Voorwoord

Voorwoord

Beste leden van de raad van de gemeente Weststellingwerf,

Hierbij bieden we u de begroting 2021-2024 aan. De basis van deze begroting is ons collegeprogramma 'Weststellingwerf, de kracht van Samen en Doen!'. Onze ambities zijn beschreven in de thema's Bestuurlijke Vernieuwing, Mensen, Werk en Wonen en Leefomgeving. Het is een programma op hoofdlijnen, om optimaal in te kunnen spelen op de kansen en mogelijkheden van onze steeds veranderende samenleving. Een samenleving, die op dit moment voor een groot deel beheerst wordt door de Coronacrisis. Hoe groot de financiële impact van deze crisis voor de komende begrotingsperiode zal zijn, is nu helaas nog niet te overzien.

Structureel sluitende meerjarenbegroting
Het landelijk beeld van de tekorten op de uitgaven voor onder andere de Jeugdwet en Wmo is ook in onze gemeente merkbaar. We hebben maatregelen getroffen om meer grip te krijgen op onze uitgaven. Dit is gelukt dankzij de ombuigingsmaatregelen die binnen onze gehele organisatie zijn aangedragen. Dit omvat onder andere een effectievere en efficiëntere inzet van beschikbare middelen, verdere intensivering van bijscholing en opleiden van onze medewerkers naast het nog beter monitoren van de uitgaven. Hierdoor kunnen we een samenleving zijn waarin mensen meedoen naar vermogen, omkijken naar elkaar en waarbij de zorg en ondersteuning beschikbaar is voor de mensen die dat nodig hebben.

We zijn erin geslaagd het tekort in de eerste drie jaar van deze begrotingsperiode om te buigen naar een klein positief financieel resultaat in het laatste jaar. Hiermee voldoen we aan de voorwaarden van onze toezichthouder, de Provincie Fryslân, voor een structureel sluitende meerjarenbegroting. Ondanks deze maatregelen blijven wij aandringen bij het Rijk op een reële vergoeding voor onze kosten in het Sociaal domein. Daarnaast dringen we aan op een passende herverdeling van gelden bij de aanstaande herijking van het gemeentefonds. Alleen dan kunnen we onze gemeente leefbaar en vitaal houden.

Woonlasten en gemeentelijke heffingen
In deze bestuursperiode streven wij naar zo laag mogelijke woonlasten. Al jarenlang is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt dat u heeft vastgesteld voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Dit betekent dat alle kosten worden doorberekend in het tarief. Tot nu toe hebben wij de reserves ingezet om de heffingen laag te houden.

Vanaf 2021 zal de afvalstoffenheffing, door onder andere de verhoging van de verbrandingsbelasting, worden verhoogd. Bij de rioolheffing wordt een stapsgewijze toename ingevoerd, waardoor we in 2025 kostendekkend zijn. De stijging van de totale woonlasten blijft beperkt, door de Onroerende Zaak Belasting alleen met een inflatiecorrectie van 1,5% aan te passen.

Ambities
Weststellingwerf wil een gemeente zijn en blijven waarin iedereen mee telt en mee kan doen en waar het veilig, comfortabel en betaalbaar wonen, werken en recreëren is. De precariogelden maken het mogelijk om te investeren in de grote projecten uit onze dynamische investeringsagenda. Na de forse investering in het masterplan van voetbalvereniging van FC Wolvega start dit jaar de 2e fase van vernieuwing van het fietspad langs De Linde. De planvorming voor de herinrichting van de Steenwijkerweg in De Blesse is in volle gang. Daarnaast is en wordt onder andere geïnvesteerd in duurzaamheid, openbare ruimte en het centrum van Wolvega.

Weststellingwerf, de kracht van Samen en Doen!
Wij staan voor spannende tijden en ingrijpende keuzes zijn nodig om als gemeente financieel gezond te blijven. Wij vertrouwen erop om samen met u als raad en met onze medewerkers, inwoners, ondernemers, het onderwijs, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties te blijven werken aan een mooi en vitaal Weststellingwerf! 

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf