Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort en Hoen
Organisatie Ruimte, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
  • Economische ontwikkeling
  • Economische promotie
  • Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Beleidsnota's

Werfboek
Ontwikkelagenda Versterking economische structuur
Nota Grondbeleid
Beleidsvisie Versterking kernwinkelapparaat (MKB REVA rapport)
Plan van aanpak Bestemming Noordwolde
Notitie Verblijfsrecreatie
Evenementenbeleid
Coalitieakkoord 2018-2022 'Samen werken Gewoon doen'
Zendmastenbeleid 2014
Streekplan Fryslân ‘Om de kwaliteit fan de romte’ en de provinciale verordening ‘Romte’
Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf 2020
Investeringskalender 2017 - 2027
Collegeprogramma 2018- 2022 'Weststellingwerf, de kracht van Samen en Doen! 

Afspraken bedrijventerrein regio zuidoost 2019-2026

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Bedrijventerreinen
Ter stimulering van de verkoop bedrijventerreinen op Uitbreiding Schipsloot en De Plantage wordt een marketingstrategie ontwikkeld. In 2021 wordt gestart met de uitvoering hiervan. Zie ook paragraaf Grondbeleid.

Ondernemersfonds Weststellingwerf 
In Wolvega wordt vanaf 2016 reclamebelasting geheven vanuit het principe 'Voor ondernemers, door ondernemers'. De opbrengst van reclamebelasting wordt volledig uitgekeerd als subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW). 2021 is het tweede jaar dat de tarieven gebaseerd zijn op de WOZ-waarden voor de aanslagen reclamebelasting. 

Stiekm Trots
Op de website van Stiekm trots is online Weststellingwerf te ontdekken met de winkels, horeca, ondernemers, bedrijven, activiteiten, bezienswaardigheden en de mensen. De verdere marketingcampagne wordt door de Stichting Stiekm Trots in 2020/2021 verder uitgewerkt. Hierbij worden ook de mogelijkheden verkend om de organisatiegraad van het economisch veld in onze gemeente te versterken. Wij vinden dat wij in de aanloopfase hier gedurende twee jaar een financiële bijdragen moeten verstrekken van €50.000 per jaar. Na deze opstartfase denken wij dat een structurele bijdrage van €25.000 per jaar voldoende moet zijn. Dekking hiervoor kan komen uit de opbrengst toeristenbelasting, de verantwoording van dit budget zal plaatsvinden binnen programma 3. 

Wat willen we bereiken?

Aanpak versterken lokale economie

Wat willen we bereiken? 

  • Samen met de ondernemers werken aan een positief ondernemingsklimaat. Wij faciliteren en verbinden. 

Wat doen wij ervoor

Versterken (kern-)winkelstructuur Wolvega

Wat willen we bereiken? 

  • Een compact en aantrekkelijk centrum in Wolvega. Wij doen dit samen met de lokale ondernemers, ondernemersvereniging(en), vastgoedeigenaren, inwoners en overige stakeholders.

Wat doen wij ervoor

Breedband in het buitengebied

Wat willen we bereiken? 

De witte gebieden in het buitengebied van Weststellingwerf zijn of worden aangesloten op breedband.


Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

 

  Gemeente Nederland
 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2017 2018 2019 2017  2018 2019 
Functiemenging % 44,0 44,7 44,5 52,5 52,8 53,2
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 165,9 169,6 169,7 139,7 145,5 151,6
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 25-8-2020

 

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 70 92 95 95 95 95
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 481 487 428 485 482 1.036
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 79 83 143 143 143 143
3.4 Economische promotie 36 44 108 108 83 83
Totaal Lasten 666 705 773 830 802 1.356
Baten
3.1 Economische ontwikkeling -3 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -373 -487 -427 -484 -481 -1.035
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -16 -18 -21 -21 -21 -21
Totaal Baten -392 -505 -448 -505 -502 -1.056
Saldo van lasten en baten -275 -200 -325 -325 -300 -300

Toelichting wat mag het kosten

De directe loonkosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan. Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2021 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De baten en de lasten van de grondexploitatie in programma 3 hebben nagenoeg geen invloed op het saldo van dit programma. De baten en de lasten zijn terug te vinden in een stijging of daling van de vlottende activa op de balans. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de vlottende activa op de balans. 

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
In Wolvega wordt vanaf 2016 reclamebelasting geheven vanuit het principe 'Voor ondernemers, door ondernemers'. De opbrengst van reclamebelasting wordt volledig uitgekeerd als subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW). Vanaf 2020 is de inkomst op reclamebelasting (zie algemene dekkingsmiddelen) verhoogd. De uitkering aan onze ondernemers gaat daarmee ook omhoog. 

Economische promotie
Zoals bij Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid is aangegeven, willen wij de komende jaren inzetten op Stiek'm Trots. Wij vinden dat wij in de aanloopfase hier gedurende twee jaar financiële bijdragen moeten verstrekken van €50.000 per jaar. Na deze opstartfase denken wij dat een structurele bijdrage van €25.000 per jaar voldoende moet zijn. Dekking hiervoor kan komen uit de opbrengst toeristenbelasting (zie programma 5).

Begroting 2021 en meerjarenperspectief
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Zie bovenstaande tekst fysieke bedrijfsinfrastructuur.