Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

 

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde en veiligheid

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Op 2 maart 2020 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Integrale Veiligheid vastgesteld. Daarin heeft de raad vijf veiligheidsthema's geprioriteerd, namelijk:

1. de aanpak van ondermijnende criminaliteit
2. de aanpak van diefstal met een accent op cybercrime
3. het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving
4. de verkeersveiligheid en het stimuleren van wenselijk verkeersgedrag
5. de brandveiligheid

De gemeenteraad krijgt jaarlijks via de begrotingscyclus inzicht in de activiteiten die worden gepland en uitgevoerd. De verantwoording over de uitvoering van de prioriteiten is kwantitatief van aard, namelijk welke acties zijn uitgevoerd, welke doelgroep is bereikt en wat is het bereik geweest? Criminaliteitscijfers worden waar mogelijk ondersteunend gebruikt. De gemeenteraad is op de hoogte van de blijvende verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). Deze verhoging van het budget is verwerkt.

Ontwikkelingen 2021
Landelijk is er veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. Het is een prioriteit van het Rijk en het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan de Regionale Inlichtingen en Expertise Centra (RIEC) voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Politie Zuidoost Fryslân heeft het geprioriteerd en hier capaciteit voor ingericht. Belangrijke ontwikkeling is de inbedding van de aanpak van ondermijning in de gemeentelijke organisatie. 

Daarnaast zijn ook de aanpak van personen met verward gedrag en de ketensamenwerking Zorg en Veiligheid actuele thema's. De gemeentelijke rol in de keten rondom aanpak Cybercrime is in beweging.

Communicatie en participatie
Afhankelijk van de prioriteit wordt een passende vorm gekozen om te communiceren. Bij alle vijf de prioriteiten uit het beleidsplan Integrale Veiligheid wordt nadrukkelijk ingezet op contact met inwoners. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven in het buitengebied over de gevaren van deelnemen in hennepteelt.

 

Wat willen we bereiken?

De aanpak van ondermijnende criminaliteit

Wat willen we bereiken?
De gemeente Weststellingwerf weerbaarder maken door misbruik van de gemeentelijke faciliteiten en regelgeving te minimaliseren. De gemeente krijgt een herkenbare rol als regiehouder en is ingericht als centraal punt voor informatie voor zowel in- als externe partners. Er staat een structuur waarmee ondermijningscasussen kunnen worden opgepakt. Er is een aanpak op risicobranches, drugs, witwassen en ongebruikelijk bezit. Inwoners en bedrijven zijn bewust van de risico’s van ondermijning. Voor inwoners is zichtbaar dat er opgetreden wordt tegen ondermijnende criminaliteit.

Wat doen wij ervoor

Lokaal verbinden en betrokkenheid bij brandveiligheid

Wat willen we bereiken? 

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid. Volgens de Wet op de veiligheidsregio’s voert VRF de brandweertaken uit. Wij willen een verbindende rol spelen tussen het regionale beleid en de lokale uitvoering. De gemeentelijke inzet richt zich op het vergroten van de bewustwording van risico’s op brand en op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor brandpreventie.

Wat doen wij ervoor

De aanpak van diefstal, met een accent op cybercrime

Wat willen we bereiken?

Wij willen werken aan de bewustwording van ondernemers en inwoners en hen een handelingsperspectief bieden. Wij willen gericht communiceren op specifieke doelgroepen, locaties en jaargetijden. Het ontwikkelen van de persoonsgerichte aanpak, maakt dat criminele individuen gevolgd kunnen worden. Tot slot willen wij daar waar mogelijk bestuurlijke maatregelen nemen om aan dit doel bij te dragen. Binnen deze prioriteit worden de mogelijkheden om vormen van cybercrime gerichte diefstal meegenomen.

Wat doen wij ervoor

Het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving

Wat willen we bereiken? 
De balans vinden in het tegengaan van overlast en onveiligheid en het bieden van tijdige en goede zorg.

Wat doen wij ervoor

Verkeersveiligheid en stimuleren van wenselijk verkeersgedrag

Wat willen we bereiken? 
Het verbeteren van verkeersgedrag door preventieve maatregelen.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

Het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2016 2017 2018 2019
Incidenten vernieling en. zaakbeschadiging** 98 108 83 156
Incidenten overlast** 325 257 269 397

*Bron: Interne registratie veiligheid  

**Bron: 12 maand rapportage politie

De aanpak van diefstal, met het accent op cybercrime

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2016 2017 2018 2019
Aangiftes woninginbraken* 63 42 44 68
Aangiftes inbraken in schuren/bijgebouwen* 20 14 14 10
Aangiftes mishandelingen* 63 44 55 45
Aangiftes bedreigingen* 42 31 28 32
Opgelegde huisverboden** 4 2 4 4

:*Bron: 12 maand rapportage politie

**Bron: Online registratie huisverboden Khonrad

 

aantal per 1.000 inwoners
  Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Winkeldiefstallen 1,2 1,4 - 2,2 2,2 -
Diefstallen uit woning 1,6 1,7 - 2,9 2,5 -
Geweldsmisdrijven 3,0 3,8 4,0 5,1 4,9 4,9
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) 4,6 4,7 7,7 6,3 5,4 6,3

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 25-8-2020

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

 

Het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving

aantal per 10.000 12 tot en met 17 jarigen
  Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Verwijzingen Halt 77 47 38 66 137 131 119 132
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 25-8-2020

Bovenstaande cijfers moeten gelezen worden dat wanneer er in Weststellingwerf 10.000 12 tot en met 17 jarigen zouden zijn, dat er dan in 2019 66 Halt verwijzingen gegeven worden. Op deze wijze kunnen gemeenten goed met elkaar vergeleken worden. Weststellingwerf wijkt positief af ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Vanuit de politie wordt aangegeven dat de afhandeling via Halt vaak lastiger is dan gewoon bekeuren.

Brandveiligheid

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2016 2017 2018 2019
Controles op brandveiligheid bedrijven* 53 50 123 -
Voorlichtingen op scholen** 11 9 5 8
Oefeningen in de wijk** 1 1 0 2
Voorlichtingen na brand** 1 2 3 0

*Bron:  Jaarrapportage VTH 2019

**Bron: Jaarrapportage brandweer 2019

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.342 1.408 1.555 1.565 1.575 1.589
1.2 Openbare orde en veiligheid 166 182 203 203 203 203
Totaal Lasten 1.508 1.589 1.758 1.768 1.778 1.792
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -3 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid -43 -51 -51 -51 -51 -51
Totaal Baten -46 -51 -51 -51 -51 -51
Saldo van lasten en baten -1.463 -1.538 -1.707 -1.717 -1.726 -1.741

Toelichting wat mag het kosten

De directe loonkosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan. Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2021 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer
Het verschil komt door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân. We baseren dit op de meerjarenbegroting van de veiligheidsregio.

Begroting 2021 en meerjarenperspectief
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer
De gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio Fryslân neemt op basis van de meerjarenbegroting van de veiligheidsregio toe.