
Overige ontwikkelingen Blz. 357  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 358  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 359  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 360  
Rechtmatigheid Blz. 361  
Organisatieontwikkeling Blz. 362  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 363  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 364  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 365  
Bestuursovereenkomst Blz. 366  
OWO afdelingen Blz. 367  
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) (gemeente Opsterland) Blz. 368  
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 369  
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 370  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 371  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 372  
Inleiding Blz. 373  
Visie op verbonden partijen Blz. 374  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 375  
Financieel belang Blz. 376  
Beleidsontwikkelingen enkele verbonden partijen Blz. 377  
Overzicht verbonden partijen Blz. 378  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 379  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 380  
Algemeen Blz. 381  
Marketing Blz. 382  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 383  
Prognose 2021 Blz. 384  
Prognose einde looptijd Blz. 385  
Paragraaf Regiodeal Blz. 386  
Paragraaf Regiodeal Blz. 387  
Algemeen Blz. 388  
Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma Blz. 389  
Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma Blz. 390  
Inleiding Blz. 391  
Dynamische investeringskalender Blz. 392  
Fietspad langs de Linde fase 2 en 3 Blz. 393  
Centrum Wolvega Blz. 394  
Infra De Blesse Blz. 395  
Scholen Blz. 396  
Infra Lycklamaweg Blz. 397  
Rottige Meente/ Driewegsluis Blz. 398  
Bijdrage sportaccommodaties incl. kunstgrasvelden Blz. 399  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 400  
Overzicht van baten en lasten Blz. 401  
Overzicht Blz. 402  
Overzicht van incidentele lasten en baten Blz. 403  
incidentele lasten en baten Blz. 404  
Geprognosticeerde balans 2021-2024 Blz. 405  
Geprognosticeerde balans Blz. 406  
Toelichting op de geprognosticeerde balans Blz. 407  
Geprognosticeerde balans scenario Dynamisch investeringsprogramma financieel vertaald Blz. 408  
Toelichting op de geprognosticeerde balans met Dynamisch investeringsplan Blz. 409  
Reserves en Voorzieningen Blz. 410  
Reserves en Voorzieningen Blz. 411  
Algemene reserve Blz. 412  
Bestemmingsreserves Blz. 413  
Voorzieningen Blz. 414  
Meerjareninvesteringsplan 2021-2024 Blz. 415  
Meerjareninvesteringsplan 2021-2024 Blz. 416  
Geplande investeringen Blz. 417  
Bijlagen Blz. 418  
Bijlage I: Subsidieplafonds Blz. 419  
Bijlage 1: Subsidieplafonds Blz. 420  
Overzicht subsidies per preferente instelling Blz. 421  
Subsidieplafonds Blz. 422  
Overzicht subsidieregelingen Blz. 423  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 424  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 425  
Publicatiedatum: 25-09-2020

Inhoud