Financiën op hoofdlijnen

Financieel overzicht

In dit hoofdstuk vatten we in één oogopslag het financiële effect van alle ontwikkelingen uit deze Voorjaarsnota samen. De bijstelling van de programmabegroting 2020 laat een verslechtering van grofweg € 2,1 miljoen zien bovenop het vooraf verwachte tekort van € 0,5 miljoen voor 2020.  Kortom als we geen actie ondernemen, koersen we af op een negatief resultaat van € 2,6 miljoen in 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toenemende kosten in het Sociaal domein. Dit lijkt een structureel karakter te hebben. 

Het spreekt welhaast voor zich dat we dit geprognosticeerde tekort niet zomaar kunnen en willen accepteren. De verwachtingen die we in deze Voorjaarsnota hebben opgenomen, zullen we in de komende periode dan ook daar waar mogelijk proberen om te buigen. Het exacte effect van de maatregelen weten we nu nog niet, dus hebben we dat als PM-post opgenomen. 
We gaan de komende periode hard aan de slag om meer grip te krijgen op de kosten. Op basis hiervan is de opdracht gegeven om met voorstellen voor maatregelen binnen het Sociaal domein te komen om de budgetoverschrijdingen de komende jaren te minimaliseren. Wij komen bij u terug met voorstellen voor maatregelen op de onderwerpen: Leerlingenvervoer, Grip op WMO en Grip op Jeugd. In programma 4 en 6 gaan we op de problematiek nader in.

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota
Eindtotaal per programma 2020
Stand bij programmabegroting 2020 -814.000
Wijziging septembercirculaire 2019 316.000
Beginstand voorjaarsnota 2020 -498.000
Mutaties voorjaarsnota:
Programma 0 Bestuur en ondersteuning -40.000
Programma 1 Veiligheid
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat -36.000
Programma 3 Economie
Programma 4 Onderwijs -95.600
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie -113.000
Programma 6 Sociaal domein -1.816.000
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu -90.000
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing -40.000
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 164.000
Overzicht Overhead -16.000
Overzicht Onvoorzien
Eindtotaal programma's -2.082.600
Stand 2020 na voorjaarsnota -2.580.600
Bedragen zijn nog exclusief de mutaties gemeentefonds en VRF