Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Leeswijzer Blz. 10  
Beleidsbegroting Blz. 11  
Financiële begroting Blz. 12  
Bijlagen Blz. 13  
Begroting op hoofdlijnen Blz. 14  
Financieel beeld 2021-2024 Blz. 15  
Structureel begrotingssaldo 2021-2024 Blz. 16  
Uitgangspunten bij de begroting 2021-2024 Blz. 17  
Toelichting programmabegroting 2021-2024 Blz. 18  
1. Mutaties voorjaarsnota 2020 (structurele gevolgen) Blz. 19  
Toelichting mutaties voorjaarsnota 2020 (structurele gevolgen) Blz. 20  
2. Mei-circulaire 2020 gemeentefonds Blz. 21  
Toelichting Mei-circulaire 2020 gemeentefonds Blz. 22  
3. Mutaties op basis van herijking exploitatie Blz. 23  
Toelichting op herijking exploitatie Blz. 24  
4. Overige voorstellen / maatregelen Blz. 25  
Toelichting overige voorstellen / maatregelen Blz. 26  
Woonlasten Blz. 27  
Begroting 2021 in één oogopslag Blz. 28  
Ons huishoudboekje Blz. 29  
Kerngegevens Blz. 30  
Kerngegevens Blz. 31  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 32  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 33  
Taakvelden Blz. 34  
Beleidsnota's Blz. 35  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 36  
Doelstellingen Blz. 37  
Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing Blz. 38  
Gast van de raad Blz. 39  
Vernieuwing inloopspreekuur Blz. 40  
Schoolbezoeken Blz. 41  
Gebruik van sociale media Blz. 42  
Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen) Blz. 43  
Ondersteunen van initiatieven Blz. 44  
Netwerk dorps- en wijkorganisaties vormt basis voor beleid Blz. 45  
Dichtbij besturen Blz. 46  
Versterken betrokkenheid grote kernen Blz. 47  
Werken met de omgevingsvisie Blz. 48  
Beleidsplan (digitale) dienstverlening Blz. 49  
Uitvoeren landelijk programma digitalisering Blz. 50  
Zorgen voor een klantgerichte en begrijpelijke website Blz. 51  
Spelregels en maatwerk Blz. 52  
B1 taalgebruik is de norm aan de telefoon en in correspondentie Blz. 53  
Klanttevredenheid publiekszaken Blz. 54  
Kanaalsturing Blz. 55  
Een actief communicatiebeleid Blz. 56  
Een nieuwe begrijpelijke en toegankelijke website Blz. 57  
Een professionele en actieve inzet van sociale media Blz. 58  
Aandacht voor participatie van inwoners Blz. 59  
Communicatie als drager bij belangrijke projecten Blz. 60  
Wij kiezen bewust voor een crossmediale aanpak Blz. 61  
Het gebruik van heldere taal door medewerkers Blz. 62  
Beleidsindicatoren Blz. 63  
Wat mag het kosten Blz. 64  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 65  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 66  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 67  
Taakvelden Blz. 68  
Beleidsnota's Blz. 69  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 70  
Doelstellingen Blz. 71  
De aanpak van ondermijnende criminaliteit Blz. 72  
Ketensamenwerking Blz. 73  
Volgen ontwikkelingen Blz. 74  
Lokaal verbinden en betrokkenheid bij brandveiligheid Blz. 75  
Betrokkenheid Blz. 76  
Ontwikkelingen volgen Blz. 77  
Opstellen uitvoeringsprogramma’s Blz. 78  
De aanpak van diefstal, met een accent op cybercrime Blz. 79  
Uitvoeringsplan opstellen Blz. 80  
Het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving Blz. 81  
Implementeren persoonsgerichte aanpak Blz. 82  
Verbinden zorg en veiligheid Blz. 83  
Verkeersveiligheid en stimuleren van wenselijk verkeersgedrag Blz. 84  
Faciliteren verkeerswerkgroepen Blz. 85  
Manifest Verkeersveiligheid Blz. 86  
Inzicht krijgen in locaties waar te hard gereden wordt Blz. 87  
Acties organiseren op locaties waar te hard gereden wordt Blz. 88  
Beleidsindicatoren Blz. 89  
Wat mag het kosten Blz. 90  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 91  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 92  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 93  
Taakvelden Blz. 94  
Beleidsnota's Blz. 95  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 96  
Doelstellingen Blz. 97  
Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte Blz. 98  
Bepalen van het gewenste kwaliteitsniveau openbare ruimte Blz. 99  
Project herinrichting De Blesse Blz. 100  
Opstellen van een ontwerp voor de herinrichting Blz. 101  
Uitvoering geven aan de herinrichting De Blesse Blz. 102  
Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer Blz. 103  
Plan opstellen voor de herinrichting van de Lycklamaweg Blz. 104  
Samenwerken met NS/Prorail voor een veiligere spoorwegovergang Blz. 105  
Uitvoering geven aan herinrichting Lycklamaweg Blz. 106  
Notitie veilig landbouwverkeer Blz. 107  
Bepalen vervolgstappen om te komen tot grotere verkeersveiligheid Blz. 108  
Overleg met de agrarische sector en de bewoners Blz. 109  
Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde Blz. 110  
Uitvoeren geplande werkzaamheden infrastructuur Blz. 111  
Fietspad langs de Linde Blz. 112  
Grond aankopen voor fase 3 Blz. 113  
Uitvoering van fase 2 Blz. 114  
Verbetering van het fietspad langs de Linde Blz. 115  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost-Friesland Blz. 116  
Uitvoeren van de projecten 'Dorp, landschap en biodiversiteit' Blz. 117  
Wat mag het kosten Blz. 118  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 119  
Investeringen Blz. 120  
Programma 3 | Economie Blz. 121  
Programma 3 | Economie Blz. 122  
Taakvelden Blz. 123  
Beleidsnota's Blz. 124  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 125  
Doelstellingen Blz. 126  
Aanpak versterken lokale economie Blz. 127  
Actieve promotie van beschikbare bedrijfskavels. Blz. 128  
Intensiveren bedrijfscontacten Blz. 129  
Onderzoeken of een vestigingspremie helpt om nieuwe bedrijven aan te trekken. Blz. 130  
Onderzoeken op welke manier wij kunnen meten hoe de ondernemers de dienstverlening van de gemeente waarderen. Blz. 131  
Versterken (kern-)winkelstructuur Wolvega Blz. 132  
Samen met de ondernemers een duidelijke visie opstellen. Blz. 133  
Onderzoeken hoe we de klanttevredenheid in het winkelgebied kunnen meten. Blz. 134  
Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het centrum. Blz. 135  
Bijdrage aan centrummanager Blz. 136  
Breedband in het buitengebied Blz. 137  
In overleg met marktpartijen over de aanleg en voorwaarden. Blz. 138  
Beleidsindicatoren Blz. 139  
Wat mag het kosten Blz. 140  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 141  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 142  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 143  
Taakvelden Blz. 144  
Beleidsnota's Blz. 145  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 146  
Doelstellingen Blz. 147  
Een goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 148  
Leerplicht Blz. 149  
Passend onderwijs Blz. 150  
Leerlingenvervoer Blz. 151  
Brede school Blz. 152  
Kinderopvang en Peuteropvang Blz. 153  
Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 154  
Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 155  
Openbaar onderwijs Blz. 156  
Toezicht houden op schoolbestuur Comprix Blz. 157  
Beleidsindicatoren Blz. 158  
Wat mag het kosten Blz. 159  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 160  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 161  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 162  
Taakvelden Blz. 163  
Beleidsnota's Blz. 164  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 165  
Doelstellingen Blz. 166  
Sport en bewegen Blz. 167  
Lokaal akkoord sport en bewegen Blz. 168  
Buurtsportwerk Blz. 169  
Sport in verbinding met Sociaal domein Blz. 170  
Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf Blz. 171  
Kunst en Cultuur Blz. 172  
Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf Blz. 173  
Toeristisch Investeringsfonds Blz. 174  
Beleidsindicatoren Blz. 175  
Wat mag het kosten Blz. 176  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 177  
Investeringen Blz. 178  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 179  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 180  
Taakvelden Blz. 181  
Beleidsnota's Blz. 182  
Actuele ontwikkelen en nieuw beleid Blz. 183  
Doelstellingen Blz. 184  
Toegang Sociaal domein Blz. 185  
Monitoring Blz. 186  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie in Wolvega Blz. 187  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie uitvoeren Blz. 188  
Vergroten arbeids- en maatschappelijke participatie Blz. 189  
Inwoners helpen bij het vinden van een betaalde baan Blz. 190  
Inwoners ondersteunen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Blz. 191  
Ontwikkelen collectieve voorzieningen Blz. 192  
Transformatie Sociaal domein Blz. 193  
Maatschappelijke voorzieningen Blz. 194  
Herijken Welzijnswerk Blz. 195  
Integrale aanpak laaggeletterdheid, armoede en schulden Blz. 196  
Ondersteunen doelgroep Blz. 197  
Ontwikkelen integrale aanpak Blz. 198  
Pilot met de bibliotheek Blz. 199  
Grip krijgen op de jeugdhulp Blz. 200  
Controle op jeugdhulp Blz. 201  
Preventie op jeugdhulp Blz. 202  
Toegang naar jeugdhulp Blz. 203  
Grip krijgen op de Wmo Blz. 204  
Maatregelenpakket Wmo Blz. 205  
Maatwerk Blz. 206  
Versterken ketensamenwerking jeugd Blz. 207  
Preventieve werkwijze scholen Blz. 208  
Kansrijke start Blz. 209  
Versterken ketensamenwerking ouderen Blz. 210  
Uitvoering geven aan het 'Uitvoeringsprogramma versterken ketensamenwerking ouderen' Blz. 211  
Bestemming Noordwolde Blz. 212  
Afronden fase 5 Blz. 213  
Opzet fase 6 (2021-2023) Blz. 214  
Samenwerking met dorp versterken Blz. 215  
Herstructurering Caparis Blz. 216  
Beleidsindicatoren Blz. 217  
Wat mag het kosten Blz. 218  
Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 219  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 220  
Baten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 221  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 222  
Investeringen Blz. 223  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 224  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 225  
Taakvelden Blz. 226  
Beleidsnota's Blz. 227  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 228  
Doelstellingen Blz. 229  
Uitvoeren en evalueren lokaal gezondheidsbeleid Blz. 230  
Uitvoeren en evalueren plan van aanpak JOGG Blz. 231  
Uitvoeren en evalueren plan van aanpak GIDS Blz. 232  
Geven van het goede voorbeeld Blz. 233  
Borgen Vitale Regio Noordwolde Blz. 234  
Werken met positieve gezondheid Blz. 235  
Bevorderen lokale samenwerking publieke en private partijen voor JOGG, NIX 18 en GIDS Blz. 236  
Zorgen dat gezondheid onderdeel is van alle beleidsterreinen en afdelingen Blz. 237  
Uitvoeringsprogramma drank- en horecawet Blz. 238  
uitvoeren en evalueren uitvoeringsprogramma Drank en horecawet Blz. 239  
Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf Blz. 240  
Uitvoeren maatregelen voor beperken wateroverlast Blz. 241  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk klimaatbeleid Blz. 242  
Werken aan een duurzaam Weststellingwerf Blz. 243  
Programmapijler Energietransitie Blz. 244  
Programmapijler Circulaire Economie Blz. 245  
Programmapijler Klimaat-Robuust Blz. 246  
Programmapijler Communicatie & Samenwerken Blz. 247  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 248  
Opstellen Gemeentelijk afvalstoffenbeleidsplan Blz. 249  
Beleidsindicatoren Blz. 250  
Wat mag het kosten Blz. 251  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 252  
Investeringen Blz. 253  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 254  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 255  
Taakvelden Blz. 256  
Beleidsnota's Blz. 257  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 258  
Doelstellingen Blz. 259  
Lindewijk deelgebied 2 Blz. 260  
Het moederplan Lindewijk gebruiken we als basis voor een concept stedenbouwkundige opzet voor Lindewijk deelgebied 2. Blz. 261  
In overleg met instanties en inwoners de stedenbouwkundige opzet verder uitwerken Blz. 262  
De nieuwe stedenbouwkundige opzet financieel doorrekenen Blz. 263  
Op basis van de nieuwe stedenbouwkundige opzet een bestemmingsplan opstellen Blz. 264  
De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden afstemmen op het tempo van grondverkoop in fase I Blz. 265  
Rottige Meente Blz. 266  
Het geografische gebied Driewegsluis ontwikkelen als recreatieve poort van Friesland en Overijssel Blz. 267  
Het projectplan ErVaren en Turf verder uitvoeren Blz. 268  
In gesprek met de gemeente Steenwijkerland om aan te haken bij ontwikkelingen in gebied Weerribben - de Wieden Blz. 269  
In samenspraak met de inwoners de gebiedsopgave verder uitvoeren Blz. 270  
Samenwerking met Nationaal Park Weerribben - De Wieden om ook Rottige Meente onderdeel te laten zijn van de promotie van het nationaal Park Blz. 271  
Uitwerken omgevingsvisie Blz. 272  
Dorpen stimuleren om een dorpsvisie op te stellen Blz. 273  
Maatschappelijke contracten afsluiten met de dorpen op basis van hun dorpsvisie Blz. 274  
Model opstellen voor een maatschappelijk contract Blz. 275  
Mogelijkheden aanbieden voor het instellen van een omgevingspanel bij initiatieven Blz. 276  
Platform opstellen voor ondersteuning bij vraagstukken in de dorpen Blz. 277  
Samenwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de Omgevingsvisie bekend maken Blz. 278  
Weststellingwerf Stellingen verder concretiseren op basis van aanvragen Blz. 279  
Implementatie omgevingswet Blz. 280  
Samenwerken in OWO verband voor de invoering van de Omgevingswet Blz. 281  
Medewerkers bijscholen voor nieuwe wetgeving Blz. 282  
Onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving geschikt is voor de Omgevingswet Blz. 283  
Beleidsindicatoren Blz. 284  
Wat mag het kosten Blz. 285  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 286  
Investeringen Blz. 287  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 288  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 289  
Taakvelden Blz. 290  
Algemeen Blz. 291  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 292  
Doelstellingen Blz. 293  
P&C cyclus balans in schuldenlast, woonlast, investeringen Blz. 294  
Sturing op deze doelen via de reguliere P&C cyclus (begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening) Blz. 295  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 296  
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 297  
Verschil gemeentefondsuitkering Blz. 298  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 299  
Overzicht kosten overhead Blz. 300  
Overhead kosten Blz. 301  
Investeringen Blz. 302  
Vennootschapsbelasting Blz. 303  
Vennootschapsbelasting Blz. 304  
Onvoorziene uitgaven Blz. 305  
Onvoorziene uitgaven Blz. 306  
Stelpost algemene risicobeheersing Blz. 307  
Niet voorziene uitgaven Blz. 308  
Paragrafen Blz. 309  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 310  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 311  
Inleiding Blz. 312  
Actuele ontwikkelingen Blz. 313  
Autonome ontwikkelingen Blz. 314  
Opbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 315  
Toelichting op opbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 316  
Kostendekkendheid riolering Blz. 317  
Toelichting kostendekkendheid riolering Blz. 318  
Kostendekkendheid afval Blz. 319  
Toelichting kostendekkendheid afval Blz. 320  
Kostendekkendheid algemene leges Blz. 321  
Toelichting kostendekkendheid algemene leges Blz. 322  
Kostendekkendheid begraafrechten Blz. 323  
Toelichting kostendekkendheid begraafplaatsen Blz. 324  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 325  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 326  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 327  
Inleiding Blz. 328  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 329  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 330  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 331  
Weerstandsvermogen Blz. 332  
Kengetallen Blz. 333  
Toelichting kengetallen Blz. 334  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 335  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 336  
Beleidsnota's Blz. 337  
Inleiding Blz. 338  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 339  
Wegen Blz. 340  
Groen Blz. 341  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 342  
Openbare verlichting Blz. 343  
Riolering Blz. 344  
Tractiemiddelen Blz. 345  
Gebouwen Blz. 346  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 347  
Paragraaf Financiering Blz. 348  
Paragraaf Financiering Blz. 349  
Inleiding Blz. 350  
De uitgangspunten Blz. 351  
Risicobeheer Blz. 352  
Kasgeldlimiet Blz. 353  
Renterisicobeheer Blz. 354  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 355  
Gemeentefinanciering Blz. 356  
Leningenportefeuille Blz. 357  
Financieringsbehoefte Blz. 358  
De wijze van rentetoerekening Blz. 359  
EMU saldo Blz. 360  
Overige ontwikkelingen Blz. 361  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 362  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 363  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 364  
Rechtmatigheid Blz. 365  
Organisatieontwikkeling Blz. 366  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 367  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 368  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 369  
Bestuursovereenkomst Blz. 370  
OWO afdelingen Blz. 371  
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) (gemeente Opsterland) Blz. 372  
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 373  
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 374  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 375  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 376  
Inleiding Blz. 377  
Visie op verbonden partijen Blz. 378  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 379  
Financieel belang Blz. 380  
Beleidsontwikkelingen enkele verbonden partijen Blz. 381  
Overzicht verbonden partijen Blz. 382  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 383  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 384  
Algemeen Blz. 385  
Marketing Blz. 386  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 387  
Prognose 2021 Blz. 388  
Prognose einde looptijd Blz. 389  
Paragraaf Regiodeal Blz. 390  
Paragraaf Regiodeal Blz. 391  
Algemeen Blz. 392  
Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma Blz. 393  
Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma Blz. 394  
Inleiding Blz. 395  
Dynamische investeringskalender Blz. 396  
Centrum Wolvega Blz. 397  
Infra De Blesse Blz. 398  
Scholen Blz. 399  
Infra Lycklamaweg Blz. 400  
Rottige Meente/ Driewegsluis Blz. 401  
Bijdrage sportaccommodaties incl. kunstgrasvelden Blz. 402  
Fietspad langs de Linde fase 2 en 3 Blz. 403  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 404  
Overzicht van baten en lasten Blz. 405  
Overzicht Blz. 406  
Overzicht van incidentele lasten en baten Blz. 407  
incidentele lasten en baten Blz. 408  
Geprognosticeerde balans 2021-2024 Blz. 409  
Geprognosticeerde balans Blz. 410  
Toelichting op de geprognosticeerde balans Blz. 411  
Geprognosticeerde balans scenario Dynamisch investeringsprogramma financieel vertaald Blz. 412  
Toelichting op de geprognosticeerde balans met Dynamisch investeringsplan Blz. 413  
Reserves en Voorzieningen Blz. 414  
Reserves en Voorzieningen Blz. 415  
Algemene reserve Blz. 416  
Bestemmingsreserves Blz. 417  
Voorzieningen Blz. 418  
Meerjareninvesteringsplan 2021-2024 Blz. 419  
Meerjareninvesteringsplan 2021-2024 Blz. 420  
Geplande investeringen Blz. 421  
Bijlagen Blz. 422  
Bijlage I: Subsidieplafonds Blz. 423  
Bijlage 1: Subsidieplafonds Blz. 424  
Overzicht subsidies per preferente instelling Blz. 425  
Subsidieplafonds Blz. 426  
Overzicht subsidieregelingen Blz. 427  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 428  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 429